» » Сертифiкацiя партнерiв: з перших вуст »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Сертифiкацiя партнерiв: з перших вуст »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Не секрет, що механiзми контролю якостi в будiвництвi працюють сьогоднi недостатньо ефективно i не забезпечують гарантiї вiдповiдностi продукцiї та послуг вимогам нормативiв. Крiм того, виконання багатьох з них з переходом до системи технiчних регламентiв стає необов'язковим. Альтернативою дiяло ранiше контролю з боку Госстройнадзора повиннi стати саморегульованi органiзацiї. Потрiбно вiдзначити, що багато компанiй вже пiшли цим шляхом. Так, все бiльш широке застосування знаходить сьогоднi практика сертифiкацiї партнерiв.
У цьому випадку оцiнка якостi роботи компанiї проводиться iншими учасниками виробничого процесу, наприклад, постачальниками сировини, обладнання або технологiй. Спонукальним чинником для проведення сертифiкацiї партнерiв є бажання виробника отримати гарантiю, що його продукцiя, яку iншi пiдприємства використовують в своєму технологiчному процесi, не розчарує кiнцевого споживача. А компанiї, що пiддаються процедурi сертифiкацiї, змiцнюють свої позицiї на ринку i набувають бiльшу довiру у клiєнтiв. Останнi ж отримують додаткову гарантiю якостi товару, пiдкрiплену зобов'язаннями бiльш нiж однiєї компанiї.
Як зазначає Олександр Голiков, генеральний директор Групи компанiй ПРОПЛЕКС, найбiльшого росiйського виробника вiконного ПВХ-профiлю за австрiйськими технологiями: «Впровадження системи сертифiкацiї партнерiв - закономiрний етап у розвитку ринку. Покупцi, що проявляють сьогоднi пiдвищений iнтерес до якостi придбаних товарiв та послуг, вiддають перевагу тим пропозицiям, що супроводжуються додатковими гарантiями цiєї якостi. Для виробника ж партнерство з компанiями, що використовують його продукцiю i технологiї, - це не тiльки постачання обладнання та комплектуючих, а й певна вiдповiдальнiсть перед кiнцевими споживачами за ту продукцiю, яка пропонується їм пiд його маркою ».
Виробниками можуть створюватися як власнi системи контролю якостi, так i використовуватися iснуючi державнi та мiжнароднi. Як правило, в ходi сертифiкацiї проводиться оцiнка стану виробництва, дотримання технологiї, рiвня пiдготовки фахiвцiв, а також корпоративної культури та ставлення до клiєнтiв. Пiсля чого компанiя отримує вiд виробника так званий «сертифiкат довiри», який є для споживачiв її продукцiї додатковою гарантiєю якостi.
Крiм того, сертифiкованим партнерам зазвичай надається режим найбiльшого сприяння:
спецiальнi умови поставок,
особливi цiни,
технiчна пiдтримка.
Багато великих компанiй проводять навчання фахiвцiв для своїх партнерiв i навiть створюють для цього навчальнi центри.
Потрiбно вiдзначити, що механiзм сертифiкацiї партнерiв протягом вже багатьох рокiв застосовується в рядi галузей. Так, для виробникiв програмного забезпечення i компанiй, що працюють в ІТ-бiзнесi, наявнiсть партнерських сертифiкатiв провiдних розробникiв є неодмiнною умовою успiшної роботи на ринку. Інший приклад - самi системи державної або мiжнародної сертифiкацiї. Адже всiм добре вiдомо, що органiзацiї та лабораторiї, що здiйснюють її на мiсцях, самi обов'язково повиннi мати вiдповiдний сертифiкат державної або мiжнародної системи якостi, що пiдтверджує їх компетентнiсть.
Кажуть фахiвцi
Зрозумiти суть i особливостi цього процесу, а також переконатися в його корисностi, допомагають коментарi фахiвцiв компанiй, що мають досвiд проведення сертифiкацiї або проходили її. Ось що говорить Лев Мiнуллiн, керiвник вiддiлу просування Групи компанiй ПРОПЛЕКС: «При проведеннi процедури сертифiкацiї ми дивимося на вiдповiднiсть технологiй виробництва, робочих примiщень i офiсiв стандартам, прийнятим в компанiї, перевiряємо документи, каталоги, обладнання, придiляємо увагу тому, як вибудовуються вiдносини з клiєнтами та з обслуговуючим персоналом ».
А ось думка Гульнари Галiмзянова, заступника директора з виробництва вiконної компанiї «Арка»: «Найважливiше для проходження партнерської сертифiкацiї - це бути вже до цього госсертiфiцiрованним пiдприємством i мати вiдповiдний рiвень виробництва незалежно вiд того, чи очiкується перевiрка. Це не такий процес, до якого можна пiдготуватися за два-три днi, потрiбно дiйсно придiляти увагу якостi всiх видiв робiт. А вже безпосередньо перед призначеною ревiзiєю ми ще раз перевiрили своє виробництво, протестували обладнання на предмет вiдсутностi будь яких неполадок, пiдготували документи, журнали, вимiрювальнi iнструменти, каталоги продукцiї та iншi необхiднi матерiали. Фахiвцi, якi здiйснювали перевiрку, залишилися задоволенi нашим виробництвом ».
Приблизно такої ж думки дотримується i Свiтлана Захарова, старший менеджер Гатчинського заводу металопластикових виробiв: «Щоб пройти сертифiкацiю, потрiбно дуже уважно ставитися до якостi виробленої продукцiї, тодi не виникне жодних проблем. Якщо робити свою роботу як належить, то не доведеться побоюватися результатiв перевiрки i намагатися щось приховати або переробити в лiченi до контролю днi ».
Сьогоднi бiльшiсть фахiвцiв i керiвникiв вiдзначають, що потрiбно вiдповiдально пiдходити до виробництва i дорожити кожним клiєнтом, незалежно вiд обсягу його замовлення. Адже будь-який покупець може як привести нових, так i вiдмовити їх користуватися послугами компанiї. Тому пiдприємства, що прагнуть зберегти своє мiсце на ринку, ретельно стежать за тим, щоб вiдповiдати всiм нормам. Як правило, у таких компанiй не виникає проблем i при сертифiкацiї.
На питання про те, чи дiйсно в очах клiєнтiв наявнiсть партнерського сертифiкату дає додатковi переваги, бiльшiсть фахiвцiв вiдповiдають однозначно. «Звичайно, адже сертифiкацiя - це, насамперед, маркетинговий крок назустрiч клiєнту. А благо клiєнта - це наше першочергове завдання. Усi наявнi таблички про вiдзнаки i пройдених сертифiкацiї представленi на огляд в нашому офiсi продажiв », - говорить Гульнара Галiмзянова. Дiйсно, наявнiсть сертифiкату пiдвищує статус пiдприємства в очах замовника. Сама себе компанiя може розхвалювати як завгодно, але поки цього немає пiдтвердження вiд третьої сторони, не кожен повiрить у те, що цi заяви не голослiвнi.
«Ну i, звичайно ж, приємно самим зайвий раз переконатися у власному професiоналiзмi i вiдповiдно вимогам ринку. Це надихає i дає заряд для пiдкорення нових вершин », - додає Свiтлана Захарова.
Отже, партнерська сертифiкацiя - хороший маркетинговий iнструмент для залучення нових клiєнтiв. До того ж вона дозволяє вести бiзнес на значно вигiднiших умовах. У нинiшнiй економiчнiй ситуацiї цi фактори набувають особливого значення. Але щоб успiшно пройти перевiрку i отримати «сертифiкат довiри», потрiбно дiйсно дорожити якiстю своєї продукцiї та репутацiєю компанiї.
Прес-служба Групи компанiй
Увага! У вас немає прав для перегляду прихованого тексту.

-В Воєнний час правда настiльки дорогоцiнна, що її повиннi охороняти караули брехнi. (Уїнстон Черчилль)
7-08-2018, 04:14
168 просмотров
[/group]