» » Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Особливiстю вiтчизняного комерцiйного будiвництва останнiх рокiв є зведення великих торгово-розважальних комплексiв (ТРК). Ця тенденцiя визначається соцiальною потребою, економiчною доцiльнiстю, а також необхiднiстю створення нового, сучасного вигляду мiського середовища.

Сьогоднiшнiй торговий центр являє собою комплекс взаємопов'язаних об'єктiв торгiвлi, громадського харчування, сфери обслуговування, а також рекреацiйно-розважальних зон, якi розмiщуються в одному або двох-трьох територiально близьких один до одного будiвлях. Чиннi нормативнi документи РФ визначають такi будiвельнi об'єкти як «багатофункцiональнi будiвлi».

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн У бiльшостi випадкiв багатофункцiональний торгово-розважальний центр (ТРЦ) - це група будинкiв змiнної поверховостi з многосветного просторами атрiумiв i пасажiв, об'єднаних в єдине цiле системою галерей. При цьому павiльйони подiбного центру пов'язанi мiж собою щонайменше на двох рiвнях. Адмiнiстративнi та допомiжнi примiщення, як правило, розташовуються на першому поверсi, а з другого i вище розмiщуються торговi зали, фудкорти, кiнотеатри, дитячi центри, iнтернет-кафе, боулiнг та iн. У цоколi зазвичай знаходяться гараж, складськi примiщення, розвантажувальнi платформи, венткамери , ТП, насоснi станцiї холодо- та водопостачання.

Сучасне будiвництво таких об'єктiв характеризується створенням об'ємно-планувальних рiшень iз застосуванням багаторiвневих просторових елементiв i поєднанням рiзних функцiональних зон. При цьому головний фасад торгового центру є стилiстично визначальним. Вiн може бути виконаний у виглядi концентричних напiвкруглих терас, критих похилими покрiвлями з скла i металу (наприклад, ТРЦ «Гранд-2», м Химки). Для склiння великих площ використовуються тонованi склопакети в алюмiнiєвих палiтурках. Такi конструкцiї добре пропускають свiтло, знижують теплопоступленiя вiд сонячної радiацiї i практично виключають тепловтрати.

Перспективним напрямком є ??зведення торгових центрiв з металоконструкцiй. Металокаркас такої будiвлi представлений типовими основними i другорядними несучими конструкцiями, а стiнами є сендвiч-панелi. Незважаючи на легкiсть конструкцiї, подiбнi будiвлi не поступаються за теплоiзоляцiйними властивостями традицiйним цегляним спорудам. Вони мають високу мiцнiсть, а також пiдвищеними акустичними характеристиками, мають привабливий зовнiшнiй вигляд i не вимагають додаткової косметичної обробки. Зведенi об'єкти легко комплектуються системою опалення, водопостачання, пожежогасiння, а також сантехнiкою i електрообладнанням. За подiбним способом (були використанi швидкобудуюємi конструкцiї росiйського заводу «RUUKKI») вже побудовано безлiч великих об'єктiв, наприклад магазин «Ашан», комплекс «ІКЕА-Бiла Дача» в Пiдмосков'ї i ТРК «XXI столiття» в Калузi.

Сучаснi об'ємно-планувальнi рiшення забезпечують принцип гнучкої трансформацiї внутрiшнього простору примiщень. Торговi зони створюються за допомогою вiтрин-стелажiв, торгових прилавкiв, трансформованих скляних перегородок (склопакетiв), що дозволяє в процесi експлуатацiї, в залежностi вiд побажань орендарiв, змiнювати структуру органiзацiї торгiвлi, створювати салони, бутiки, зони вiдкритої торгiвлi.

Слiд зауважити, що для успiшного функцiонування сучасних торгових центрiв потрiбна велика кiлькiсть рiзних iнженерних систем, основу яких складають системи життєзабезпечення.

Це пов'язано з тим, що багатофункцiональнi торговi центри - насамперед об'єкти масового вiдвiдування людей. Культурно-досуговая спрямованiсть ТРК (кiнотеатри, боулiнг, iнтернет-кафе, ресторани та iн.) Передбачає перебування в них великої кiлькостi вiдвiдувачiв протягом тривалого часу, що вимагає наявностi та бездоганного функцiонування систем життєзабезпечення.ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Торговi центри, їх виробничi i складськi примiщення повиннi мати надiйнi системи пожежогасiння, створенi на базi сертифiкованих засобiв забезпечення пожежної безпеки. Кожна система пожежогасiння унiкальна, як i будинок, у якому вона встановлюється. Її тип вибирається виходячи з категорiї пожежобезпеки захищається i його важливостi.При цьому визначальними факторами є безпека для здоров'я людини, ефективнiсть впливу на полум'я, а також здатнiсть при гасiннi вогню завдавати мiнiмальної шкоди обробцi, меблiв та побутової технiки.

При оснащеннi сучасних торгових центрiв системами пожежогасiння перевага вiддається насосiв i насосних установок, якi мають Сертифiкат Вiдповiдностi РФ, сертифiкат ВНІІПО (Всеросiйського науково-дослiдного iнституту пожежної охорони).

Серед таких систем можна вiдзначити установки пожежогасiння GRUNDFOS Hydro MX, оснащенi двома електронасосами типу CR. В даний час цi станцiї виробляються на росiйському заводi концерну в Істрiнському районi Пiдмосков'я. У комплект подiбної установки входять два вертикальних багатоступеневих насоса (робочий i резервний), всмоктуючий i нагнiтальний колектори, шафа управлiння, запiрно-регулююча арматура, пристрої контролю та автоматики. Все обладнання змонтовано на єдинiй рамi (шафа управлiння може розмiщуватися окремо). У деяких модифiкацiях може бути передбачений жокей-насос.

Також використовуються дизельнi стацiї пожежогасiння, що мають Сертифiкат Вiдповiдностi РФ i зарубiжнi сертифiкати пожежної безпеки: американських органiзацiй FM / UL (стандарт NFPA-20), нiмецької VdS, англiйської LPCB та iн. Застосування насосних станцiй пожежогасiння з дизельним приводом забезпечує високу надiйнiсть систем пожежогасiння, обумовлену високим ступенем автономностi, що не залежить вiд зовнiшнiх джерел енергiї.

Такi установки, а також консольнi насоси та автономнi дизель-насоснi установки пожежогасiння, найбiльш часто застосовуються для оснащення великих торгових центрiв. Залежно вiд модифiкацiї вони можуть бути використанi як основнi або резервнi насосiв в спринклерних i дренчерних системах як водяного, так i пiнного пожежогасiння, а також в системах з гiдрантами.

Як приклад можна привести систему пожежогасiння в основнiй будiвлi ТРК «Гранд-2». Для оптимiзацiї управлiння семиповерхова будiвля роздiлене на 21 зону (по 3 зони на кожному поверсi). Подача води на спринклернi системи i внутрiшнi пожежнi крани здiйснюється консольними насосами, сумiщеними з жокей-насосами. Система пожежогасiння цiлодобово контролюється з єдиного диспетчерського вузла.

ЦЕНТРАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ

Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Комерцiйний успiх подiбних комплексiв залежить не тiльки вiд широти асортименту, продуманостi цiнової полiтики та якостi обслуговування клiєнтiв, а й вiд комфорту примiщень. Людина, що знаходиться в зонi з оптимальним мiкроклiматом, навiть протягом тривалого часу не вiдчуває незручностей. Саме тому переважна бiльшiсть торгових центрiв обладнуються центральними кондицiонерами модульного типу. Склад модулiв кондицiонера пiдбирається виходячи з потреб i потреб конкретного об'єкта. Головне завдання цих пристроїв полягає в подачi, перемiщеннi, змiшуваннi, нагрiваннi, охолодженнi, очищенню, осушування i зволоженнi повiтря, що заповнює примiщення. Центральнi кондицiонери можуть обробляти до 100 тис. М3 повiтря в годину, а їх тепло- i холодопродуктивнiсть часто вимiрюється в десятках i сотнях кiловат. Будучи неавтономними пристроями, вони забезпечуються ззовнi холодом i теплом. При цьому постачання кондицiонера холодом здiйснюється шляхом пiдведення або холодної води вiд чилера, або фреону вiд компресорно-конденсаторного блоку. Постачання кондицiонера теплом забезпечується шляхом пiдведення гарячої води або пари вiд системи опалення. При цьому параметри теплоносiя складають 110-60 ° С, хладоносителя - 7-12 ° С.

При проектуваннi сучасних торгових центрiв кондицiонування, як правило, подiляється на декiлька класiв:

першого класу - для примiщень залiв кафе i ресторанiв, торгових залiв, бутикiв, кiнозалiв, дитячих центрiв, боулiнгу,

бiльярдних;

другого класу - для примiщень торговельно-виставкової зони, фойє i «зимового саду» -мультiплекса, охолоджуваних камер, фудкорту, iнтернет-кафе, адмiнiстративних i гарячих цехiв ресторанної частини;

третього класу - для виробничих примiщень ресторанної частини, атрiуму.

Щоб створити оптимальнi умови для повiтрообмiну, важливо подавати на 1 людину не менше 60 м3 / год зовнiшнього повiтря (мiнiмально допустима кiлькiсть зовнiшнього повiтря в будiвлях з короткочасним (тобто менше 2 годин безперервно) перебуванням людей становить 20 м3 / год).

Воздухораспределенiє в адмiнiстративних, торговельних залах, пасажах, галереях прийнято за схемою зверху-вниз, через повiтророзподiльнi пристрої стельового типу. У примiщеннях бутiкiв припливне повiтря також подається зверху i вiддаляється через вiдкриваються дверi в обсяг пасажiв. Для залiв ресторанiв запроектована система витiсняє воздухораспределения. При цьому припливне повiтря лунає через пiдлоговi кутовi повiтророзподiльники типу «Фломастер», а видалення повiтря здiйснюється через грати у вертикальнiй частинi стiн. Припливне повiтря подається вiд центрального кондицiонера з невеликою швидкiстю, поступово витiсняючи нагрiтий i забруднене повiтря вгору до витяжних грат. Система розподiлу повiтря працює тiльки в режимi охолодження. Характерно, що температура i об'єм припливного повiтря, а також обсяг витяжного повiтря коригуються в залежностi вiд заповнюваностi залiв, з урахуванням змiни теплового навантаження. Висока якiсть припливного повiтря забезпечується його двоступеневої очищенням (перший ступiнь - фiльтри грубого очищення класу EU5 з ефективнiстю пиловловлення 60% i другий ступiнь - фiльтри класу EU7 з ефективнiстю пиловловлення 90%).

Для органiзацiї безперебiйної роботи системи кондицiонування передбачається резервування насосiв i вентиляторiв, якi обслуговують примiщення, що працюють цiлодобово. Так, в системi кондицiонування i вентиляцiї ТРК «Атрiум» (Москва) встановленi насоси зi спецiальними ущiльненнями для роботи з глiколевим холодоагентом градирень (де вiдбувається осушення повiтря). На пiдживленнi глiколю варто насос в такому ж виконаннi. На обiгрiвi припливної системи вентиляцiї працюють консольнi агрегати. Все це обладнання включено в єдину диспетчерську мережу i управляється з єдиного пульта.

Таким чином, центральнi кондицiонери модульного типу створюють всi передумови не тiльки для пiдвищення рiвня працездатностi обслуговуючого персоналу i продавцiв, а й купiвельної активностi вiдвiдувачiв.

ОПАЛЕННЯ

Опалення, водопостачання, кондицiонування i вентиляцiя ТРЦ »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

У примiщеннях торгових центрiв проектуються системи центрального водяного опалення. Як правило, використовуються двотрубнi схеми з нижнiм розведенням магiстральних трубопроводiв i горизонтальними гiлками для груп примiщень.На нагрiвальних приладах встановлюються автоматичнi радiаторнi терморегулятори прямої дiї. Передбачаються окремi системи (гiлки) для груп примiщень рiзного призначення з можливiстю їх самостiйного включення / вiдключення i установкою балансувальних клапанiв, регуляторiв перепаду тиску, запiрно-регулюючої арматури. В якостi нагрiвальних приладiв використовуються сталевi радiатори (наприклад, KORADO) i трубопроводи зi сталевих водогазопровiдних труб. При цьому нагрiвальнi прилади встановлюються вiдкрито.

Водяну систему опалення доповнюють системою повiтряного опалення з вентиляторними доводчиками. При цьому в примiщеннях з повiтряним опаленням в вентиляторних доводчиках повiтря в теплий перiод року охолоджується, а в холодний - нагрiвається, забезпечуючи пiдтримку заданого температурного режиму. При цьому параметри теплоносiя становлять 95-60 ° С, хладоносителя - 14-17 ° С. Для економiї витрати теплової енергiї в примiщеннях з повiтряним опаленням, як правило, використовується переривчастий режим опалення за рахунок зниження температури повiтря в нiчний час до 14-15 ° С з наступним пiдiгрiвом його за 2 години до початку роботи.

Примiщення з великою поверхнею склiння обладнуються вентиляторами конвекторами, що забезпечують перемiщення нагрiтого повiтря по поверхнi склiння знизу - вгору. Таке технiчне рiшення усуває стiк холодного повiтря вниз i виключає утворення конденсату на поверхнi склiння.Наприклад, опалення вже згаданого ТРК «Гранд-2» здiйснюється за допомогою трьох автономних газових ЦТП. Для циркуляцiї води застосованi потужнi циркуляцiйнi насоси (GRUNDFOS типу Т? i UPS серiї 200), що забезпечують достатнiй витрата теплоносiя в системi. Опалення ТК «Реал» (Москва) також здiйснюється за допомогою ЦТП. Для циркуляцiї води в системi застосованi насоси з електронним регулюванням частоти приводу. Така опцiя дозволяє iстотно (до 40%) знизити електроспоживання агрегатiв i оптимiзувати роботу системи опалення. Крiм того, такi насоси без проблем вбудовуються в системи диспетчеризацiї, що стали невiд'ємною частиною сучасних ТРК.

Таким чином, iнженерне забезпечення торгових центрiв має створювати необхiднi температурно-вологiснi параметри, режими освiтлення, умови зберiгання та експонування товарiв. Адже їх надiйне функцiонування дозволяє збiльшити комфорт вiдвiдувачiв, пiдвищити продуктивнiсть працi персоналу, тим самим забезпечуючи високу прибутковiсть та iнвестицiйну привабливiсть торговельного об'єкта. Але створити дiйсно ефективнi системи, здатнi сформувати по-справжньому комфортнi умови, можливо тiльки iз застосуванням сучасного високотехнологiчного обладнання. І практика з успiхом це пiдтверджує.

Всi системи

Інженернi системи ТЦ: електропостачання; електропостачання загальне; системи життєзабезпечення; протипожежнi *; опалення, вентиляцiя, кондицiонування *; тепло- i холодопостачання *; водопостачання i каналiзацiя *; системи зв'язку, iнформацiї та TV; АТС з iнтеграцiйним комплексом послуг; система голосового оповiщення та радiотрансляцiї; кабельне, ефiрне та супутникове TV; локальна обчислювальна мережа, ВЦ та телекомунiкацiйне обладнання; системи безпеки; система управлiння доступом; охоронна i пожежна сигналiзацiї; вiдеоспостереження; контроль загазованостi стоянок; допомiжнi системи; лiфтове господарство та ескалатори.

(Зiрочкою вiдмiченi системи, функцiонування яких засноване на використаннi насосного обладнання.)

За матерiалами журналу Євробуд. // Www.glavteplotorg.ru

Картинки з сайтiв: www.wozduh.ru, www.hk-trade.ru, www.geipel.ru
-Як Би погано чоловiки не думали про жiнок, будь-яка жiнка думає про них ще гiрше. (Нiкола Шамфор)
16-07-2018, 13:43
172 просмотров
[/group]