» » Перевiрку пройшов? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Перевiрку пройшов? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Перевiрку пройшов? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Ми нарештi позбулися звички купувати будматерiали дешевше i стали придiляти велику увагу їх надiйностi та довговiчностi. І сьогоднiшня кризова ситуацiя, в якiй компанiї змушенi мiнiмiзувати витрати, не повинна послужити причиною зниження вимог до якостi придбаного продукту. Адже рубль, збережений сьогоднi таким чином, завтра може призвести до необхiдностi витратити десять.
«Досi багато клiєнтiв не вимагають у продавця сертифiкат на матерiали i конструкцiї, якi використовуються при обробцi примiщень, а адже даний документ пiдтверджує, що продукцiя пройшла випробування i вiдповiдає стандартам. Таким чином, купуючи несертифiкованi товари, покупець бере всi ризики на себе ».
Треба зауважити, що пiд загрозу потрапляє не тiльки якiсть обробки i термiн служби iнтер'єру офiсу, але i здоров'я людей, якi проводять в ньому цiлий робочий день. На думку фахiвцiв, застосування в ходi ремонту неякiсних будiвельних матерiалiв стає причиною забруднення повiтря примiщень рiзними токсинами, яке iнодi в 2-4 рази перевищує їх наявнiсть в атмосферi мiста. За словами ректора Московського державного унiверситету iнженерної екологiї Дмитра Баранова, виходом зi сформованої ситуацiї може бути загальна сертифiкацiя застосовуваних при будiвництвi матерiалiв i бiльш строгий екологiчний та санiтарно-гiгiєнiчний контроль їх якостi.
Випробувана гарантiя
Треба зауважити, що серед продукцiї лакофарбового виробництва найчастiше можна зустрiти товари, що не вiдповiдають вимогам стандартiв. Багато в цiй категорiї i пiдробок. Найпоширенiше невiдповiднiсть - порушення рецептури. При цьому нестачу дорогих компонентiв компенсується бiльш дешевими, а нерiдко i з вичерпаним термiном придатностi. Покриття з таких матерiалiв довго сохне, не повнiстю приховує поверхню. А надалi вiдшаровується, вицвiтає, розтрiскується.
У процесi сертифiкацiї оцiнюється вiдповiднiсть технологiї виробництва нормативам, в тому числi рецептури. При дослiдженнi самого продукту в будiвельних лабораторiях вимiрюють
в'язкiсть лакiв i фарб,
швидкiсть їх висихання,
дисперснiсть i покриванiсть пiгментiв - параметрiв, що характеризують мiцнiсть покриття.
Для визначення стiйкостi до стирання використовують метод, при якому абразивний диск з певною швидкiстю, навантаженням i часом впливає на покриття (ISO 7784). Пiсля закiнчення експерименту збирають i зважують пiдчищеному стружку. Також тестують атмосферостойкость - стiйкiсть до впливу навколишнього середовища, твердiсть плiвки - її здатнiсть протистояти втискуванню або проникненню в неї твердого тiла та iнше.
Перевiрку пройшов? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн У компанiї TIKURRILA для випробування фарб, лакiв, масел для дерева i антисептикiв побудували невеликий будинок з клейового бруса. Там проводиться оцiнка стану поверхнi зразкiв, що називається на реальному об'єктi. У великiй кiмнатi проводять сушку i аналiз їх стану.
Склад будiвельних сумiшей теж часто не вiдповiдає нормативним вимогам. Таке покриття погано лягає на поверхню, а згодом може растрескаться. «Залежно вiд спiввiдношення компонентiв будуть змiнюватися властивостi матерiалу, наприклад, влагопроницаемость, довговiчнiсть покриття та iншi, - пояснює керiвник будiвельної бригади Андрiй Стрiльцiв. - Якщо штукатурка мiстить недостатню кiлькiсть цементу, вона буде обсипатися i кришитися. Коли його в сумiшi бiльше норми, при висиханнi шару вiн дає усадку, i це призведе до появи трiщин ».
Як перевiрки для порошкоподiбних матерiалiв в лабораторiї проводиться вимiр показникiв характеристик. Серед них швидкiсть твердiння i термiни схоплювання сумiшi (визначаються вiдповiдно до Держстандарту 310), якi обчислюють за допомогою приладу Вiка. Вимiрюється також тонкiсть її помелу за залишком за допомогою обладнання для механiчного або пневматичного просiювання - ситового аналiзатора.
«Працювати з матерiалами для обробки пiдлог низької якостi теж вкрай важко, - розповiдає Андрiй Стрiльцiв. - Наприклад, дошки ламiнату не вкладаються стик в стик, утворюються щiлини, доводиться пiдганяти, а це веде до перевитрати матерiалу ». Якщо ж продукцiя сертифiкована, наприклад, за європейськими нормами EN 685 (Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification - система класифiкацiї еластичних, текстильних i ламiнованих пiдлогових покриттiв), то це гарантує вiдповiднiсть всiх розмiрiв. А також те, що продукцiя пройшла випробування на стiйкiсть виробам, опiр ковзанню, вплив сонячних променiв i т.д. Залежно вiд результатiв на зносостiйкiсть покриттю присвоюється конкретний клас. Даний показник визначається за допомогою шлiфувального круга з абразивним папером. Якщо пiдлоговi покриття мiстять формальдегiднi матерiали, то проводяться випробування на його видiлення.
Рулоннi матерiали для обробки пiдлоги, виробленi з порушенням технологiї, будуть пiдданi
швидкого зносу,
змiнi кольору малюнка,
деформацiї покриття.
Крiм стиранням при оцiнцi якостi лiнолеуму, визначається його здатнiсть до продавлювання пiд навантаженням i вiдновлення колишньої форми пiсля її зняття. Випробування, вiдповiдно до Держстандарту 11529-86, проводять на приладi типу ПВ-2 з штучної навантаженням.
Складна схема якостi
Сертифiкацiї пiддаються i рiзнi конструкцiї, якi також широко використовуються для внутрiшньої обробки примiщень. Пiдсумкове якiсть продукцiї багато в чому залежить вiд вихiдного вiдповiдностi всiм вимогам комплектуючих матерiалiв. «Наприклад, скло повинне бути прозорим, без дрiбних бульбашок, подряпин або вiдколiв - вiд цього залежить зовнiшнiй вигляд перегородки, - говорить експерт компанiї« Астарта престиж ». - Якщо воно пройшло загартування, то дотримання технологiї в даному процесi визначає його мiцностi якостi.
Для використання в подальшому виробництвi дуже важливi питання вiдповiдностi заданих розмiрах. Оскiльки призвести пiдгiн в разi неточностi неможливо, загартоване скло вже не можна пiдрiзати ».
Ще одна характеристика, яка багато в чому залежить вiд вхiдного якостi матерiалiв, - безпека. Наприклад, основне навантаження в багатьох конструкцiях припадає на каркас. Використання деталей або крiплень низької якостi також може призвести до порушення цiлiсностi всiєї системи. Вхiдний контроль, який здiйснює служба якостi, допомагає мiнiмiзувати ризик використання у виробництвi ненадiйного сировини. Його сертифiкат - невiд'ємна вимога, оскiльки вiн пiдтверджує проведення випробувань комплектуючих по всiх параметрах. Готовi металоконструкцiї, якi все частiше застосовуються у внутрiшнiй обробцi для зведення каркаса перегородок, перевiряються фахiвцями заводської лабораторiї. Там аналiзуються характеристики матерiалiв, для чого проводиться тестування на розтяг металiв, вигин, визначення ударної в'язкостi i твердостi. Також здiйснюється контроль готових виробiв: ультразвукова дефектоскопiя, рентгенографiя, магнiтопорошкова дiагностика.
Самi конструкцiї також пiддаються перевiркам. Вони дозволяють бути впевненим у якостi продукцiї на виходi i гарантувати її покупцевi. Примiром, в лабораторiях компанiї FAKRO, виробника обладнання для облаштування горищ i мансард, є вiтрова та дощова камери, а також камера низьких температур, де проводяться випробування в рiзних клiматичних умовах. Спецiальнi прилади тестують на мiцнiсть склопакети i фурнiтуру, яка повинна витримувати не менше 20 000 циклiв вiдкривання-закривання вiкна.
«Зносостiйкiсть i довговiчнiсть наших конструкцiй ми вiдчуваємо на собi, - говорить Михайло Єрмаков, - в обробцi офiсу компанiї використанi всi види систем перегородок, якi ми виробляємо. Таким чином, вiдбувається тестування продукцiї, i замовник може вiдразу переконатися в її якостi. Крiм того, нашi експерти виїжджають з вибiрковою перевiркою на об'єкти, де встановленi нашi конструкцiї, i контролюють стан виробiв у процесi експлуатацiї ».
Криза вивела конкурентну боротьбу виробникiв на новий рiвень. Полiтика в сферi пiдвищення якостi сьогоднi стає прiоритетною для компанiй, що прагнуть вижити в непростi часи. Покупцевi ж залишається лише зробити правильний вибiр.
Свiтлана Топал, експерт компанiї «
Увага! У вас немає прав для перегляду прихованого тексту.
»
-Счастье Є iдеал чи не розуму, а уяви. (Іммануїл Кант)
12-12-2017, 10:46
169 просмотров
[/group]