Загальнi вимоги до будiвельних матерiалiв

Загальнi вимоги до будiвельних матерiалiв

Своєчасне забезпечення будiвництва якiсними матерiалами i виробами є необхiдною умовою успiшного виконання плану будiвельно-монтажних робiт, скорочення тривалостi будiвництва, пiдвищення якостi робiт, зниження собiвартостi будiвельної продукцiї.

Вступники на будiвельнi майданчики матерiали, вироби i конструкцiї повиннi бути розвантаженi, складованi i прийнятi вiдповiдно до вимог нормативних документiв, паспортiв та технiчних умов.

Мiсця складування великовагових матерiалiв визначаються будгенпланом проекту виконання робiт.

Стiновi та iншi важкi матерiали та вироби при їх надходженнi на будмайданчик розвантажуються в зонi дiї монтажного крана.

Кладовщики або iншi приймальники повиннi бути проiнструктованi i ознайомленi з мiсцями рацiонального розташування матерiалiв i виробiв. Вiдстанi мiж складами i мiсцями споживання матерiалiв i виробiв повиннi бути мiнiмальними.

Виробники робiт i майстри зобов'язанi знати встановленi стандартами правила приймання матерiалiв i виробiв вiд постачальникiв, вмiти впiзнавати їх властивостi та якостi найпростiшими прийомами, застосування яких можливе в будiвельних умовах (огляд, простукування, перевiрка розмiрiв i т. П.).

Забороняється застосування будiвельних матерiалiв i виробiв, що не мають супровiдного документа (паспорта, сертифiката), що пiдтверджує його вiдповiднiсть їх вимогам державних стандартiв або технiчних умов, а також товарного знака (заводської марки) на вироби.

У будiвництвi застосовується два основних види в'яжучих матерiалiв - мiнеральнi та органiчнi.

Мiнеральними в'яжучими матерiалами називаються порошкоподiбнi речовини, здатнi при змiшуваннi з водою утворювати пластичну удобообрабативаемую масу, яка з часом твердне в мiцне камневидное тiло. З мiнеральних в'яжучих (цемент, вапно, гiпс) у поєднаннi з рiзними наповнювачами виготовляють рiзнi види бетону, залiзобетону, розчини, силiкатнi вироби та iншi будiвельнi матерiали.

Мiнеральнi в'яжучi подiляються на гiдравлiчнi, повiтрянi та спецiального призначення.

Органiчними в'яжучими матерiалами називаються твердi або вязкожидкого природнi або штучнi речовини, що складаються з органiчних молекулярних сполук. Вони застосовуються для покриття дорiг i тротуарiв, влаштування пiдлог, виготовлення покрiвельних рулонних матерiалiв, окремих декоративних i погонажних виробiв, для гiдроiзоляцiї тощо.

Органiчнi в'яжучi подiляються на бiтумiнознi (або чорнi) i полiмернi.
27-09-2018, 14:51
162 просмотров
[/group]