» » Монтаж електропроводки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Монтаж електропроводки »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Електропроводку ми будемо прокладати вiдповiдно до розробленого плану. В основу цього документа, який надалi полегшить нам життя, покладемо два принципи: електробезпека i зручнiсть використання.
Отже, що потрiбно враховувати при розробцi плану:

1. Електричнi лiчильники, розгалужувальнi коробки, розетки i вимикачi повиннi розташовуватися в доступних для обслуговування i ремонту мiсцях, а струмоведучi частини повиннi бути закритi.

2. Вимикачi розташовують при входi в кiмнату на висотi 1,5 м так, щоб вiдкритi вхiднi дверi не перекривали доступ до них. Для зручностi вимикачi в однiй квартирi, як правило, розташовують у всiх примiщеннях з однiєї i тiєї ж сторони.

3. Розетки встановлюють у мiсцях передбачуваної установки електричного устаткування на висотi 50-80 см вiд рiвня пiдлоги. По протипожежних нормах кiлькiсть розеток повинна бути не менше однiєї на кожнi повнi i неповнi 6 квадратних метрiв площi примiщення, а на кухнi не менш трьох. Установка вимикачiв i розеток усерединi туалетiв i ванних кiмнат забороняється. Виняток становлять розетки для електробритв i фенiв, що харчуються через роздiловий трансформатор з подвiйною iзоляцiєю. Останнiй монтується в спецiальному блоцi за межами цих примiщень. Заборонено також встановлювати розетки ближче, нiж в 50 см вiд заземлених металевих пристроїв (труби, батареї, раковини, газовi та електроплити). Розетки на стiнi, що роздiляє двi кiмнати однiєї квартири, зручно встановлювати з кожної сторони стiни, включаючи їх паралельно через отвiр в стiнi.

4. Проведення прокладаються тiльки по вертикальних i горизонтальних лiнiях, а їхнє розташування повинне бути точно вiдомо щоб уникнути ушкодження при свердленнi отворiв, забиваннi цвяхiв i т.д. Горизонтальна прокладка проводиться на вiдстанi 50-100 мм вiд карниза i балок, на 150 мм вiд стелi i на 150-200 мм вiд плiнтуса. Вертикально прокладенi дiлянки проводiв повиннi бути вiддаленi вiд кутiв примiщення, вiконних i дверних отворiв не менше нiж на 100 мм. Необхiдно простежити, щоб провiд не стикався з металевими конструкцiями будiвлi. Паралельна прокладка поблизу трубопроводiв з горючими речовинами (газом) проводиться на вiдстанi не менше нiж 400 мм. При наявностi гарячих трубопроводiв (опалення та гаряча вода) проводка повинна бути захищена вiд впливу високої температури азбестовими прокладками, або необхiдно застосувати провiд iз захисним покриттям. Забороняється прокладати дроти пучками, а також з вiдстанню мiж ними менше 3 мм.

5. У примiщеннях з'єднання i вiдгалуження проводiв при всiх видах електропроводок виконуються в сполучних i вiдгалужувальних коробках.

6. Жили заземлюючих i нульових захисних проводiв з'єднуються мiж собою за допомогою зварювання. Приєднання цих провiдникiв до електроприладiв, що пiдлягають заземленню або занулення, виконуються болтовими з'єднаннями. Металевi корпуси електроплит (стацiонарних) зануляются, для чого вiд квартирного щитка прокладається окремий провiдник перетином, рiвним перетину фазного проводу, i приєднується до нульового захисного провiдника живильної мережi перед лiчильником. У провiдниках, що забезпечують захисне заземлення або занулення, не повинно бути запобiжникiв i вимикачiв. В iншому випадку при спрацьовуваннi захисту всi прилади, включенi в дану лiнiю, виявляться пiд небезпечним потенцiалом мережi.

Такi основнi положення, на якi слiд спиратися при складаннi плану електропроводки квартири. Як Ви, напевно, помiтили, в основному цi правила стосуються електробезпеки. Дiйсно, при роботi з електрикою не слiд сподiватися на авось i нехтувати ними. Акуратнiсть при проведеннi робiт убереже Вас надалi вiд багатьох неприємностей.

Пiсля складання плану, розмiтки i пiдбору комплектацiї можна приступати до монтажних робiт. Існує три способи монтажу: прихована проводка, вiдкрита проводка i комбiнована.

Найбiльш простим методом є вiдкрита проводка. Вона зручна тим, що будь-який її дiлянку легко доступний для ремонту i пiдключення нових струмоприймачiв. Монтаж проводиться швидко, так як не пов'язаний з довбанням стiн i перегородок. Недолiком цього способу є мала естетичнiсть, i у зв'язку з цим вiдкрита проводка в житлових примiщеннях проводиться дуже рiдко. Тим не менш, в iндивiдуальному житловому секторi, на дачi i в пiдсобних примiщеннях вона застосовується досить часто.
Основнi правила монтажу для прокладки електропроводки вiдкритим способом:

Вiдкрита проводка плоских проводiв типу АПР, АППВ, АПРВ по горючих пiдставах виконується по шару листового азбесту товщиною не менше 3 мм, що виступає з кожного боку проводу не менше нiж на 5мм. Азбестовi прокладки крiплять до початку монтажу проводiв цвяхами через 200 - 250мм в шаховому порядку. При прокладаннi декiлькох груп проводiв смужка може бути загальною, з урахуванням вiдстанi мiж проводами кожної групи не менше 5мм.

Для крiплення проводiв застосовують смужки з жерстi шириною 10мм i товщиною 0,3 - 0,5мм, що прикрiплюються по шару азбесту. Мiж металевою смужкою i дротом укладають з електроiзоляцiйного картону прокладку, виступаючу за краї смужки на 1,5-2мм. При крiпленнi дроти металева смужка з прокладкою повинна щiльно охоплювати поверхню попередньо натягнутого дроту. Вигин плоских проводiв у кутах виконують, попередньо вирiзаючи роздiлову плiвку мiж проводами на довжинi 40-60мм i вiдводячи їх всередину кута, як показано на малюнку.

В даний час у продажу є пластмасовi вироби, призначенi для крiплення плоского дроту рiзного перетину. Ними можна замiнити жерстянi смужки. Зручнiсть застосування пластикових хомутикiв полягає в тому, що крiпити їх можна як на цвяхи, так i на клей марки БМК-5К.

Кiнцi дроти, що вводяться в вiдгалужувальнi коробки або в коробки настановних пристроїв, вiдкушуються iз запасом в 65-75 мм, що забезпечує можливiсть повторного з'єднання жив i зручної замiни розетки, вимикача. У коробку дроти вводяться так, щоб вирiзана в них дiлянка роздiлової пiдстави не виходив з коробки. Жили проводiв з'єднуються в коробках, оголенi кiнцi жил iзолюються липкою стрiчкою. Ізольованi кiнцi проводiв укладаються в коробках таким чином, щоб вони мiж собою не стикалися. Кiнцi проводiв у введення в коробку закрiплюються на стiнi на вiдстанi 50мм вiд коробки.

При вiдкритiй проводцi вимикачi i розетки встановлюють на прикрiплених до стiни дерев'яних або пластмасових подрозетниках дiаметром на 8-10мм бiльше встановлюваного на ньому пристрої. На стику вiдкритого i прихованого способу прокладки проводiв знаходиться прокладка проводки в кабель-каналах. З одного боку, зберiгаються всi переваги вiдкритої проводки, з iншого боку, вона бiльш безпечна i витончена. Крiм того, в кабель-канал разом з електропроводкою можна укласти телевiзiйний кабель, телефонний дрiт i т.д. Застосовується цей вид проводки в офiсах, коридорах i пiдсобних примiщеннях житлового фонду. Для прокладки комп'ютерних мереж, пожежної та охоронної сигналiзацiї такий спосiб є стандартним. Кабель-канали випускаються у виглядi порожнiх коробiв рiзного перетину довжиною 1,5-2м i у виглядi порожнього плiнтуса iз внутрiшнiми перегородками для укладання кабелю. Крiпляться кабель-канали на клей або саморiзи, прямi i кутовi зчленування здiйснюються за допомогою спецiальної фурнiтури. Прихованi проводки найбiльш поширенi i безпечнi в експлуатацiї, так як розташованi в товщi вогнетривкого матерiалу (вiдсутнi механiчнi дiї, доступ повiтря до неї утруднений). Основний недолiк - неможливiсть без розкриття стiн пiдключити новi струмоприймачi.
Правила монтажу для прокладки електропроводки закритим способом:

При прокладаннi пiд штукатуркою на дерев'янiй стiнi пiд дроти пiдкладають шар азбесту 3мм.

Перетину плоских проводiв мiж собою слiд уникати. При необхiдностi перетину iзоляцiю проводiв в цьому мiсцi пiдсилюють трьома-чотирма шарами iзоляцiйної стрiчки.

Прихованi дроти виводять на поверхню стiн перекриття (для приєднання до свiтильникiв) через iзоляцiйнi трубки або пластмасовi трубки.

Крiплення плоских проводiв в борозенках, пазах або стiнах, пiдготовлених пiд штукатурку, проводять "прiморажiванiя" алебастровою розчином або прикрiплюють хомутиками з пластмаси. Забороняється крiплення проводiв безпосередньо цвяхами.
З'єднання та вiдгалуження проводiв схованої проводки виконується зварюванням, обпресуванням, пайкою або зажимами в вiдгалужувальних коробках. Допускається при прихованiй проводцi виконувати вiдгалуження плоских проводiв у ввiдних коробках вимикачiв, розеток або свiтильникiв.

При ремонтi та модернiзацiї електропроводки пiд шаром сухої штукатурки пробивати в нiй канавки по всiй довжинi не потрiбно. Суха штукатурка зазвичай закрiплюється на стiнi на рейках, i мiж стiною i штукатуркою є порожнеча. У цьому випадку щоб прокласти дроти, досить по трасi пробити в штукатурцi декiлька отворiв дiаметром 30-40мм. Через якi проштовхнути твердий дрiт, за допомогою якої потiм можна протягти дроти по всiй трасi. При ремонтi проводки можна використовувати iснуючий несправний провiд в якостi кондуктора.
27-07-2018, 20:14
143 просмотров
[/group]