» » Теплi пiдлоги - вiд витокiв до наших днiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Теплi пiдлоги - вiд витокiв до наших днiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як Ви думаєте, скiльки рокiв налiчує iсторiя «теплих пiдлог»? Десятки? Сотнi? Як не дивно, але цьому винаходу вже бiльше 1000 рокiв! Причому, базовi елементи конструкцiї залишилися практично незмiнними. Нашi предки використовували навiть такi «просунутi» системи, якi акумулювали тепло.Звичайно, нi про якi «пiльгових тарифах на електроенергiю» 1000 рокiв тому не могло бути й мови, але нашi предки, що втiлили такi iдеї в матерiалi, гiднi захоплення.

Першi згадки про «теплих пiдлогах», а також речовi докази їх iснування, дiйшли до нас з часiв Калiгули (Гай Юлiй Цезар). (Цей третiй за рахунком iмператор, що правив Римом з 37 по 41 р. Н.е.., Досi хвилює розуми iсторикiв. Завдяки йому з'явився в ужитку юлiанський календар, яким ми користуємося дотепер.) У римських термах пiдлоги пiдiгрiвалися гарячими газами , що утворюються при спалюваннi дров у спецiальних печах, що знаходяться пiд пiдлогою.

Теплi пiдлоги - вiд витокiв до наших днiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Hypocaustum (вимовляється як «гiпукостум») - це спецiальний термiн, який позначав якийсь простiр з системою каналiв у пiдлозi i стiнах для проходу гарячих газiв, з їх допомогою здiйснювався пiдiгрiв цих поверхонь. Причому печi стояли не в кожнiй кiмнатi, а були винесенi в пiдвал i мали бiльшу продуктивнiсть, що дозволяло за допомогою однiєї печi пiдiгрiвати кiлька примiщень. Це не що iнше, як прообраз сучасної системи центрального опалення. Але пiсля падiння Римської iмперiї ця iдея була забута, поки британцi не вiдкрили її знову. Сучаснi «теплi пiдлоги» мають, виявляється, несподiвано довгу передiсторiю. Насправдi нашi предки, самi того не пiдозрюючи, реалiзували один з найбiльш успiшних проектiв системи опалення для примiщень з великою висотою стелi. Нiяка iнша система просто не в змозi забезпечити нормальних температурних умов на висотi 1,5-2 м вiд пiдлоги, якщо висота примiщення складає близько 10 м або вище. Сьогоднi збройнi знаннями з фiзики, теплотехнiки, газодинамiки, ми це розумiємо. Але залишається загадкою, як до цього додумалися греки i римляни?

Мало хто знає, що Калiгула будував величезнi на тi часи кораблi. Це були справжнi палаци з мармуровими i бронзовими статуями, з мозаїчними статями.Довжина найбiльшої галери становила 73 м, а ширина - 24 м. З невiдомих причин вони затонули i довгий час лежали на днi озера Немi, а потiм були пiднятi iталiйцями i помiщенi в музей. І виявилося, що на найбiльшiй галерi палуба теж була з пiдiгрiвом. Пiдiгрiв здiйснювався знову ж гарячими газами, якi проходили через канали, хитромудро влаштованi в конструкцiї палуби. При великiй пожежi, що сталася в кiнцi Другої свiтової вiйни, музей згорiв. Вдалося врятувати лише деякi його експонати: дерев'янi частини кораблiв i елементи конструкцiї «теплої пiдлоги», якi представляли собою керамiчнi стiйки, якi тримали на собi «фiнiшне покриття» обiгрiвається палуби.

Ідея прижилася, i її наступна реiнкарнацiя з'явилася далеко на сходi - в Кореї та Японiї.

Ondol буквально означає «гарячий камiнь». Будучи взимку в Кореї, ми були запрошенi в один з будинкiв. Пiсля холоду було дуже приємно потрапити в тепле примiщення, i як же ми здивувалися, коли, знявши взуття, вiдчули пiд ногами приємне тепло - кам'яну пiдлогу був теплим! Виявляється, такий спосiб опалення вiдомий з часiв династiї Чосон, представники якої правили Кореєю майже 600 рокiв. Бiльше 90% будинкiв в Пiвденнiй Кореї опалюються саме так.Корейцi використовують практично такий же спосiб опалення будинкiв, як греки i римляни багато столiть тому, успiшно вирiшуючи при цьому досить складну i суперечливу задачу. З одного боку, для нормального горiння палива з печi повиннi швидко вiдводитися продукти згоряння. З iншого боку, для пiдвищення ефективностi системи опалення вигiдно, щоб гарячi гази якомога довше затримувалися в димоходах, якi грають роль своєрiдного теплообмiнника. Для цього корейцi роблять димоходи короткими i широкими. При цьому такi димоходи пронизують весь простiр пiд пiдлогою, що дозволяє гарячим продуктам згоряння залишатися там дуже тривалий час. Коли «золота середина» знайдена, всього пара годин горiння палива в печi дає можливiсть протягом цiлої ночi насолоджуватися теплом. При цьому в примiщеннi не буде видно взагалi нiяких джерел тепла. Говорячи сучасною мовою, це вiдкриває дизайнерам дуже широкi можливостi для творчостi.

Теплi пiдлоги - вiд витокiв до наших днiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

А тепер знову перенесемося в Європу, в XVI столiття, в епоху лицарiв, хрестоносцiв i замкiв, i вiдвiдаємо замок Мальброк (Марiєнбург). Вiн знаходиться недалеко вiд узбережжя Балтiйського моря i вiд мiста Данцига в Захiднiй Пруссiї. (Тепер це мiсто Гданськ на пiвнiчному заходi Польщi, а замок є одним з найбiльших цегляних замкiв в свiтi.) Займаючи площу понад 50 акрiв, Мальброк насправдi являє собою комплекс з трьох замкiв, з'єднаних разом. Марiєнбург (замок Марiї) спочатку повинен був грати дуже специфiчну роль. Вiн належав лицарям Тевтонського ордена, i було це в 1280 У 1410 р в битвi при Грюнвальдi польсько-литовська армiя розгромила тевтонцiв, i замок помiняв господарiв. Історiя замку заслуговує окремої багатосторiнкового опису, але нас в нiй цiкавить чисто утилiтарна рiч - система опалення.У замку вона була дуже складна, до неї входили не тiльки теплi пiдлоги, але i стелi. По сутi це був прообраз найсучаснiшої системи опалення.Величезнi печi, що знаходилися в пiдвалi, мали складну i розгалужену систему димоходiв, що проходили пiд пiдлогою, у стiнах i пiд стелею. Крiм того, самi печi були влаштованi так, що в їх порожнини знаходилося багато каменiв, а це нiщо iнше, як система акумуляцiї тепла. При спалюваннi дров каменi нагрiвалися i, поступово вiддаючи тепло, пiдтримували тривалий час температуру повiтря в замку. Печi були величезного розмiру, тому й дров на обiгрiв замку йшло чимало. Треба врахувати, що i сам замок розмiри має немаленькi. При цьому умови, якi дозволяла створити таку систему опалення, можна вважати виключно комфортними. «Теплi пiдлоги», поряд з пiдiгрiваються стелями, утворюють радiантнi, або випромiнювальну, систему опалення. Вона хороша тим, що створює в примiщеннi такий розподiл температур по висотi, що найбiльшою мiрою вiдповiдає потребам людини. Товстi стiни, добре зберiгають тепло, масивнi пiдлоги, печi з акумуляцiєю тепла - все це призводить до того, що температура повiтря в примiщеннях замку залишається практично на одному рiвнi, та й вологiсть повiтря змiнюється мало. Можливо, саме цим ми зобов'язанi настiльки хорошою схоронностi тих небагатьох лицарських замкiв, видом яких ми можемо насолоджуватися сьогоднi?

Минуло ще багато столiть, девiз «земля пласка, але товста» став жартом. І коли в 1942 р в Копенгагенi вiдкрилася маленька майстерня з ремонту прасок, нiхто й уявити собi не мiг, що з усього цього вийде. Вже через рiк данцi зробили перший нагрiвальний кабель i засунули праски в дальнiй кут. Спочатку повiльно, а потiм все швидше «теплi пiдлоги» завоювали Данiю, Скандинавiю, Європу, Азiю, Китай i Америку. Маленькiй майстернi стало тiсно в Копенгагенi, i вона перейшла в Вайлi, де вiдкрився завод з виробництва нагрiвальних кабелiв. Поруч побудували ще один завод, де стали виробляти регулятори. Там же виник дослiдний центр, де стали не тiльки розробляти новi види кабелiв i регуляторiв, а й вивчати таке невизначене i хитке поняття, як комфорт, i спробували визначити всi його складовi, описати його мовою строгих правил i формул.

65 рокiв для компанiї - це дуже малий термiн в порiвняннi з iсторiєю Римської iмперiї i схiдних династiй, але так багато для iсторiї «теплих пiдлог»! Найбiльший виробник кабелiв в Європi може пишатися асортиментом своєї продукцiї, що складається з сотень найменувань. Це терморегулятори, здатнi працювати в системах акумуляцiї тепла, в системi «розумний дiм», перший у свiтi регулятор температури зi штучним iнтелектом. Це i системи снiготанення, пiдiгрiву грунту, а також комфортнi, що з'явилися в Росiї всього 10-15 рокiв тому «теплi пiдлоги». Менi здається, що i Калiгула, i Лi Сон Ге, i великий магiстр тевтонцiв Хейнрiх гiдно оцiнили б продукцiю датчан, в яких сидить неспокiйний характер їхнiх предкiв-вiкiнгiв. Це ще один виток довгої iсторiї «теплих пiдлог», якiй не буде кiнця.

Про iсторiю

У статтi використано матерiали сайтiв: wikipedia.org, www.antiq.info, build.rin.ru,

www.ideal-heating.com, www.historyship.ru.за матерiалами журналу Євробуд. // Www.glavteplotorg.ru
-Вiйна - Це серiя катастроф, що ведуть до перемоги. (Жорж Клемансо)
28-07-2018, 22:36
159 просмотров
[/group]