» » Пропарювання бетонних та залiзобетонних виробiв

Пропарювання бетонних та залiзобетонних виробiв

Пропарювання бетонних та залiзобетонних виробiв

В якостi в'яжучих матерiалiв для пропарюють бетонних i залiзобетонних конструкцiй застосовується портландцемент, шлакопортландцемент i пуццолановий портландцемент.

Слiд вiддавати перевагу пуцолановий цементiв i шлакопортландцементу, якi забезпечують найбiльшу вiдносну мiцнiсть бетону до моменту закiнчення теплової обробки.

Застосування глиноземистого цементу для пропарюють бетонiв забороняється; пластифiкований i гiдрофобний портландцемент допускаються тiльки пiсля дослiдної перевiрки.

Приблизна кiлькiсть добавок, що вводяться (пiдмет досвiдченому уточненню) становить: для гранульованих шлакiв 25-30%, трепелу 20-25%, а для iнших добавок 15-20% вiд ваги отриманого змiшаного в'яжучого.

Для неармованих бетонiв величина добавки солей як iнтенсифiкаторiв твердiння не повинна перевищувати 3% хлористого кальцiю або 2% хлористого натрiю (вiд ваги цементу).

Для залiзобетонних конструкцiй добавка солей, в кiлькостi до 2% СаС12 або до 1,5% NaCl допускається при дотриманнi наступних умов:
- Знаходження цих конструкцiй в сухих умовах;
- Застосування щiльного бетону;
- Наявностi захисного шару завтовшки, що вiдповiдає вимогам норм, але не менше 15 мм.

Не допускається застосування хлористих солей при виготовленнi преднапряженних конструкцiй, для конструкцiй, виготовлених з пропарюванням, а також армованих дротом дiаметром менше 4 мм.

Швидкiсть пiдйому температури не повинна перевищувати для великорозмiрних тонкостiнних виробiв (часторебрiстое i багатопустотнi плити перекриттiв, ажурнi елементи ферм i т. П.) 25 ° С на годину, а для бiльш масивних виробiв 20 ° С на годину. Для виробiв з жорстких бетонiв з високими Ц / В (бiльше 2) швидкiсть пiдйому температури може становити 35-40 ° на годину.

При наявностi нагрiвальних приладiв у камерi (або в бетонному тiлi стенду або матрицi) температуру свежеотформованних виробiв пiдвищують за допомогою цих приладiв, а пуск пари в камеру починають не ранiше нiж через 2-3 години пiсля початку прогрiву виробiв.

Максимально допустима i в той же час оптимальна температура iзотермiчного прогрiву повинна дорiвнювати для бетонiв на портландцементi 80 ° С, на шлакопортландцементi i пуцолановому портландцементе 90 ° С. Для iнших цементiв оптимальна температура iзотермiчного прогрiву встановлюється дослiдним шляхом.

Пропарювання при температурi нижче 60 ° С не слiд допускати, оскiльки це призводить до непродуктивної подовженню тривалостi прогрiву, особливо у разi застосування пуццоланового портландцементу i шлакопортландцементу.

Швидкiсть зниження температури пiсля закiнчення iзотермiчного прогрiву не повинна перевищувати: для тонкостiнних елементiв (часторебрiстое i багатопустотнi плити перекриттiв, ажурнi елементи ферм i огорож i т. П.) 35 ° С на годину, для iнших елементiв 30 ° С на годину.

Швидкiсть охолодження виробiв з жорстких бетонiв з великими Ц / В (бiльше 2) не повинна перевищувати 40-60 ° С на годину.
6-08-2017, 17:58
426 просмотров
[/group]