» » Висотне будiвництво житлових будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Висотне будiвництво житлових будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Висотне будiвництво житлових будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

У Росiї вiдновилося зведення висотних житлових будинкiв, що вже змiнило мiстобудiвна рельєф деяких обласних центрiв. У Москвi до 2020 планують побудувати двiстi висотних об'єктiв, i вже почали зводити першi з намiчених. Паралельно довелося оновлювати нормативну базу, якої не було для подiбного класу споруд.

Якi ж будiвлi вважають висотними? Існує загальноприйнята класифiкацiї. Споруда заввишки до 30 м вважається будiвлею пiдвищеної поверховостi. Будiвлi висотою 50 м, 75 м i до 100 м вiдносяться вiдповiдно до I, II i III категорiй поверховостi. Висотним вважають будiвлю понад 100 м.

Двiстi висотних будiвель в Москвi планується звести на пiдставi досвiду європейських столиць. На вiдмiну вiд американських хмарочосiв, як правило, однофункцiональних, в Європi будують багатофункцiональнi будiвлi, де є i магазини, i офiси компанiй, i редакцiї, i кiнотеатри, i житловi поверхи. Розташовують цi будiвлi компактно. Якщо буде перейнятий європейський досвiд, то в декiлькох висотках, розташованих на одному майданчику, мешканцi висотних будинкiв зможуть знайти роботу, а значить, припинять щоденнi поїздки через все мiсто до мiсця зайнятостi, розважитися i придбати все необхiдне в супермаркетах.

Будують цi багатофункцiональнi комплекси по периметру п'ятиповерхової i дев'ятиповерхової житлової забудови 70-х рокiв i ще далi вiд центру i ближче до МКАД. Виняток становить «Великий Сiтi» на Краснопресненськiй набережнiй, функцiональне навантаження якого полягає в розмiщеннi офiсiв компанiй, вiтчизняних i зарубiжних, що iнвестують свої кошти в нашу економiку. Навколо нього передбачається створити район «гуманної» житлової забудови, висота поверхiв не повинна перевищувати 10 поверхiв, але ми свiдки, що оточення «Сiтi» вже сьогоднi вдвiчi вище.

Конструкцiї сучасних висотних будiвель повиннi вiдповiдати одному неухильному вимогу - будiвлi не повиннi надмiрно розгойдуватися на вiтрi. Тому iдеальною формою будiвлi висотою 100 i бiльше метрiв є башта з пiдвищеною стiйкiстю в обох напрямках. Досягається стiйкiсть завдяки розвиненому поперечному перерiзi цилiндричного або пiрамiдального обсягу. З метою збереження в цiлiсностi стiн, лiфтових шахт, сходових клiтин пiд час горизонтальних перемiщень верху будiвлi пiд дiєю вiтру, знайденi «золотi пропорцiї» таких споруд - вiдношення ширини будiвлi до висоти повинно бути не менше 1: 8 або 1:10.

Вся конструктивна система висоток є переплетенням горизонтальних i вертикальних несучих конструкцiй. Несучi горизонтальнi конструкцiї висотних веж-цилiндрiв - це залiзобетонний диск. Вiн сприймає навантаження вiд вертикальних несучих конструкцiй, перерозподiляє її за своєю площею i передає знову вертикальних конструкцiй на поверх нижче. Оскiльки вертикальнi конструкцiї несуть естафету передачi навантажень аж до фундаменту, їх видiв набагато бiльше, вони набагато складнiше працюють i вiд використання тiєї чи iншої вертикальної конструкцiї залежить назву всiй конструктивної системи.

31-07-2018, 14:32
161 просмотров
[/group]