» » Перспективи вiтроенергетики »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Перспективи вiтроенергетики »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Перспективи вiтроенергетики »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн При сучасних темпах подорожчання паливних ресурсiв Землi проблема використання поновлюваних джерел енергiї стає все бiльш актуальною. Такi енергоджерела вiдiграють чималу роль у забезпеченнi економiчної незалежностi держави. Технiчний потенцiал вiтрової енергiї Росiї оцiнюється бiльш нiж в 50 000 млрд кВтг / рiк, а в цiлому можливостi вiтроенергетики в Росiї реалiзованi незначно.
Консервативне ставлення до сучасних реалiй та перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу практично гальмує ефективне впровадження вiтроенергетики, в тому числi в степовiй зонi Пiвденного федерального округу.
У цьому регiонi свого часу робилися спроби експлуатацiї ВЕС потужнiстю 4 кВт Астраханського заводу «Ветроенергомаш». Такi ВЕС здатнi виробляти електроенергiю тiльки при номiнальнiй швидкостi вiтру. У Волгоградськiй областi вони дiяли, наприклад, на базi вiдпочинку «Бакалда», на АЗС «Лукойл» на трасах Волгоград- Ростов i Волгоград- Москва.
Першi спроби використання зарубiжних вiтро-електростанцiй також не дали очiкуваного результату. Прикладом може служити досвiд експлуатацiї трьох нiмецьких вiтроелектростанцiй (Волгоград, молочний завод №3). Їх використання виявилося невигiдним внаслiдок високої вартостi як самих агрегатiв, так i їх сервiсного обслуговування iноземними фахiвцями.
Експлуатацiя вiтроустановок Астраханського заводу в межах Волгоградської областi показала необхiднiсть модернiзацiї їх механiчної частини та електричної системи для забезпечення автономного та стабiльного електропостачання об'єктiв в перiод штилю.
З метою ефективного використання енергiї вiтру в Волгоградi було створено спецiалiзоване науково-виробниче об'єднання ЗАТ «НВО« вiтротехнiки ».
ЗАТ «НВО« вiтротехнiки »розробляє автономнi спецiальнi станцiї А-ВЕС-ВТ потужнiстю вiд 1 кВт до 2 МВт, призначенi для електропостачання приватних господарств i промислових пiдприємств. Базова модель А-ВЕС-ВТ працює за принципом накопичення електроенергiї в акумуляторної батареї, що виробляється генератором i випрямляти випрямлячем, в акумуляторної батареї з подальшим перетворенням iнвертором постiйного струму в змiнний 380/220 В, частотою 50 Гц. Це дозволяє виключити «провали» вихiдної напруги при коливаннi швидкостi вiтру, резервувати електричну енергiю з подальшим її використанням у перiод затишшя, а також надавати споживачевi нормовану по напрузi i частотi електричну енергiю незалежно вiд поточної швидкостi вiтру. Управлiння режимами роботи А-ВЕС-ВТ (пуск, гальмування, заряд АБ) здiйснюється автоматично за допомогою мiкропроцесорної системи i сигналiв датчика швидкостi вiтру (анемометра).
З метою оптимiзацiї вироблення електроенергiї розрахунок необхiдної ємностi акумуляторної батареї, призначення потужностi електрогенератора i габаритних параметрiв вiтроелектростанцiї проводяться з урахуванням вiтрової характеристики району експлуатацiї А-ВЕС, максимальної споживаної потужностi та рiчного характеру її розподiлу. Це дає можливiсть iстотно збiльшити коефiцiєнт використання А-ВЕС. Може вирiшуватися i зворотна задача: виходячи з фiнансових можливостей замовника, вибирається необхiдна встановлена ??потужнiсть А-ВЕС i пiдбирається район її експлуатацiї з максимальним коефiцiєнтом використання.
Досвiд розробки та експлуатацiї автономної ВЕС потужнiстю 50 кВт в умовах Пiвночi показав, що найбiльш важливими питаннями вiтротехнiки є: забезпечення необхiдної мiцностi зварних швiв елементiв металоконструкцiї та защiтнодекоратiвних покриттiв, забезпечення надiйностi передачi електроенергiї через токопрiемние пристрiй, гальмування вiтроколеса при буремний швидкостi вiтру, пiдвищення довговiчностi вiтроколiс , застосування необслуговуваних акумуляторних батарей та отримання синусоїдальної форми вихiдної напруги за допомогою спецiального iнвертора.
Однак, незважаючи на сучасний рiвень виготовлення та апробацiї автономних ВЕС волгоградського виробництва, мiсцевий ринок практично знаходиться в застої, незважаючи на пiдвищений iнтерес до нашої вiтротехнiцi з боку потенцiйних споживачiв.
-Вiйна Не закiнчується, вона вiдпочиває. (Уршула Козел)
22-11-2018, 06:55
179 просмотров
[/group]