» » Склад на швидку руку »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Склад на швидку руку »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

На одному iз засiдань президiї Держради РФ i морської колегiї Володимир Путiн наголосив на необхiдностi створення в Росiї потужних логiстичних центрiв.

Інтерес до цiєї проблеми зрозумiлий: без наявностi подiбних об'єктiв нормальний економiчний розвиток будь-якої держави неможливо. Жодна країна не може i не вмiє «працювати з колiс»; необхiдно значну кiлькiсть спецiально обладнаних площ, де могли б зберiгатися найрiзноманiтнiшi товари.

При цьому часу на «розкачку» практично немає: росiйська економiка, демонструючи впевненi темпи зростання, вимагає вiдповiднi логiстичнi об'єкти вже зараз.

Велика переробка

Склад на швидку руку »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Вирiшити назрiлу проблему можна лише двома шляхами: реконструюючи та розширюючи можливостi вже наявних складiв i будуючи новi. З часiв Радянського Союзу Росiї дiсталося немало складських площ, чий статок, як правило, залишає бажати кращого. Взяти, наприклад, гостро стоїть в столицi проблему сучасних продуктових сховищ. В даний час свої послуги «морозильникiв» в Москвi пропонують 13 старих холодокомбiнатiв. При цьому чотири з них, за оцiнками Росiйського союзу пiдприємств холодильної промисловостi, експлуатуються бiльше 10 рокiв, п'ять холодокомбiнатiв - бiльше 70 рокiв i один - бiльше 90 рокiв. Середнiй знос основних фондiв становить 64%. Крiм iстотного технiчного зносу, холодокомбiнати застарiли морально, i їх реконструкцiя неефективна.

Тимчасовим виходом стає модернiзацiя окремих складiв. «Через те, що товару стало набагато бiльше, i склад був постiйно переповнений, нам потрiбнi ефективнi рiшення для розширення використовуваної площi. Пiдрахувавши, що, переконструювати систему стелажiв, ми зможемо отримати на тiй же самiй площi додатковi мiсця для складування, ми спробували без великих витрат збiльшити продуктивнiсть складу », - говорить керiвник з логiстики естонської фiрми Месrо AS Ало Бернстейн. В результатi переустановлення стелажних полиць на складi даної компанiї звiльнилося мiсце ще для 500 пiддонiв. Втiм, як вважає Ало, використання прихованих резервiв лише ненабагато вiдстрочить необхiднiсть органiзацiї нового складського комплексу. "Якщо наш оборот ранiше буде зростати, то з'являться новi можливостi подумати про розширення. В якостi одного з альтернативних варiантiв розглядаємо будiвництво центрального складу в Ризi, на якому знайшла б прописку частина товарiв i нашого складу", - сказав Бернстейн.

Як показує практика, економiчно ефективна лише незначна реконструкцiя складiв радянського перiоду. Як зазначає заступник генерального директора холдингу «Охта Груп» Костянтин Ковальов, «радянськi склади створювалися для зберiгання товару, що було пов'язано з реалiзацiєю основної функцiї складування в плановiй економiцi - компенсацiї нерiвномiрностi споживання. Як результат, основнi ознаки цих об'єктiв логiстичної iнфраструктури - маленькi ворота, вузькi проходи мiж стелажами i незручна iнфраструктура ».

Все це не вiдповiдає сучасним вимогам, а значить, єдиним виходом радикально змiнити ситуацiю стає будiвництво нових комплексiв.

23-12-2018, 13:25
146 просмотров
[/group]