Основнi властивостi бетону

Існує двi, найбiльш важливих категорiї основних властивостей, якими повинен володiти бетон - це показник його щiльностi i, вiдповiдно, його мiцностi. Саме, виходячи з цих двох показникiв, можна говорити про якiсть того чи iншого рiзновиду бетону.

Щiльнiсть бетону

Щiльнiсть матерiалу показує, наскiльки заповнений який-небудь обсяг самим же матерiалом. Вся ж iнша частина цього обсягу складається з порожнеч або пiр, якi можуть мiстити в собi вологу або воздух.Прi застосуваннi приблизно iдентичних за своїми технiчними характеристиками матерiалiв, показник щiльностi бетону може бути бiльш високим лише в тому випадку, якщо бiльшим буде його об'ємна вага.

Об'ємна вага бетону

Об'ємна вага бетону визначається за допомогою зважування бетонного кубика i дiлення ваги на обсяг цього кубика. Об'ємна вага затвердiлого бетону значно менше, нiж той же показник бетонної сумiшi в рiдкому станi. Це пояснюється тим, що готовий бетон не мiстить зайвої води - вона повнiстю випаровується в процесi його затвердеванiя.Імея показник щiльностi бетону, можна буде визначити його додатковi властивостi, такi, як морозостiйкiсть, наскiльки добре вiн проводить або зберiгає тепло, якi будуть його гiгроскопiчнi якостi , хiмiчна ступiнь стiйкостi i, отже, довговiчнiсть бетону. Доведено також, що показник щiльностi бетону визначає його показник мiцностi.

Показник мiцностi бетону

Мiцнiсть є другим важливим показником при визначеннi якостi бетону, у зв'язку з тим, що бетон в основному використовується в будiвництвi для несучих, з великим навантаженням, конструкцiй - колони, фундаменти, опори, балки, перекриття та т.п.Разлiчние навантаження дiю по- рiзному. Однi припускають розтягнення або розрив конструкцiї, iншi, навпаки, намагаються стиснути i розчавити, третi - зiгнути, четвертi - зрiзати або сколоть.Соответственно, матерiал в загальнiй конструкцiї вiдчуває напругу стиснення, розтягування, вигину, сколювання i т.д.Как тiльки навантаження стає бiльше, збiльшується напруга матерiалу до моменту, коли матерiал бiльше не зможе чинити опiр дiї навантаження i настане його руйнування. Те напруга (стиснення, розтягування або вигину), при якому вiдбувається процес, що руйнує матерiал, називається тимчасовим опором, або мiцнiстю матерiалу. Мiцнiсть бетону може iстотно змiнюватися в залежностi вiд складу його i властивостей матерiалiв. Так, легкий бетон має мiцнiсть 30-50 кг / см2, а бетон особливо щiльний - 200-300 кг / см2 .Известно також, що один i той же матерiал по-рiзному пручається рiзним зусиллям, тобто розтягування, стиснення, вигину i деформуючих , iнакше кажучи, у одного i того ж матерiалу рiзна мiцнiсть по вiдношенню до цих впливiв. Так, бетон, має вiдмiнну мiцнiсть на стиск, а найгiрше пручається (в 10-12 разiв менше) - розтягування i сколювання. Пояснюється це тим, що бетон - матерiал рiзнорiдний i що зчеплення мiж окремими частинками у нього недостатнє. [U]
23-10-2018, 18:59
170 просмотров
[/group]