» » П'ять кращих країн для довгострокових iнвестицiй в нерухомiсть

П'ять кращих країн для довгострокових iнвестицiй в нерухомiсть

П'ять кращих країн для довгострокових iнвестицiй в нерухомiсть

Коли мова заходить про вкладення коштiв у закордонну нерухомiсть, iнвестору важливо зрозумiти, для чого вкладати. Потiм вже можна зробити вибiр на користь тiєї чи iншої країни. Звузимо величезний перелiк напрямiв для iнвестицiй до п'яти ринкiв, що представляють сьогоднi найбiльший iнтерес для людей, готових здiйснити довгострокове вкладення коштiв.

Деякi планують придбати замiський будинок, який буде окупати себе за рахунок оренди у той час, коли вони не будуть ним користуватися. Вони називаються iнвесторами в житло для вiдпочинку (holiday home investor). Таким iнвесторам слiд купувати високоякiснi об'єкти в привабливих для туристiв країнах зi стабiльним ринком оренди.

Також iснує категорiя так званих «чистих» iнвесторiв, яку в свою чергу можна роздiлити на iнвесторiв в довго- i короткостроковiй перспективi.

Короткостроковим iнвесторам варто придiлити увагу ринкам, де об'єкти швидко збiльшуються у вартостi. Не слiд забувати про те, що через два-три роки, коли настане час продавати нерухомiсть, на ринку повиннi бути покупцi, вiдповiдно, краще придивитися до країн, де iснує високий внутрiшнiй попит на житло.

У довгострокових iнвесторiв вибiр набагато ширше, адже в абсолютнiй бiльшостi випадкiв (за винятком будь-яких непередбачуваних подiй) вартiсть об'єктiв нерухомостi з часом збiльшується. Питання в тому, на скiльки?

Дану категорiю iнвесторiв в основному хвилює економiчне зростання i стабiльнiсть. Справа в тому, що саме економiчне зростання пiдстьобує цiни на житло й стимулює попит на об'єкти нерухомостi, а саме цi фактори впливають на можливостi виведення капiталу.

Албанiя


Влада Албанiї впритул зайнятi iндустрiалiзацiєю країни. Протягом останнього десятилiття уряд, бездоганно справляється з управлiнням економiкою держави, провело кiлька успiшних структурних реформ. За 2002-2006 роки кiлькiсть албанцiв, що живуть за межею бiдностi, скоротилася на 25%. Це призвело до того, що в 2007 роцi Всесвiтнiй банк привласнив Албанiї статус країни з середнiм рiвнем доходiв.

У вiдповiднiсть з новим статусом Албанiя змогла претендувати на отримання позик вiд рiзних мiжнародних банкiв, що нiвелювало її залежнiсть вiд Мiжнародного валютного фонду.

Влада країни скористалися новими можливостями: вони взяли багатомiльйонний позику на розвиток мiсцевої iнфраструктури та збiльшення ВВП держави.

Ця позика включав в себе позику вiд японського уряду на полiпшення iригацiйної системи, кредит вiд Європейського банку реконструкцiї та розвитку на будiвництво нового термiналу в найбiльшому порту Албанiї мiстi Дурресi, а також ще одна позика на будiвництво шосе вiд Дурреса до Косова.

Бiльше того, до 2014 року Албанiя розраховує вступити в Євросоюз. Якщо цим планам нiчого не завадить, то позики i гранти Євросоюзу пiдстебнуть економiчнi реформи в державi, а саме членство в цiй органiзацiї вкрай позитивно позначиться на станi економiки Албанiї.

Враховуючи те, наскiльки мало зараз коштує албанська нерухомiсть, аналiтики очiкують значного збiльшення цiн в довгостроковiй перспективi, особливо в столицi країни, Тiранi. На даний момент там можна придбати двокiмнатну елiтну квартиру, що знаходиться на стадiї будiвництва, всього за? 58 тис. Через сiм-десять рокiв подiбний об'єкт коштуватиме близько? 290-580 тис.

Панама


За оцiнками Мiжнародного валютного фонду, до кiнця 2009 року економiка Панами виросте на 3%. Успiшному розвитку держави в першу чергу сприяє вже сформований, але все ще активно зростаючий сектор послуг, особливо тих, що пов'язанi з роботою Панамського каналу. Останнiм часом бiльш помiтну роль в економiцi країни став грати туризм.

Незабаром канал буде розширений, що триразово збiльшить його пропускну спроможнiсть. Анонсування подiбних планiв уряду призвело до того, що Панама стала центром мiжнародних iнвестицiй: багато бiзнесменiв зацiкавленi у вiдкриття представництв в безпосереднiй близькостi вiд головної транспортної артерiї захiдної пiвкулi. Вiдповiдно, до закiнчення проекту з розширення каналу, призначеного на 2014 рiк, економiка Панами, продовжить активно рости. Аналiтики також очiкують, що пiсля того, як Панамський канал буде розширений, країна почне розвиватися ще динамiчнiше, i протягом десяти-п'ятнадцяти рокiв вартiсть мiсцевої нерухомостi зросте в два-п'ять разiв.

Бразилiя


У випадку з Бразилiєю все просто. Країна входить до п'ятiрки найбiльших експортерiв продовольства в свiтi, є другою за поголiв'ям великої рогатої худоби, також Бразилiя - ??другий найбiльший експортер м'яса в свiтi. Крiм того, в Бразилiї активно розвиваються галузi будiвництва, класичного i рекреацiйного туризму.

Провiднi свiтовi аналiтики прогнозують, що через п'ять-десять рокiв Бразилiя стане п'ятою за величиною економiкою свiту. Однак, незважаючи на такi прогнози, нерухомiсть в країнi як i ранiше коштує набагато менше, нiж в iнших розвинених країнах - особливо якщо мова йде про житло орiєнтованому на внутрiшнього покупця. Як тiльки Бразилiя придбає статус однiєї з найбiльших економiк, вартiсть нерухомостi досягне рiвня iнших ведучих, в економiчному планi, країн. Пiсля рiзкого стрибка, темпи розвитку стабiлiзуються i вийдуть на середнiй рiвень зростання, властивий всiм сформованим ринкiв (близько 10% на рiк).

Тунiс


Тунiс - одна з найбiльш динамiчно розвиваються країн свiту. Пiдставою для такої оцiнки служить стабiльне зростання як в сiльськогосподарськiй, так i (останнiм часом) промисловiй сферах. Згiдно з даними МВФ, цього року прирiст тунiської економiки перевищить 4%.

Нерухомiсть в Тунiсi - це можливiсть придбати майно за низькими цiнами на чудово розвиненому внутрiшньому ринку житла. Ідеальне поєднання для iнвестора в довгостроковiй перспективi.

Фiлiппiни


Неможливо скласти список найпривабливiших для iнвесторiв держав i не включити в нього хоча б одну азiатську країну. Причини, з яких в нашому списку вiдсутнi iншi держави цiєї частини свiту достатньо простi: це або обмеження на iноземне володiння нерухомим майном, або їх велика привабливiсть з погляду короткострокових iнвестицiй.

Фiлiппiнська сфера обслуговування продовжує успiшно розвиватися, а суми грошових переказiв тисяч фiлiппiнцiв, що працюють за кордоном, постiйно зростають. За прогнозами МВФ, за поточний рiк фiлiппiнська економiка виросте бiльш нiж на 4%.

Держава дуже сильно постраждало вiд Азiатського фiнансової кризи (1997-1999 роки), тому цiни на мiсцеву нерухомiсть в даний час є одними з найнижчих в Азiї. Тому, а також з причини прогнозованого економiчного зростання, Фiлiппiни - прекрасний напрямок для довгострокових iнвестицiй в нерухомiсть.


21-10-2018, 13:42
132 просмотров
[/group]