» » Свiтло i тiнi зимового саду »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Свiтло i тiнi зимового саду »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Свiтло i тiнi зимового саду »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн "Зимовий сад" - до середини 19-го столiття це словосполучення в багатьох європейських мовах носило характер метафори, означаючи мiсце втечi вiд труднощiв реального життя - щось подiбне нiмецькiй казковiй країнi Шларафенланд, де на-до тiльки лежати, вiдкривши рот, а маленькi пташки в своїх дзьобиках будуть приносити смачну їжу i класти її прямо в рот. Прото-iдеєю зимових садiв була мрiя людини про райський сад Едем на землi. Але ця мрiя людства, одна з небагатьох, була втрачена, а стала реальнiстю, втiленою в життя.

Першим варiантом зимових садiв були оранжереї, якi, увiйшовши в моду, стали частиною великосвiтської життя аристократiї. Початок їх будiвництва вiдноситься ще в до 16-17-му столiттях. Але тiльки в кiнцi 19-го столiття була реалiзована прямий зв'язок мiж житловими кiмнатами i оранжереями, нiж був зроблений крок до сучасного типу зимових садiв.

У 1910 роцi архiтектор Вальтер Гропiус будує вiллу Армiна в Помперне. До традцiонному для того часу дому в стилi необароко вiн прилаштовує виключно сучасний за формою зимовий сад. В цей же час в Америцi архiтектор Франк Ллойд Райт зi своїм Будинком Робi дає старт концепцiї перетiкають просторiв, де обсяги будiвлi та природа взаємно проникають одна в одну.

У Росiї ще з 19-го столiття користувалися традицiйною популярнiстю веранди. Якщо на Заходi поширенi або вiдкритi тераси, або зимовi сади як обсяги з заскленої покрiвлею, то веранди являють собою якийсь промiжний, змiшаний тип: з одного боку, це закрита, захищена вiд дощу i вiтру тераса, з iншого боку, вона "не дотягує" до європейського зимового саду по площi прозорих площин: глуха дах i склiння, як правило, починається на рiвнi звичайних вiкон. Однак, за своїм функцiональним призначенням, веранда практично вiдповiдає зимовому саду, i з деякою натяжкою може вважатися його росiйською версiєю.

Своє друге народження зимовi сади знайшли в 80 - тi роки. Швидко завоювавши популярнiсть на Заходi, вони стали для одних - частиною побуту, для iнших - предметом жадання, для третiх - хорошим бiзнесом i засобом збагачення. Часом зимовi сади знаходять такi розмiри, що мимоволi задаєшся питанням, що до чого прибудовано, чи то зимовий сад до будинку, чи то будинок - до зимового саду. Іронiчна архiтектурна критика охрестила зимовi сади "саркофагами сплячої красунi".

Що ж таке "зимовий сад"?

Прямий зв'язок зимового саду з житловими примiщеннями, є в наш час визначальним функцiональним ознакою, коли ми говоримо про зимовi сади. Головним є включення людиною в свiй будинок буферної, промiжної зони мiж замкнутим в чотирьох стiнах житловим просторiв будинку i природою - оточуючим будинок садом. Зимовий сад - це, в принципi, одна з кiмнат житлового будинку, але особлива, кiмната: Полуда - напiвсад.

У цьому полягає вiдмiннiсть зимових садiв вiд оранжерей, якi не є частиною житлових просторiв, а лише спорудами для вирощування рослин.

Формальною ознакою зимових садiв є наявнiсть максимальної площа склiння огороджувальної конструкцiї з усiх бокiв, звернених до природи. У своєму найбiльш яскраво вираженому, чистому виглядi, в зимовому саду заскленою повинна бути й покрiвля.

Ще однiєю ознакою зимових садiв є їх озеленення, в тiй чи iншiй мiрi.

Мотивацiя й очiкування замовникiв

Ідея побудувати зимовий сад приходить, зазвичай, до людей в вогкi осiннi днi, коли по вiкнах будинку стукає холодний дощ, i коли ще так живi спогади про яскраве зеленому лiто. Тодi у свiдомостi мимоволi виникає образ тропiчного саду, де завжди тепло i завжди цвiтуть яскравi квiти. За скляними стiнами - потонув у розмоклому бруду сад, за прозорою даху над головою скидається Нiагарський водоспад. Ви сидите бiля весело потрiскує камiна поруч з коханою жiнкою i з келихом французького вина в руцi, в якому грають вiдблиски вогню ... Ця картина здається такою бажаною, а бачення - настiльки реальним, що ви приймаєте рiшення: "Так буде зимовий сад!" , i беретеся за справу.

Як показують соцiологiчнi дослiдження, проведенi в Нiмеччинi, приблизно так в бiльшостi випадкiв приходить рiшення побудувати зимовий сад. Лише близько 30% зимових садiв проектуються i будуються одночасно з будинком, i 70% прилаштовуються до готового житла, коли реалiзовано головне - сам будинок, i коли вже можна подумати про "вiдпочинок для душi" - про цiлорiчному спiлкуваннi з природою. Тому, на сьогоднi найпоширенiшим типом зимового саду є скляна прибудова до будинку, пов'язана через дверi з житловими примiщеннями.

Життя людини стає повнiше, коли вiн вiдчуває свою тiсний зв'язок з природою. І зимовi сади - одна з таких сходинок до природи i до вiдчуття себе її частиною.

Опитування в Нiмеччинi показують, що основнi очiкування, пов'язанi з будiвництвом зимового саду, такi:

Розширення житлового простору

Насолода сонячним свiтлом i теплом в холодний перiод року

Клiматичний буфер перед будинком

Вирощування квiтiв i рослин цiлий рiк

Зв'язок з природою

Свiтловий оазис у будинку

Продовження лiта

Зимовий сад у складi будинку може вирiшувати два завдання.

Перша i, безсумнiвно, домiнуюча завдання - це розширення житлових просторiв. У цьому аспектi вiн може виконувати рiзнi функцiї. Найчастiше зимовий сад служить продовженням вiтальнi кiмната або їдальнi. В цьому випадку повинна бути забезпечена його зручна функцiональний зв'язок з вiдповiдними примiщеннями будинку, наприклад, з основною їдальнею i з кухнею. Однак у зимовому саду може розташовуватися i iнше за призначенням примiщення, наприклад, кабiнет або камiнна, студiя художника (при орiєнтацiї на пiвнiч).

При вирiшеннi задачi розширення i збагачення житлових просторiв зимовий сад може бути як опалювальним, так i не опалювальним.

Друге завдання, яке вирiшується зимовими садами - це економiя тепла i енергiї. Однак для її вирiшення придатнi, природно, тiльки неопалюванi зимовi сади. У цьому випадку зимовий сад є буфером по вiдношенню до будинку, i тут не можна не згадати знову нашi такi звичнi, традицiйнi веранди.

Однак, як показує досвiд будiвництва великих зимових садiв, який досягається ефект економiї тепла на практицi невеликий, а витрати на будiвництва зимового саду високi. Тому найбiльш важливим є зростання житлового та духовного комфорту.

Зимовий сад є досить складним спорудою. Тому, для того, щоб скляний будинок приносив радiсть протягом багатьох рокiв, необхiдне виконання його проекту. Проектування зимового саду потрiбно, по-перше, щоб розкрити всi свої достоїнства i знайти оптимальне рiшення при мiнiмальних витратах, а з iншого боку, щоб уникнути технiчних помилок. Тiльки спроектований професiоналами i побудований хорошими ремiсниками, зимовий сад довго буде приносити радiсть, а не стане приводом для розчарування.

Класифiкацiя зимових садiв.

Можна видiлити наступнi типи зимових садiв за призначенням i за типом опалення:

1. буферних типу - нежитлове, неопалюване примiщення. Це може бути склiння лоджiй i балконiв, або, наприклад, виконаний як зимовий сад вхiдний тамбур.

2. Зимовий сад - сезонно житлової, неопалювальний, слабо озеленений. Зокрема, до цього типу зимових садiв можуть бути вiднесенi нашi улюбленi веранди.

3. Зимовий сад - сезонно житлової, частково опалювальний, слабо озеленений.

4. Житловий зимовий сад - постiйно житлової, опалювальний, озеленений

5. Оранжерея - практично нежилий, частково опалювальний, сильно озеленений.

За типом своєї iнтеграцiї з будинком зимовий сад може бути:

1. прибудованим до будинку (зимовий сад примикає до будинку з однiєї сторони або на кутку - з двох сторiн).

2. iнтегрованим в будинок - проникаючий всередину будiвлi обсяг з скляним дахом (зимовий сад примикає до будинку з двох або з трьох сторiн).

Архiтектура

Типовий зимовий сад знаходить свiй флер завдяки прозорiй покрiвлi i пов'язаної з цим грою свiтла й тiнi. Змiна погодних умов зовнi переживається в зимовому саду особливо емоцiйно. Прозора покрiвля живе легкiстю i мiнiмумом застосованих матерiалiв.

Принцип мiнiмалiзацiї матерiалiв при їх максимально ефективнiй роботi є одним з основних як з точки зору архiтектури, так i з точки зору конструкцiї.

Зеленi рослини в зимовому саду насичують житло iнтенсивними фарбами i створюють приємнi аромати цвiтiння, покращуючи в цiлому мiкроклiмат житла.

Інтегрованi зимовi сади.

Найбiльш вдалi i красивi рiшення зимових садiв досягаються тодi, коли вони закладаються в будинок архiтектором на стадiї проектування. У цьому випадку можна без натяжок вирiшити як всi естетичнi, так i технiчнi питання.

Концепцiя зимового саду може бути вирiшена у формi проникаючого або навiть пронизливого будiвлю обсягу. Тодi пiд скляним дахом може бути розмiщено ефектне двосвiтловий простiр: вiтальня, їдальня або хол.

Будiвля з iнтегрованим зимовим садом має особливий шарм i чарiвнiсть. Зимовий сад стає в такому разi естетичним i функцiональним ядром будинку, його архiтектурної вiссю.

Однак у такому випадку виконання конструктивних деталей i питань будiвельної фiзики набуває особливо важливого значення, щоб згодом не зiткнутися з неприємностями, особливо, в умовах нашого суворого клiмату.

Об'ємно - планувальна структура iнтегрованого зимового саду визначається архiтектурою самого будинку.

Прибудовують зимовi сади i їх форма.

Мiнiмальний розумний розмiр прибудовується зимового саду - вiд 12 м2, але краще будувати його площею вiд 15 м2. Це пов'язано з тим, що, з одного боку, у зимових садiв меншого розмiру буде дуже високою вартiсть одного квадратного метра площi, а з iншого боку, буде ускладнено рiшення iнтер'єру "зеленої" житлової кiмнати з гармонiйним поєднанням рослин, меблiв, вiльних просторiв.

Висота зимового саду в його середнiй частинi повинна бути мiнiмум три метри, iдеальний ж з точки зору будiвельної фiзики та краси iнтер'єру зимовий сад має висоту на два поверхи.

Об'ємна форма прибудованих зимових садiв, то незалежно вiд застосовуваних матерiалiв, це справа, головним чином, смакiв замовника i архiтектора. Зимовий сад може бути вiд простої чотирикутної в планi форми до багатокутної або навiть круглої - сучаснi конструкцiї представляють практично необмеженi можливостi для реалiзацiї фантазiй. Загальна закономiрнiсть свiдчить: чим менше площа засклених поверхонь, тим менше скачки температури в зимовому саду, i тим менше виграш в планi збереження теплової енергiї будинком, до якого вiн прилаштовується.

Як основнi типи можна видiлити прибудову зимового саду з одного боку будинку або з двох сторiн. У другому випадку, коли зимовий сад огинає будинок навколо кута, склянi площi максимальнi.

Орiєнтацiя по сторонах свiту.

Орiєнтацiя скляного будинку по сторонах свiту може бути будь-який, вiд пiвденної до пiвнiчної. Однак, кожен варiант орiєнтацiї має свою специфiку, i вона, крiм усього iншого, визначається задумом замовника - призначений зимовий сад тiльки для вiдпочинку i спiлкування з природою, або там буде розташований кабiнет або студiя.

Велике, якщо не визначальний, значення має, звичайно, архiтектура самого будинку i характеристики дiлянки, на якiй вiн стоїть.

Орiєнтацiя на пiвдень дає найбiльший виграш з точки зору економiї енергiї. У цьому випадку ефект теплицi проявляється максимально. Однак при використаннi такого зимового саду як житлової кiмнати виникає необхiднiсть пристрою в ньому порiвняно дорогих вентиляцiйних i затiнюють пристроїв, так як iнакше ця кiмната в сонячнi днi перетворюватиметься на сауну, особливо влiтку.

При орiєнтацiї зимового саду на пiвнiч вiн, навпаки, грає роль клiматичного буфера :, вiтер i холод не досягають стiн безпосередньо житлової частини, i виграш в планi економiї енергiї виявляється майже таким же, як i при пiвденнiй орiєнтацiї. Унаслiдок рiвномiрного розсiяного свiтла зимовий сад з пiвнiчною орiєнтацiєю дає iдеальнi передумови для пристрою кабiнету або оранжереї.

Схiд - це сторона свiтла для снiданкiв, так як тут вже рано вранцi свiтить сонце. Як правило, зимовий сад з схiдною орiєнтацiєю вдень не вiдчувають серйозного перегрiву, проте вентиляцiя i затiнення для нього все ж необхiднi.

І навпаки, зимовий сад, звернений на захiд - для довгих, красивих вечорiв. Вдень вiн збирає сонячне тепло, а тiльки ввечерi вiддає його назад.

Те, наскiльки ефективно працює зимовий сад, залежить вiд його величини, вiд вiдношення його розмiру до розмiрiв будинку, вiд його орiєнтацiї i вiд нахилу його покрiвлi. Ідеальний зимовий сад повинен мати нахил покрiвлi 30-40 градусiв, так як в такому випадку вiн найкраще "ловить" сонячну енергiю. Чим крутiше покрiвля, тим краще дощ змиває з покрiвлi бруд, i тим краще скочується зовнi снiг, а зсередини - сконденсованих вода.
Джерело: www.know-house.ru
19-09-2017, 18:58
135 просмотров
[/group]