Теплоносiї для систем опалення

Теплоносiї для систем опалення

Велика частина володарiв замiських будинкiв по старинцi використовують воду, в якостi робочої рiдини для обiгрiву, замiсть сучасних теплоносiїв для систем опалення, мають ряд незаперечних переваг. Багато хто, виходячи з мети економiї, продовжують користуватися водою, адже вона набагато дешевше. Але в цьому i є помилка.

1. Вода має властивiсть утворювати накип i погiршувати тепловiддачу, як наслiдок - збiльшення енерговитрат.
2. Вода неминуче призведе опалювальну систему до корозiї.
3. У разi вiдключення електрики або зменшення тиску газу, при температурi нижче нуля, вода просто замерзне, розширюючись, при цьому, i розiрве опалювальнi труби.
4. Практично неможливо залишити будинок без нагляду на зимовий перiод. День - два i труби неминуче лопнуть i замiна опалювальних труб неминуча.

Таке недосконале використання води, привело до розробки новiтнiх рецептур теплоносiїв для систем опалення.
Теплоносiй являють собою промiжну тiло, за допомогою якого здiйснюється перенесення тiла вiд охолоджуваного (нагреваемого) повiтря до холодильного (нагрiвального елементу) агрегату.

У разi зупинки системи опалення при низькiй температурi навколишнього середовища, з метою запобiгання розморожування трубопроводу застосовують низкозамерзающий теплоносiй. Теплоносiй, що виготовляється з високосортного етиленглiколю, має ряд вiдмiнних вiд води теплофiзичних властивостей - щiльнiсть, теплоємнiсть, теплопровiднiсть та iнше. Цi властивостi повиннi бути обов'язково врахованi при пiдборi обладнання та гiдравлiчному системному розрахунку.

Використовуючи як рiдини для роботи низкозамерзающий теплоносiй, всi системи трубопроводу монтуються i запускаються в робочий стан при негативному температурному режимi.

Теплоносiї для систем опалення виробляється з високосортного етиленглiколю до складу, якого входить оптимально пiдiбраний набiр присадок. Це можуть бути антипiннi, антикорозiйнi, термостабiлiзiрующей i антиокислювальнi присадки. Вони гiдно забезпечують захист всiх систем вiд накипу, корозiї i пiноутворення.

Вхiдний до складу теплоносiїв, пакет присадок, значно подовжує термiн служби труб, теплообмiнних i нагрiвальних апаратiв. Теплоносiй може поєднуватися з iншими, пластиковими, мiдними i металопластиковими трубами.

Експлуатацiйний термiн теплоносiїв становить не менше 5-10 опалювальних сезонiв. Цей термiн визначений режимом експлуатацiї i прекрасними антикорозiйними властивостями. Пiсля закiнчення термiну експлуатацiї теплоносiй збереже свої якостi низкозамерзающей рiдини, але може послабити або втратити антикорозiйнi властивостi. Пiсля закiнчення визначеного термiну рекомендується замiнити теплоносiй.

Переваги теплоносiя незаперечнi:

• вибухобезпечн, пожежобезпечний;
• Багато видiв теплоносiїв готовi до застосування, це дозволяє налагодити пуско-налагоджувальнi роботи при негативному температурному режимi;
• Легко пiдтримує iдеальний стан всiєї опалювальної системи при температурi вiд -65 С, до +95 С;
• Чи здатнi запобiгати i видаляти поява накипу;
• Чи не пiддають агресивного впливу сталевi, алюмiнiєвi та чавуннi радiатори;
• Нешкiдливi для ущiльнювачiв з тефлону, гуми, паронiту.

Сучаснi теплоносiї для систем опалення - ривок до впевненого та довгострокового використання систем теплоутворення i кондицiонування.
11-01-2018, 15:48
153 просмотров
[/group]