Обробка примiщень - загальнi положення

Обробка примiщень - загальнi положення

Завершальний етап будiвництва будь-якої будiвлi чи споруди - пристрiй оздоблювальних покриттiв. Їх призначення - надати будiвлi або споруди закiнчений вигляд, збiльшити довговiчнiсть i пiдвищити експлуатацiйнi властивостi.

При обробцi поверхнi стiн i перекриттiв штукатурять, облицьовують, фарбують, обклеюють, на пiдлоги настилають покриття.

Оздоблювальнi покриття насамперед повиннi бути достатньо довговiчними, охороняти i захищати будiвельнi конструкцiї вiд агресивних впливiв навколишнього середовища, створювати умови для нормальної експлуатацiї. Оздоблювальнi покриття повиннi бути технологiчними - зручними в умовах сучасного iндустрiального будiвництва, а також економiчними - вимагати найменших витрат у будiвельному виробництвi, в процесi експлуатацiї i ремонтiв.

Сучасна органiзацiя оздоблювальних процесiв передбачає надходження на споруджуваний об'єкт санiтарно-технiчних кабiн, вiконних i дверних блокiв, панелей стiн i перекриттiв з максимальним ступенем заводської готовностi; iндустрiальне крiплення рiзних оздоблювальних матерiалiв; виготовлення малярних та iнших складiв i напiвфабрикатiв в заводських умовах i поставку їх у тарi, зручною для використання.

Виконання опоряджувальних процесiв потоковим методом з комплексної їх механiзацiєю, з використанням електрифiкованого iнструменту, а також методiв наукової органiзацiї працi зменшує частку ручної працi i скорочує тривалiсть будiвництва.

До опоряджувальних робiт вiдносять такi:

- Оштукатуривание - покриття конструкцiй будiвель i споруд шарами, що мають певне функцiональне значення. Штукатурку подiляють на звичайну, декоративну i спецiальну;

- Облицювання поверхонь - пристрiй оздоблювального шару з облицювальних матерiалiв i виробiв на внутрiшнiх i зовнiшнiх поверхнях будiвельних конструкцiй (стiнах i стелях, колонах, фасадах будiвель i т.д.);

- Склiння огороджувальних конструкцiй (вiкна, вiтрини, лiхтарi). Мета склiння - захист конструкцiй вiд атмосферних впливiв, освiтлення примiщень, будiвель, а також створення нормального мiкроклiмату в примiщеннях;

- Обробку малярськими складами - нанесення захисних i декоративних покриттiв на конструкцiях будiвель i споруд з рiзних фарбувальних складiв;

- Покриття поверхонь рулонними матерiалами (обклеювання стiн шпалерами, синтетичними плiвками i т.д.) - один з видiв остаточної «чистої» оздоблення стiн, стель. Цi роботи виконують пiсля всiх малярних робiт, за винятком фарбування столярних виробiв;

- Пристрiй чистих пiдлог - завершальний етап обробки, який виконується пiсля закiнчення всiх будiвельних i монтажних, а також оздоблювальних робiт, при яких можливе зволоження або забруднення статi.
3-08-2017, 20:53
398 просмотров
[/group]