Загальнi вказiвки по влаштуванню пiдлог

Загальнi вказiвки по влаштуванню пiдлог

Роботи з монтажу кожного елемента пiдлоги повиннi виконуватися по закiнченню будiвельних i монтажних робiт, пiд час виробництва яких цi елементи можуть бути порушенi.

Укладання елементiв пiдлоги можлива пiсля огляду правильностi виконання вiдповiдного розташованого нижче елемента. При цьому повинен складатися акт прихованих робiт.

Настилання паркетних i дощатих, а також пристрiй ксилолiтових стяжок i покриттiв допускається пiсля закiнчення в даному примiщеннi робiт, при яких можливе зволоження пiдлоги. Перед монтажем зазначених покриттiв слiд засклити вiкна, навiсити дверi i просушити примiщення.

При фарбуваннi i обклеювання кiмнат шпалерами, як i перед побiлкою цi покриття захищають вiд забруднення.

Виконання покриттiв з полiвiнiлхлоридних плиток i лiнолеуму дозволяється по закiнченню в примiщеннi всiх монтажних, будiвельних i вiддiл очних робiт.

Пiд час приймання кожних елементiв пiдлоги перевiряються:
- Дотримання необхiдної якостi (марка, вид, та iн.) Виробiв, матерiалiв i будiвельних сумiшей;
- Дотримання необхiдних вiдмiток, товщин, ухилiв i площин;
- Ущiльнення кожного з шарiв i щiльностi верхнiх прилеглих елементiв пiдлоги до нижчого;
- Правильнiсть стикування пiдлог до iнших конструкцiй;
- Збiг малюнка пiдлог, виготовлених iз штучних матерiалiв;
- Заповнення швiв (в зазорах при застосуваннi штучних матерiалiв та iн.).

Вирiвняна поверхня елементiв пiдлоги перевiряють рiвнем у всiх напрямках i контрольною рейкою завдовжки 2 м, а при устойства ухилу - контрольною рейкою-шаблоном з рiвнем.

Уступи на сумiжних елементах мiж крайками покриттiв паркетних, дощатих, з полiвiнiлхлоридних плиток i лiнолеуму не допускаються.

Вiдхилення товщини елементiв пiдлог вiд проектних, дозволяється тiльки в деяких мiсцях величиною, що не перевищує 10% вiд заданої товщини.

Вiдхилення вiд площини поверхнi плит перекриттiв, на якi безпосереднiй-але укладаються покриття пiдлог не повиннi перевищувати величин, зазначених для стяжок.
5-09-2017, 12:54
143 просмотров
[/group]