» » Кому довiрити будiвництво будинку? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Кому довiрити будiвництво будинку? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Кому довiрити будiвництво будинку? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Мабуть, немає iншої ситуацiї, в якiй прислiв'я «довiряй, але перевiряй» була б настiльки ж актуальною, як у випадку вибору пiдрядника. Однак перевiрка часто ускладнюється тим, що замовник просто не знає, з яких питань слiд «трясти» дiючого або потенцiйного пiдрядника. Щоб уникнути такої ситуацiї корисно переглянути список питань, якi обов'язково повиннi бути озвученi в розмовi з пiдрядником.

1. Скiльки рокiв компанiя працює на ринку i скiльки будинкiв вона побудувала за цей час?

«Голi» цифри мало про що говорять. Є компанiї, якi будують не бiльше 25 будинкiв на рiк, але при цьому пiдходять iндивiдуально до замовника i скрупульозно до будiвництва, а є тi, якi будiвництво будинкiв поставили на потiк, з усiма витiкаючими наслiдками. Навiть якщо вам продемонструють товстий альбом з фотографiями будинкiв, не поспiшайте вiрити пiдрядникам на слово. Хто знає, чи показують вам власнi проекти чи просто красивi будиночки, сфотографованi у вiддаленому селищi? Щоб дозволити сумнiву, поцiкавтеся, чи готовий пiдрядник посприяти вам при оглядi втiлених ним проектiв i допомогти дiзнатися думки клiєнтiв?

Якщо це так, то вже сам факт свiдчить про надiйнiсть пiдрядника. Проте в бесiдi з клiєнтами компанiї постарайтеся з'ясувати, чи дiйсно вони були задоволенi якiстю її роботи; чи було завершено будiвництво в запланований термiн; чи був реалiзований проект в рамках початкового бюджету; наскiльки швидкою була реакцiя пiдрядника на вимоги усунення проблем.

2. Яка кадрова, технiчна та технологiчна оснащенiсть будiвельної компанiї?

Тендер

Життєва логiка пiдказує, що i серед професiоналiв можна знайти тих, хто виконає роботи подешевше. Де розумнi межi низьких цiн? Попросiть пiдрядника привести попередню укрупнену калькуляцiю вартостi будiвництва. Повторiть це прохання ще в трьох-чотирьох фiрмах. Дайте кандидатам 2-3 тижнi для пiдготовки кошторису. Найкращий варiант - кошторис, в якому окремо вказана вартiсть за такими роздiлами:
- Витрати на матерiали i роботу будiвельної технiки;
- Оплата працi робiтникiв;
- Накладнi витрати будiвельної органiзацiї з виконання робiт на даному об'єктi
- Планований прибуток.

В iдеалi кошторису потенцiйних пiдрядникiв повиннi вiдрiзнятися тiльки по четвертому пункту. Але на практицi у багатьох пiдрядникiв два останнiх доданкiв «зашитi» у двох перших. Нерiдко за спокусливо низькими цiнами криється спроба ввести замовника в оману. У процесi виконання робiт може «несподiвано» з'ясуватися, що цiни на тi чи iншi будiвельнi матерiали пiдросли, а деякi компанiї ненавмисно «забувають» порахувати деякi обсяги робiт i виставляють їх потiм як додатковi.

Поцiкавтеся наявнiстю у пiдрядника складiв, транспортних засобiв, власного виробництва. Слiд також дiзнатися, чи є в пiдрядної органiзацiї свої архiтектори-проектувальники i фахiвцi з iнженерних систем i чи є вiдповiдна лiцензiя на архiтектурно-будiвельну дiяльнiсть. Їх наявнiсть в штатi особливо важливо, якщо з тих чи iнших причин архiтектор обраного вами проекту котеджу не зможе зайнятися «прив'язкою» проекту до мiсцевостi. У цьому випадку пiдрядник повинен буде самостiйно взяти на себе дрiбнi змiни проекту.

3. Чи є у пiдрядника досвiд зведення будинкiв за технологiями, закладеним у проектi?

Якщо пiдрядник має великий досвiд будiвництва цегельних котеджiв, це зовсiм не означає, що вiн зможе з таким же успiхом будувати каркаснi будинки. З перегляду вже збудованих пiдрядником будинкiв ви зможете зрозумiти, наскiльки вiн «гнучкий» у застосуваннi рiзних будiвельних та оздоблювальних технологiй. Покладатися на будiвельника, який будує якийсь один тип будинкiв, який не збiгається з вашим проектом, не варто.

4. налагоджена у будiвельникiв зв'язки з виробниками або великими постачальниками будматерiалiв?

Наявнiсть таких зв'язкiв, по-перше, дозволить серйозно знизити вартiсть будiвництва i, по-друге, дасть можливiсть побудувати будинок з «мiсцевих» матерiалiв, не порушуючи при цьому вимог проектної документацiї. Практика свiдчить, що багато iз закладених у проекти матерiалiв можуть бути замiненi, i досвiдчений пiдрядчик, так само як i досвiдчений тренер, вмiє «мiняти гравцiв», тим бiльше якщо в штатi є свiй лiцензований архiтектор або конструктор.
Однак слiд уважно ставитися до таких замiн - бувають випадки, що пiдряднику зручно або вигiдно застосовувати певнi матерiали i технологiї, незважаючи на те, що це може йти на шкоду кiнцевої реалiзацiї об'єкта. Тим бiльше що багато з проектiв, придбаних через «КП», проходять експертизу найбiльших свiтових виробникiв на предмет грамотностi й рацiональностi застосованих в них рiшень, а також правильностi використання конкретних матерiалiв i компонентiв iнженерних систем.

5. Якi гарантiї на виконуванi роботи може надати пiдрядник?
Наявнiсть гарантiйних зобов'язань - норма для серйозних фiрм. Як правило, всi фiрми надають рiчне або бiльш тривалий гарантiйне обслуговування готового об'єкта. Вам потрiбно лише розiбратися, у якого з ваших кандидатiв найбiльш вигiднi умови.
Вибiр пiдрядника завершується пiдписанням договору. З пiдписання договору починається процес будiвництва. Тут-то i можна закладати перший камiнь. І не який-небудь там символiчний, а самий що нi на є справжнiй.
10-08-2017, 16:06
178 просмотров
[/group]