» » Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв i мiнiмiзацiя вiдходiв при будiвництвi.
Деякi будiвельнi матерiали, використовуванi в процесi зведення нового будинку або для удосконалення iснуючого домашнього iнтер'єру, мiстять хiмiчнi речовини, якi можуть бути шкiдливими для здоров'я людини, а також для навколишнього середовища.

Наприклад:

При виробництвi деяких будiвельних матерiалiв використовуються, так званi, леткi органiчнi сполуки (ЛОС) - це хiмiчнi речовини, якi протягом кiлькох рокiв може видiлятися в повiтря при кiмнатнiй температурi i, отже, потрапляти в легенi людини, повiльно отруюючи його органiзм.

ЛОС присутнi в деяких видах фарб i обробки, килимах i текстильних виробах, iнженерних видах деревини, таких як МДФ, клеї, i багатьох iнших матерiалах, якi використовуються для ремонту та будiвництва в наших будинках.
Насиченiсть повiтря летючими органiчними сполуками безпосередньо пов'язана з серйозними проблемами здоров'я у людини, наприклад такими, як астма, дерматити та алергiчнi захворювання.

Деякi хiмiчнi речовини, якi видiляють ЛОС - наприклад, бензол, використовуваний при виробництвi полiуретану, можуть володiти канцерогенну дiю.

В даний час проводиться ще недостатня кiлькiсть дослiджень про вплив хiмiчних речовин, що використовуються при виробництвi загальних будiвельних матерiалiв, i нам мало що поки вiдомо про можливi наслiдки для здоров'я людини, при постiйному перебуваннi в будинку, побудованому з подiбних матерiалiв.

Навiть якщо матерiал не токсичний всерединi вашого будинку, токсичнi хiмiчнi речовини можуть бути використанi в процесi виробництва. Це може бути небезпечним для працiвникiв, зайнятих у процесi виробництва будiвельних матерiалiв. Такi хiмiчнi речовини також можуть завдавати серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Вибiр нетоксичних будiвельних матерiалiв

Рециркуляцiя, повторне використання та мiнiмiзацiя вiдходiв

У результатi будiвництво котеджу середнiх розмiрiв з трьома спальнями утворюється приблизно шiсть тонн будiвельних вiдходiв. Ви можете заощадити витрати на транспортування будiвельних вiдходiв на звалище, i зменшити можливий збиток, що наноситься довкiллю, скориставшись наступними рекомендацiями:

Вибирайте будiвельнi матерiали, якi можуть бути повторно використанi або переробленi в кiнцi їхнього термiну служби, або використовуйте такi будiвельнi матерiали, якi можуть бути безпечно утилiзованi.

Уважно поставтеся до процесу проектування вашого нового будинку або капiтального ремонту, щоб уникнути зайвої закупiвлi будiвельних матерiалiв i уникнути непотрiбного їх використання. Порадьтеся зi своїм дизайнером або будiвельниками про можливiсть скорочення будiвельних вiдходiв при проектуваннi i замовленнi матерiалiв.

Деякi будiвельнi матерiали, якi не можуть бути повторно використанi безпосередньо зараз або в найближчому майбутньому, можуть бути складованi на тривале зберiгання для подальшої переробки або повторного використання через кiлька рокiв.
30-12-2018, 20:24
151 просмотров
[/group]