» » Важливiсть проектної документацiї »Економiка та будiвництво

Важливiсть проектної документацiї »Економiка та будiвництво

Важливiсть проектної документацiї »Економiка та будiвництво
Найважливiшим етапом реалiзацiї системи Розумний будинок є проектна документацiя. У компанiї Home Sapiens на стадiї пiдготовки документацiї для розумного будинку обговорюються можливостi системи i потенцiйнi витрати. Цi питання краще i легше вирiшити перед покупкою устаткування. Таким чином, замовник заздалегiдь отримує ряд документiв для обговорення та затвердження. Серед них: технiчне завдання, графiк робiт i фiнансування, комплексну пропозицiю, проект електрики та робочi схеми. Це дає можливiсть контролювати вагу процес створення i налаштування iнтелектуального будинку.

Пропонуємо розглянути важливiсть складу проектної документацiї автоматизованої системи використовується як для квартири, так i для дому. Повнота i якiсть документацiї необхiдно для вирiшення певних питань пiсля завершення реалiзацiї проекту. У бiльшостi випадкiв коректнiсть документацiї та повнота даних про конфiгурацiю системи не вiдповiдає необхiдним нормам.

Найчастiше якiсть проекту оцiнюється в друкованому виглядi. Варто вiдзначити, що цього не завжди достатньо, так як складно виконати якi-небудь корективи тiльки за кресленнями. Надалi дуже складно здiйснювати технiчнi роботи, а iнодi навiть малоймовiрно маючи лише схематичне розташування складових системи в будiвлi. Дуже важко визначити причину збою в системi i провести ремонтнi роботи над певними елементами автоматизованої системи, так як вони тiсно пов'язанi мiж собою i працюють згiдно з алгоритмом. Чим складнiше проект, тим важливiше повнота документацiї для проведення технiчних робiт.

Ви повиннi розумiти, що за вiдсутностi коректно складеної документацiї надалi буде складно органiзувати зручний для вас i повноцiнний сервiс системи.
12-10-2018, 15:15
158 просмотров
[/group]