» » Огляд ринку лакофарбових матерiалiв. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Огляд ринку лакофарбових матерiалiв. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Огляд ринку лакофарбових матерiалiв. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Фарби, шпаклiвки, лаки, антисептики, грунтовки. Практично, в будь-якому профiльному магазинi або ринку асортимент лакофарбової продукцiї вражає своєю рiзноманiтнiстю.

Ринок лакофарбових матерiалiв (ЛФМ) не стоїть на мiсцi. Однак вiтчизняним виробникам доводиться, прямо скажемо, туго. Конкурувати вони повиннi в першу чергу не один з одним, а з iноземними виробниками, чия продукцiя хоча i дорожче, проте вигiдно вiдрiзняється широтою асортименту, розмаїттям кольорiв i екологiчною безпекою. Європейськi компанiї, за даними дослiджень агентства Symbol-Marketing, поки що лiдирують на нашому ринку i здавати позицiї не збираються. Навпаки, частка iмпорту ЛФМ на росiйському ринку постiйно збiльшується. А основними конкурентами вiтчизняних виробникiв є фiнськi (40% iмпортованих товарiв), польськi (16%) i нiмецькi (14%) компанiї. Інший обсяг iмпорту припадає на частку представникiв Словенiї, України, Францiї, Італiї та Туреччини.

Результати дослiджень, проведених агентством Symbol-Marketing, показують, що будiвельнi та торговельнi органiзацiї найчастiше закуповують такi види ЛФМ, як грунтовки, водно-дисперсiйнi фарби i емалi. Їх використовують бiльше 90% органiзацiй, що займаються ремонтно-будiвельними роботами. В середньому дiапазон закуповуваних органiзацiєю ЛФМ включає 10-12 видiв продукцiї. Про те, наскiльки цьому iнтересу задовольняє московський роздрiбний ринок, розповiдає iнше дослiдження.

Фахiвцi агентства обстежили 70 точок ринкової торгiвлi та 27 магазинiв. У ходi монiторингу було описано 16,7 тис. Одиниць продукцiї, що, погодьтеся, дозволяє досить детально вiдобразити структуру ринку ЛФМ. Як показало дослiдження, у московськiй роздрiбнiй торгiвлi ЛФМ представлена ??продукцiя 150 марок i такого ж числа виробникiв. При цьому 80 марок мають iноземне походження, а 70 - вiтчизняне. За рiвнем загальної дистрибуцiї пальму першостi слiд вiддати марцi Dufa, яка зустрiчається майже в 80% обстежених торгових точок. Друге мiсце, з невеликим вiдставанням, займає Tikkurila. Третє мiсце у росiйської марки «Текс». Крiм них, до десятки лiдерiв входять Poli-R, Sadolin, «Ореол», «Акватекс», «Одiлак», «Ярославськi фарби» i Alpa.

Рiвнi дистрибуцiї марок ЛФМ розрiзняються залежно вiд товарної групи. Наприклад, марка Dufa займає перше мiсце серед бiлих воднодiсперсiонних фарб для внутрiшнiх робiт, колерантов, акрилових лакiв, друге - в групах алкiдних i акрилових емалей i лакiв алкiду. Продукцiя Sadolin найкраще представлена ??в числi антисептикiв, латексної фарби i лакiв алкiду, а всюдисуща Tikkurila займає одну з трьох провiдних позицiй практично у всiх товарних групах.

У частковому вiдношеннi лiдером ринку ЛФМ слiд вважати Tikkurila (бiльше 20%). Друге мiсце дiлять мiж собою Dufa i «Текс». Таким чином, незважаючи на те, що продукцiя Dufa зустрiчається частiше, Tikkurila перемагає за рахунок кiлькостi. На третьому мiсцi - Sadolin, на четвертому - Beckers. Питома вага iнших марок незначний - менше 3%.

Асортимент роздрiбної торгiвлi на 67% складається з iмпортної продукцiї, що говорить про вкрай складному становищi росiйських виробникiв ЛФМ. В одних товарних групах вони як i ранiше зберiгають перевагу (масляний i епоксидний лаки, масляна i пентафталевая емалi i т. Д.). В iнших групах домiнує iноземна продукцiя (структурна штукатурка, силiконова i силiкатна фарба, фарба-спрей, водоемульсiйна фарба i т. Д.). Вiтчизнянi марки користуються великим попитом у споживачiв з вiдносно низьким рiвнем доходу, а також серед дрiбних будiвельних органiзацiй. Для конкуренцiї в середньому i верхньому цiнових сегментах необхiдно рiзке полiпшення якостi пропонованої продукцiї, вважають аналiтики агентства.

Хоча, можливо, росiйським виробникам ЛФМ в першу чергу варто задуматися над змiною маркетингової полiтики. Простий приклад: рокiв сiм тому в Росiї мало хто був знайомий i з маркою Tikkurila, i з маркою «Текс». Сьогоднi частка фiнiв на вiтчизняному ринку ЛФМ в два рази перевищує частку петербуржцiв. І це притому що «Текс» - найуспiшнiший росiйський лакофарбовий бренд. У росiйських виробникiв тим часом досить козирiв на руках. Собiвартiсть виробництва продукцiї, яка не поступається за якiстю захiднiй, у нас значно нижча. Не випадково ж багато iноземних компанiй утворюють дочiрнi фiрми саме в Росiї. Якщо так триватиме й далi, то протягом найближчих 10. 15 рокiв домiнування iноземних брендiв на росiйському ринку ЛФМ стане остаточним. Поки ж у вiтчизняних виробникiв ще є можливiсть потiснити конкурентiв.

В середньому на кожну з товарних груп припадає близько 30-ти марок. Це показує рiвень конкуренцiї на даному ринку i в окремих його сегментах. Головне ж, з яким «рахунком» марки займають першi мiсця. Наприклад, група бiлих водно-дисперсiйних фарб для внутрiшнiх робiт представлена ??49-ма марками, т. Е. Конкуренцiя тут дуже висока. При цьому марка Dufa займає бiльше 40% роздрiбної торгiвлi i виступає в якостi тотального лiдера, так як конкуренти знаходяться на порядок нижче.

У групi антисептикiв, незважаючи на велику кiлькiсть марок, диференцiацiя виявилася не настiльки глибокою: основному лiдеровi Sadolin належить близько 30%, «другий скрипцi» Dufa - менше 18%, Tikkurila - близько 10%. Тут має мiсце олiгополiя, т. Е. Існують кiлька великих гравцiв, що оспорюють один у одного ринковий простiр, коментує провiдний аналiтик Symbol-Marketing Лiдiя Окольський.

Низький рiвень конкуренцiї спостерiгається в групах втиснути фарби, колерантов, латексної фарби, полiуретанових лакiв. Тут загальне число марок не перевищує 20. Проте диференцiацiя часток, що належать окремим лiдерам, виявилася рiзною. Наприклад, у групi латексної фарби домiнує Tikkurila. Бiполярна структура лiдерства має мiсце в групi втиснути фарби: марки Beckers i Tikkurila займають бiльш нiж по 40% кожна.

Моделлю згладженою диференцiацiї можна вважати ситуацiю в групi колерантов i полiуретанових лакiв, де другоряднi лiдери цiлком порiвняннi з основним. Проте цей випадок є нетиповим, так як в цiлому рiвень конкуренцiї на ринку ЛФМ вельми високий. В середньому на частку основного виробника припадає 41% асортименту, т. Е. Трохи менше половини. Марки, що займають другi мiсця, досягають рiвня 16%, лiдери «нижньої ланки» - 8%. Залишившись асортимент розподiлений мiж безлiччю iнших марок, що не мають помiтного впливу на ринок.

Результати даного дослiдження показують, що московський роздрiбний ринок не зовсiм задовольняє запитам своїх клiєнтiв. Якщо будiвельнi органiзацiї в першу чергу цiкавлять грунтовки, водно-дисперсiйнi фарби i емалi, то їм пропонують головним чином алкiднi емалi, антисептики i пентафталевi емалi. Так що торговим органiзацiям, щоб збiльшити свiй прибуток, є над чим замислитися. Та й виробникам ЛФМ - теж.
2-01-2019, 04:38
139 просмотров
[/group]