» » Сучасний клiмат-контроль »Економiка та будiвництво

Сучасний клiмат-контроль »Економiка та будiвництво

Сучасний клiмат-контроль »Економiка та будiвництво

Щоденна їзда на автомобiлi з клiмат контролем i без нього iстотно вiдрiзняється, правда ж? Сучасна система клiмат контролю враховує не тiльки вуличну температуру, а й рiвень сонячного випромiнювання, надаючи все розмаїття вiдчуття комфорту для водiя, не залежно вiд клiматичних умов. Бiльше того, вимоги якiсного клiмату в нашому будинку або офiсi не менш важливо. Якiсний клiмат має вплив на всi, насамперед це наше здоров'я, вiдпочинок, настрiй.

Клiмат-контроль в примiщеннях пiдтримує заданi параметри температури i вологостi повiтря за допомогою рiзних систем, таких як: радiатори, теплi пiдлоги, вентиляцiя та системи кондицiонування, осушувачi, зволожувачi повiтря i т.д. Для комплексного управлiння системою клiмат - контролю постає необхiднiсть злагодженого управлiння цими пристроями, що i є однiєю з основних функцiй системи розумний будинок.

Розумний будинок грамотно розподiляє «обов'язки» мiж усiм клiматичним обладнанням, i допоможе уникнути протирiччя мiж системами. Наприклад, при охолодженнi примiщення кондицiонером, пiдiгрiв пiдлоги автоматично буде вiдрегульований. У сучасних будинках також є необхiднiсть змiни клiмату в рiзних примiщеннях. Можливо управлiння температурою вiдповiдно заданим графiком, який вiддасть перевагу господар. Дистанцiйне керування через Internet, мобiльний телефон, комп'ютер iстотно полегшує роботу в офiсних примiщеннях, готелях. Також не маловажним фактором є можливiсть автоматичного вибору енергоресурсiв для опалення в залежностi вiд добових змiн тарифiкацiї.

Розумний будинок вiзьме всi складнощi на себе, а господаревi залишається лише насолоджуватися комфортом.
12-03-2018, 14:08
416 просмотров
[/group]