Спальня »Економiка та будiвництво

З усiх житлових примiщень квартири перше мiсце за своїм значення займає спальня. Вона служить для найбiльш тривалого перебування, так як в нiй, при нормальних умовах, людина проводить третину свого життя. До того ж мiцний, спокiйний сон, такий необхiдний для пiдтримки органiзму в станi здоров'я i працездатностi, вимагає вiдповiдних умов зручностi i гiгiєнiчностi цього примiщення. В силу таких важливих причин визнано необхiдним звертати серйозну увагу на пристрiй i оздоблення спальнi, яка грає першорядну роль в житловому будинку i по якiй в такому сенсi можна судити про бiльшу чи меншу культурностi людини. Вимоги щодо загального пристрою спальнi до певної мiри постiйнi у всiх мешканцiв: вона головним чином повинна бути досить велика, свiтла i спокiйна.

Незважаючи на те, що зазначенi умови дуже важливi i настiльки природнi, що не вимагають особливих доказiв все ж ними на жаль часто нехтують як укладачi плану, домобудiвники, так i господарi - домовласники i самi мешканцi. Звичайно кращi в квартирi кiмнати в сенсi розмiрiв, освiтлення та зручностi вiдводяться пiд приймальнi та вiтальнi, якими користуються порiвняно рiдко, а для спальнi залишають примiщення, iнодi абсолютно не вiдповiдає елементарним вимогам розумного комфорту та гiгiєни.

Велике значення мають вiдповiдне розмiри спальнi, необхiднi для зручної меблювання її, а головне, щоб отримати достатню кiлькiсть повiтря, для здорового дихання. Як вже було зазначено, для тривалого перебування в примiщеннi, маючи на увазi мало сприятливi умови нашого клiмату, потрiбно принаймнi 20 кубометрiв. Така кiлькiсть повiтря слiд вважати особливо необхiдним саме для спалень, при чому не потрiбно забувати що меблi i пекти займають звичайно не малу частину загального простору, i що ця кiмната служить часто єдиним мiсцеперебуванням для хворих, старих i малих дiтей. Тому, при дотриманнi зазначених крайнiх меж, потрiбно ще подбає про можливiсть достатньої штучної вентиляцiї примiщення.
8-07-2018, 02:17
163 просмотров
[/group]