» » Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

1. Яке очисна споруда вiддати перевагу (зарубiжного чи вiтчизняного виробництва)?
Системи автономної каналiзацiї проектуються з дотриманням гiгiєнiчних та екологiчних норм країни виробника. При виборi не варто забувати, що росiйськi норми очищення стiчних вод - однi з найсуворiших у свiтi. Тому необхiдно переконатися в тому, що вибраний пристрiй вiдповiдає вимогам наших наглядових органiв.
Треба реально уявляти, що на вартiсть очисних споруд iмпортного виробництва накладається доставка (вантаж вельми габаритний, в той же час досить легкий) + митницi.
В дiйсностi, iмпортнi установки представленi в Росiї в одиничних екземплярах. У бiльшостi випадкiв обладнання має iмпортне найменування, а виробляється в Росiї. Найчастiше зi складу обладнання видаляються дорогi елементи (в цiлях зменшення вартостi). До того ж, у Росiї найжорсткiшi (у Європi) норми показникiв очищеної води, тому iмпортнi споруди вимагають влаштування додаткових заходiв з доочищення. Тому я настiйно рекомендую застосовувати вiтчизняне обладнання.
2. Чи можна пiдвищити ступiнь очищення стокiв вже наявного септика, не вдаючись до повної замiни.
Можна. Однак повний комплект додаткового обладнання (якщо не влаштовувати полiв фiльтрацiї) буде ненабагато дешевше устрою сучасного очисної споруди.

Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Установка Твер на складi готової продукцiї
Перевiрка рiвня
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Монтаж установок з полiпропiлену здiйснюється вручну
Монтаж установки Твер-200 на котеджне селище
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Монтаж установки Твер-200
Монтаж Твер
Вiдповiдi на питання про ЛОС. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Установка Твер-1П


3. Якi параметри необхiдно враховувати, щоб вибрати тип автономної каналiзацiї?
У першу чергу потрiбно з'ясувати характер грунтiв i рiвень грунтових вод на дiлянцi. Справа в тому, що септики, якi припускають подальшу грунтову доочистку стокiв, дуже вимогливi до цих умов. Їх застосування виправдане на добре фiльтрує, переважно пiщаному грунтi, з заляганням грунтових вод не менше 2,5 метрiв. Якщо на дiлянцi переважають суглинок чи глина, що бiльш характерно для Пiдмосков'я, то буде потрiбно влаштовувати споруди фiльтрацiї: траншею або поле. Це потягне за собою додатковi витрати. Крiм цього, з часом грунти починають замулюватися, а значить, доведеться передбачити замiну верхнього шару грунту.
Однак потрiбно враховувати той факт, що всi забруднення, якi не залишилися в септику (а це близько 50%), повиннi залишитися на ґрунтi ВАШОГО дiлянки. Тобто Ви усвiдомлено забруднюєте власну землю. А чи хочете Ви жити на смiтнику?
У той же час цi параметри не є визначальними для установок глибокої бiологiчної очистки. Їх монтаж здiйснюється в будь-якi грунти, так як очищенi в них стоки не потребують грунтової доочищення.
Станцiя очистки встановлюється пiд землею. Як мiняти що-небудь у випадку несправностi?
Верхня частина установки знаходиться над землею, i при вiдкритiй кришцi здiйснюється доступ до технологiчних елементiв системи для проведення обслуговування обладнання, так i можливого ремонту.
4. Як визначити необхiдну продуктивнiсть ЛОС?
Для приблизного визначення продуктивностi можна орiєнтуватися на кiлькiсть осiб, якi постiйно проживають в будинку. Згiдно усередненими нормами, одна людина витрачає в добу близько 200 лiтрiв води. Якщо мова йде про комфортабельному котеджi, то цей показник може зрости до 400 лiтрiв. Таким чином, за умови економної витрати води, для сiм'ї до 5 чоловiк пiдiйде очисна споруда продуктивнiстю 1 куб. м. на добу. Об'єм резервуару при цьому повинен становити не менше 2,5 - 3 куб. метрiв.
Якщо планується частий приїзд гостей, то продуктивнiсть очисних споруд необхiдно збiльшити виходячи з перерахованих вище параметрiв.
5. Як часто потрiбно виклик асенiзацiйної машини?
Це залежить вiд iнтенсивностi використання (сезонне або цiлорiчне проживання) i вiд типу обраного ЛОС. Часта вiдкачка осаду необхiдна найпростiшим септикiв, що працює за принципом вiдстоювання i накопичення, а також накопичувальним емкостям. Установки глибокої бiологiчної очистки подiляються на два види. У одних потреба в вiдкачуваннi мулу зведена до мiнiмуму - не частiше одного разу на рiк, а при сезонному проживаннi - один раз в два - три роки. Наочним прикладом можуть служити очиснi споруди «Твер». Конструктивнi особливостi iнших дозволяють повнiстю вiдмовитися вiд послуг асенiзаторiв. Однак видаляти осад i обслуговувати обладнання треба не рiдше нiж 4 рази на рiк. За цим принципом здiйснюється обслуговування установок: «Юнiлос», «Топас», «ЮБАС», «Бiотал».
Перш нiж використовувати вiддалений осад у якостi добрива, його треба заздалегiдь обробити: видалити волосся, жир, тампони, памперси, бананову шкiрку, пiсок i т.д. Перед використанням у якостi добрива їх треба знезаразити (згiдно правил протягом 20 днiв на бетонному майданчику, або протягом не менше 0,5 року в компостнiй ямi).
6. Для нормальної роботи станцiї глибокої бiологiчної очистки необхiдно безперебiйне електропостачання. Що робити при вiдключеннi електрики?
Чим стабiльнiша i стiйкiше процеси, чим менше навантаження на мул, тим менше вплив на роботу надає вiдключення електроенергiї. Так для деяких систем - «Топас», «Топол-Еко», «Бiокс», «Бiотал» - це 2-4 години; «Твер» - 15-48 годин (залежно вiд умов експлуатацiї).
Крiм того, ОС «Твер» при вiдключеннi електроенергiї продовжують працювати, тому подача стокiв вiдбувається самопливом. Очиснi споруди, зазначенi вище не можуть експлуатуватися, тому принцип перемiщення стокiв - примусовий.
7. Як поводитиметься установка пiд час експлуатацiї в зимовий перiод, чи може вона промерзнути?
Пiд час експлуатацiї вода в очисному споруди не замерзне, тому що:
середня температура надходить стiчної води становить 12-15 градусiв;
в установцi вiдбуваються бiологiчнi процеси з видiленням тепла;
дрiднопузирчастi аерацiя не дає застоюватися стiчних вод;
технологiчна кришка має додаткову теплоiзоляцiю i захист вiд конденсату;
регулярно надходить тепле повiтря придушений компресором з примiщення.
У разi непостiйного проживання взимку при монтажi передбачено додаткове утеплення корпусу установки, наприклад, пiнополiстиролом.
8. Станцiя глибокого бiологiчного очищення розрахована на постiйну експлуатацiю. Як бути у випадку тривалої вiдсутностi або сезонного проживання в будинку?
Якщо господарi приїжджають на дачу раз в одну - два тижнi, то станцiя очистки зберiгає свою працездатнiсть. Головне - не вiдключати електроенергiю.
За умови сезонного проживання передбачена консервацiя станцiї очистки. Необхiднi регламентнi роботи проводяться самостiйно або фахiвцями сервiсної служби.
В.А. Кунаховiч
Директор ЗАТ "ТД" Інженерне обладнання "
-Око За око, зуб за зуб ... А чому ж попка за грошi? (Войцех Верцех)
19-10-2018, 05:31
168 просмотров
[/group]