» » Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Чудовим зимовим днем, вийшовши з тiнi пiд прямi сонячнi променi, Ви миттєво вiдчуєте тепло. Однак це вiдчуття приходить до Вас немає вiд теплого повiтря, а через сонячнi променi. Їх поширення в атмосферi називають випромiнюванням, що складається з довгий м'яких хвиль iнфрачервоного спектра електромагнiтної енергiї сонця.
Тепло вiд променевого опалення подiбно теплу вiд росiйської печi, або пiску на пляжi. Інфрачервоне тепло забезпечує максимальний комфорт, i сприятливо впливає на ваш органiзм.
Завдяки цим особливостям, випромiнювання є швидкою, гнучкою i економiчною системою розповсюдження тепла, що виключає при цьому втрати в навколишньому середовищi. На сьогоднiшнiй день сучаснi клiматичнi системи використовують це фiзичне явище i не тiльки в побутовiй сферi, а також, i особливо, для обiгрiву великих промислових площ.

Особливостi iнфрачервоних хвиль:

Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
1. Інфрачервонi хвилi поширюються по прямiй у всiх напрямках i вiдображаються тiльки вiд твердих тiл.
2. Інфрачервонi хвилi поширюються природним шляхом без додаткових джерел енергiї.
3. Інфрачервонi хвилi не поглинаються повiтрям.
4. Інфрачервоний хвилi поглинаються лише твердими тiлами, якi тут же перетворюють їх на термiчну енергiю.

Переваги променистих систем опалення


Конвекцiя
Інфрачервоне випромiнювання
Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Променистi (iнфрачервонi) системи опалення мають ряд значних переваг в порiвняннi з традицiйними системами:

+ Комфорт при бiльш низькiй температурi повiтря i зниження тепловтрат

Вiдчуття комфорту в примiщеннi залежить не тiльки вiд температури повiтря (як ми звикли думати), але i вiд температури навколишнiх предметiв (Середня Інфрачервона Температура).
Так, наприклад, якщо людина знаходиться на вiдкритому повiтрi в тiнi дерева, то променистий тепловий потiк незначний, при цьому тепловий баланс органiзму наступає (у вiдсутностi фiзичної роботи) при температурi навколишнього повiтря 22-25 ° С. Якщо ж навколо людини розпалити кiлька багать, то людинi буде жарко навiть при нульовiй температурi повiтря. Таким чином, очевидно, що при променистому обiгрiвi тепловий комфорт забезпечується при зниженiй температурi повiтря в опалювальному примiщеннi. А це призводить до значної економiї на опалення, оскiльки зменшуються тепловi втрати через стiни i стеля, а також зменшуються втрати, пов'язанi з вентиляцiєю.

+ Тиша, вiдсутнiсть протягiв i пилу

При використаннi конвективного обладнання, пил i рiзнi шкiдливi речовини, постiйно циркулюють в повiтрi.
При використаннi променистої (iнфракарсной) системи опалення вiдсутнє конвективное перемiщення потокiв повiтря, що дозволяє використовувати iнфрачервоне обладнання в примiщеннях будь-якого типу.

+ Екологiчний питання

* Вiдсутнiсть примусового перемiщення повiтря означає вiдсутнiсть в повiтрi шкiдливих часток i пилу;
* Мала рiзниця температур на рiзнiй висотi примiщення зменшує тепловi застої в повiтрi i конденсацiю на поверхнях предметiв;
* Не прямий обiгрiв повiтря дозволяє пiдтримувати необхiдний рiвень кисню в примiщеннi.

Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

+ Локальний обiгрiв

При використаннi систем променистого (iнфрачервоного) опалення можливо опалювати окремi зони примiщення або робочi мiсця. Також можна регулювати температуру в кожнiй зонi примiщення.
Великi виробництва органiзованi за функцiональним принципом: адмiнiстрацiя, виробничi площi, склади, проходи. Кожен з цих блокiв органiчно пов'язаний з усiєю системою в цiлому, але в той же час вiдрiзняється вiд iнших, у тому числi i в питаннях потреби в енергiї. Наприклад, у виробничих цехах потрiбна постiйна комфортна температура, яка не потрiбна в проходах. Рiзнi клiматичнi вимоги можуть не вiдповiдати фiзичної органiзацiї примiщень у разi, коли рiзнi виробничi процеси виконуються в одному i тому ж нероздiленому примiщеннi. У данiй ситуацiї, традицiйна система опалення буде неекономiчною i неефективною: занадто багато тепла, там, де це не потрiбно i занадто мало там, де необхiдно. На сьогоднiшнiй день система променистого обiгрiву дозволяє подолати цi проблеми. Грамотне проектування подiбної системи передбачає оптимiзацiю трьох її компонентiв: пальник, труби, електронiка.

Переваги iнфрачервоного опалення »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

+ Енергозбереження

Важлива перевага iнфрачервоного обладнання - економiя. У порiвняннi з iншими опалювальними системами економiя палива може перевищувати 45%, за рахунок:
* Меншi тепловтрати, завдяки низькiй температурi повiтря
* Меншi тепловтрати, завдяки вiдсутностi температурного градiєнта
* Зменшення часу роботи обладнання, завдяки низькiй iнерцiї випромiнювання
* Можливiсть локального обiгрiву, включаючи обладнання тiльки там, де це потрiбно
Швидкий запуск в роботу навiть пiсля довгих простоїв i низькi витрати з техобслуговування - також ведуть до значної економiї при використаннi ІЧ обладнання.
-жiнкою Не народжуються, нею стають. (Симона де Бовуар)
12-07-2017, 04:21
136 просмотров
[/group]