» » Радiатори не потечуть »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Радiатори не потечуть »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Радiатори не потечуть »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Якщо основним критерiєм при виборi приладу для Вас є те, наскiльки вiн адаптований до конкретних умов експлуатацiї, якi обмеження на його застосування є у кожному конкретному випадку.
Основними проблемами, що виникають при експлуатацiї опалювальних приладiв є:
1. Корозiя внутрiшнiх поверхонь
2. Хiмiчна та електрохiмiчна корозiя
3. Гiдравлiчнi удари
4. Газоутворення в алюмiнiєвих радiаторах
У всьому свiтi прийнята двотрубна система опалення - по одному трубопроводу теплоносiй пiдводиться до приладiв, по другий - вiдводиться. Це так зване паралельне пiдключення приладiв. У Росiї в переважнiй бiльшостi випадкiв система опалення - однотрубна, з послiдовним пiдключенням приладiв. Тому для забезпечення необхiдної тепловiддачi, з'єднаних таким чином приладiв, необхiдно забезпечити великий масова витрата теплоносiя в одиницю часу, що тягне за собою пiдвищення характеристик, як по тиску, так i по температурi. Іншим недолiком однотрубної системи є її важке регулювання, оскiльки при змiнi параметрiв роботи одного приладу спричиняє за собою змiни в роботi iнших. Двотрубна система цього недолiку позбавлена. Застосування однотрубної системи спричиняє за собою використання опалювальних приладiв з великим запасом по мiцностi i з малим гiдравлiчним опором.
Ще одним з важливих моментом при експлуатацiї системи опалення є вимога, за яким вона повинна бути постiйно заповнена водою. Корозiйнi процеси в системi заповненої повiтрям, йдуть набагато iнтенсивнiше. Запуск системи опалення повинен здiйснюватися плавно, з поступовим наростанням тиску (включення циркуляцiйних насосiв за допомогою перетворювачiв частоти). Недотримання цiєї умови при запуску системи дуже часто призводить до гiдравлiчних ударiв, якi просто руйнують радiатор.
Багаторiчний досвiд компанiї ТАЙМ, що спецiалiзується на поставках опалювальних приладiв будiвельних об'єктiв, дозволив систематизувати типи радiаторiв згiдно конкретного мiсця їх застосування.
Основнi види опалювальних приладiв.
1. Панельнi радiатори (конвектори) - прилади з переважно конвекцiйним випромiнюванням. У Росiї це Kermi, Demrad, DeLonghi, Purmо, i ще не менше двох десяткiв виробникiв виробiв. Висока тепловiддача на одиницю об'єму, доступнi цiни, гарний зовнiшнiй вигляд зробили цi прилади самими використовуваними у свiтi.
У Росiї цi радiатори бездоганно хорошi для коттеджного будiвництва з автономними котельнями, можуть використовуватися в багатоповерхових будiвлях з автономними тепловими пунктами.
Однак цi радiатори не переносять гiдравлiчних ударiв i вимагають високої якостi теплоносiя, що практично закриває їм дорогу в iснуючу мiську забудову. В даний час ряд європейських заводiв (Kermi, та iн.) Почали випускати конвектори заввишки до 300 мм з товщиною стiнки водяної сорочки до 2 мм, що дозволить використовувати їх i в наших мiських системах опалення.
2. Сталевi трубчастi радiатори. Інтерес до них визначається високим рiвнем дизайнерських рiшень i гiгiєнiчнiстю приладiв. У Росiї присутнi Arbonia, Zehnder, Kermi, КЗТО (Росiя), радiатори iталiйського виробництва. У трубчастих приладiв немає проблем з тиском, але товщина металу не перевищує 1,5 мм, що, на жаль, не дає пiдстав для тривалого оптимiзму при використаннi в iснуючiй мiськiй забудовi. Трубчастi радiатори "РС", "Гармонiя" виробництва КЗТО (Росiя) з внутрiшнiм антикорозiйним полiмерним покриттям i дизайном кращих європейських радiаторiв практично не мають обмежень по застосуванню.
Радiатор "Гармонiя" має бiльш високу тепловiддачу в порiвняннi з iншими трубчастими радiаторами за рахунок великої частки конвекцiйної складової (повiтря нагрiвається i внутрiшньою поверхнею радiатора) i значно дешевше його європейського прототипу WULKAN (Польща-Нiмеччина).
3. Чавуннi радiатори. Практично несприйнятливi до поганої якостi теплоносiя, що визначає i досить тепле вiдношення до них вiтчизняного споживача. Якщо ж взяти до уваги наявнiсть на ринку продукцiї заводiв Ferroli, DemirDokum з високою якiстю литва i досконалим дизайном при вiдносно невисокiй цiнi, то iнтерес до них буде i далi високим. Дизайн вiтчизняних радiаторiв i їх конструкцiя в останнi 3 роки також радикально змiнилися, в тому числi i з iнiцiативи ТАЙМ (прилади МЗОО).
Але, на жаль, гiдравлiчнi удари чавуннi радiатори, у тому числi й вiтчизнянi, переносять погано i це треба враховувати при їх виборi. Вiтчизнянi радiатори на вiдмiну вiд iмпортних вимагають обов'язкової протяжки мiжсекцiйних з'єднань перед установкою i додаткового фарбування.
4. Алюмiнiєвi радiатори. Красиве алюмiнiєве литво, секцiйна конструкцiя, мала вага, висока тепловiддача привертає увагу як фахiвцiв так i конкретних споживачiв.
Алюмiнiєвi радiатори випускаються в двох варiантах:

1. Литi алюмiнiєвi радiатори, де кожна секцiя вiдливається як цiлiсна деталь.

2. Екструзiйнi радiатори, де кожна секцiя складається з трьох елементiв, з'єднаних механiчно один з одним. Герметизацiя з'єднань здiйснюється або елементами ущiльнювачiв або через клейове з'єднання. Причому, в бiльшостi випадкiв, збiрка секцiй виконується у виглядi блокiв з 2, 3 i бiльше секцiй.
З урахуванням специфiки росiйських опалювальних систем є моделi, розрахованi на високий тиск. На росiйському ринку присутнi в основному iталiйськi фiрми, такi як Fondital, Sira (Rovall), Global, IPS.
Основною проблемою при їх експлуатацiї є необхiднiсть у пiдтримцi значення РН (кислотнiсть теплоносiя) у вельми вузькому дiапазонi, що в iснуючiй мiськiй забудовi проблематично, та i в iндивiдуальному будiвництвi теж не завжди здiйснимо. Другою проблемою є газоутворення в приладах, яке може приводити до постiйного завоздушiванiю системи опалення, якщо вона не спроектована з урахуванням цього фактора. Мiцностнi параметри екструзiйних i литих радiаторiв порiвняннi. Досить уважно також треба вiднестися до наявностi металiв-антагонiстiв в системi опалення.
3. Бiметалiчнi радiатори. Незважаючи на "алюмiнiєвий" вигляд їх все ж таки слiд вивести в особливу групу радiаторiв, що прекрасно аклiматизувалися в Росiї. Завод Sira (Італiя) випускає цi радiатори бiльше 30 рокiв, в Росiї iсторiя їх експлуатацiї близько 15 рокiв. Конструкцiя цих радiаторiв, захищена патентом Sira, така, що запас мiцностi перевищує всi можливi тиску в системi багато разiв, контакт теплоносiя з алюмiнiєм зведений практично до нуля. Слiд також вiдзначити оригiнальний вузол з'єднання секцiй, який зводить до мiнiмуму фiзичнi зусилля i трудовитрати при збiрцi-розбираннi з високою надiйнiстю з'єднання. Новi версiї бiметалiчних радiаторiв (Global, Bimex, Сантехпром) в даний час фактично проходять випробування реальною експлуатацiєю в Росiї.

4. Конвектори, що вбудовуються в пiдлогу. Сучаснi архiтектурнi рiшення зi скляними стiнами не залишають мiсце для традицiйних опалювальних приладiв. Тому в останнi 5-10 рокiв спостерiгається рiзке збiльшення як попиту, так i виробництва вбудовуваних приладiв. У Росiї представленi Jaga, Mollenhof i КЗТО (Росiя). Вони мають порiвняннi технiчно характеристики. Теплообмiнники виготовленi з мiдних труб з алюмiнiєвими ребрами. Прилади КЗТО (Модель БРИЗ) мають також варiант виконання iз сталевих труб. Основне питання, на який потрiбно звернути увагу - це сумiснiсть мiдних трубопроводiв з дiючою системою опалення. Наприклад, наявнiсть в нiй елементiв з металiв-антагонiстiв мiдi може привести до iстотних проблем.
5. Плiнтуснi конвектори. Це опалювальнi прилади, якi розташовуються не тiльки пiд вiкнами, а в основному уздовж зовнiшнiх стiн, займаючи при цьому незначний простiр (не бiльше 10 см по глибинi i 20-25 см по висотi). Їх використання характерно для опалювальних систем Пiвнiчної Америки. У Росiї близько 10 рокiв продаються американськi прилади на мiдних трубах з алюмiнiєвими ребрами. КЗТО з 2002 року також приступив до випуску аналогiчних приладiв як з мiдними, так i зi сталевими трубопроводами.
6. Конвектори на сталевих трубах iз сталевим оребренням (типу УНІВЕРСАЛ). В даний час це самий використовуваний опалювальний прилад в новобудовах Москви та iнших мiст. Приваблює в першу чергу його вiдносно невисока цiна (у варiантi без терморегулятора). Але на жаль це також той прилад, який масово замiнюється на iншi типи радiаторiв при заселеннi будинкiв мешканцями. Цi прилади мають безумовно дуже високу живучiсть, але їх не зовсiм сучасний дизайн i недостатня тепловiддача в квартирах-новобудовах приводять до їх масової замiни. //remont.info
-К Числу ерогенних зон слiд вiднести i гаманець. (Лешек Кумор)
29-11-2017, 07:12
121 просмотров
[/group]