» » Система контролю i управлiння доступом »Економiка та будiвництво

Система контролю i управлiння доступом »Економiка та будiвництво

Система контролю i управлiння доступом »Економiка та будiвництво
Ряд нових пристроїв для систем контролю управлiння доступом (СКУД) вiд Samsung включає контролери для однiєї або чотирьох дверей, автономнi контролери, оновленi зчитувачi та програмне забезпечення з iнтерфейсом RS-485 або протоколом TCP / IP, що надає можливiсть органiзацiї сучасної системи безпеки в розумному будинку або на будь-якому iншому об'єктi.

Сучаснi контролери вмiють iдентифiкувати власника за вiдбитками пальцiв, розпiзнаючи обличчя, використовуючи безконтактнi карти Proximity i smart cards. Також присутнiй опцiї облiку проходiв i часу.

Панелi доступу мають кiлька форматiв. Наприклад, Samsung i Mifare, що дозволяє запобiгти можливостi повторного проходу, тим самим захищає вiд передачi карт. Формати можуть бути об'єднанi в єдину мережу з iнтерфейсом RS-485.

Що стосується зчитувачiв доступу, то власнику також надається вибiр мiж форматами. Професiонали в областi системної iнтеграцiї допоможуть визначитися з найбiльш придатною конфiгурацiєю для вирiшення поставленого завдання. Для контролю доступу можна використовувати як унiверсальнi або вандалозахищенi зчитувачi карт, так i бiометричнi дактилоскопiчнi зчитувачi.

Для управлiння доступом використовується спецiальне програмне забезпечення в професiйнiй та стандартної версiї, вiдповiдно для клiєнта i сервiсного обслуговування. Стандартна версiя програмно пакета - SAMS Basic надає можливiсть повного адмiнiстрування систем контролю i автоматично веде звiтнiсть про всi дiї власника картки в текстовому форматi або використовуючи Excel. Така форма ведення звiту дозволяє iнтегрувати данi в iншi програмнi пакети. Такi ж функцiї виконує i професiйна версiя (SAMS Pro), але тут є додатковi опцiї вiдеомонiторингу та iнтегрованого управлiння доступом.

Полегшене програмне забезпечення з обмеженим доступом SAMS Pro Lite i SAMS Basic Lite дає можливiсть авторизованим особам (наприклад, службовий персонал) здiйснювати адмiнiстративнi завдання (вилучення i додавання карт, перегляд i контроль над подiями, що вiдбуваються) без повного доступу до структури системи.

Сучасна система контролю доступу забезпечить високий рiвень безпеки не тiльки для приватних розумних будинкiв, а й для великих комерцiйних будiвель.
10-10-2018, 00:44
170 просмотров
[/group]