Огляд ринку кредитування за серпень 2009 року.


Огляд ринку кредитування за серпень 2009 року.


Серпень вiдзначився невеликим зниженням ставок за кредитами. Це дозволило припустити, що пiдвищення ставок залишилося позаду, i тепер ставки будуть лише знижуватися. Про те, що ставки по кредитах, як свого часу ставки за депозитами, встигли «пробити стелю» у своєму зростаннi - поширюватися не будемо. Скажiмо про те, що експерти обiцяли поступове i обережне початок вiдновлення кредитування i збiльшення термiнiв, на якi банки видають позики.

Регулятор у серпнi продовжував посилено працювати над заохоченням банкiв у реструктуризацiї проблемних кредитiв. Так, в рамках вийшов ранiше постанови НБУ оприлюднив ще й нову Постанову №461 вiд 06.08.09 зi спецiальною «Пам'яткою», що визначають умови реструктуризацiї. Згiдно пам'ятцi, якщо кредитне навантаження позичальника виросла до рiвня бiльш нiж 30% вiд доходу, то банк повинен переглянути умови кредитного договору. Серед причин, якi дозволяють позичальника претендувати на реструктуризацiю: зменшення зарплати, втрата роботи або пiльги, важка хвороба, iнвалiднiсть, розлучення або втрата члена сiм'ї. Банки вже виявили своє невдоволення тим, що понад 80% всiх позичальникiв пiдпадають пiд кредитне навантаження, що перевищує значення в 30% доходу.

Весь серпень потенцiйнi банкiвськi клiєнти спостерiгали за тим, як пропозицiй по кредитах на покупку авто та нерухомостi на вторинному ринку ставало все бiльше i бiльше. Останнiй тиждень мiсяця, правда, злегка зiпсувала загальну картину - забравши деякi банки з числа кредитують. Тому загальна статистика вражає не так сильно, як могла б. За мiсяць з ринку пiшли такi банки як Кредит Європа Банк, а також Індустрiалбанк. Кiлькiсть же банкiв, що видають кредити готiвкою, зменшилася з чотирьох до двох. Тим не менше, кiлькiсть установ, що видають кредити, все одно бiльше, нiж мiсяць тому. Цiкаво, що в серпнi з'явилося цiлих двi пропозицiї по видачi кредитiв на покупку вторинцi в iнвалютi - чого не було тривалий термiн. Правда, банки, що кредитують покупку авто у валютi, взагалi пiшли з ринку.

Загальна картина ринку кредитування, який представляють 50 банкiв-лiдерiв за активами, змiнилася за останнiй тиждень наступним чином.

Автокредитування

Сьогоднi офiцiйно приймають заявки на покупку нових iномарок в нацiональнiй валютi на один банк бiльше, нiж мiсяць тому, причому - пiшли з ринку автокра

 • редiт з авансом вiд 30% пiд 28,65% реальних рiчних термiном на три роки, пiд 28,96% реальних рiчних термiном на два роки i пiд 29,85% рiчних строком на один рiк. Банк пропонує кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки;

 • Кредит Європа Банк - на кредити з авансом вiд 30% пiд реальну ставку в 26,65% рiчних строком на три роки, 26,68% рiчних строком на два роки i 26,64% рiчних термiном на рiк;

 • Банк «Київська Русь» видає кредити термiнами на один, два i три роки пiд 29,54%, 27,88%, 27,95% реальних рiчних, з авансом вiд 30%. Банк пропонує кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки. Також банк видає кредити за програмою спiльно з «Українським Автомобiльним Холдингом» з початковим внеском в 30% i термiном на один рiк - пiд 26,46% реальних рiчних, два роки - пiд 26,36% реальних рiчних, три роки - 28,27 % реальних рiчних. При первинному внеску 50% ставки складуть вiдповiдно - 24,46%, 24,36% i 26,27%;

 • Гаета кредити строком на 1, 2 i 3 роки, пiд реальнi 30,69%, 28,92% i 28,30% рiчних, з авансом 40%;

 • Укрексiмбанк - кредитує з авансом вiд 50% рiчних, строком на один, два i три роки, пiд реальнi 30,07%, 28,48%, 27,92% рiчних. Банк пропонує кредити в гривнi i на новi вiтчизнянi авто пiд такi ж ставки.

З банкiв, що не входять в 50 лiдерiв за активами, автокредити на новi iномарки в гр на один, два, три, п'ять i сiм рокiв, пiд реальнi ставки вiд 25,47 до 32,47% рiчних з авансами вiд 25% i вiд 50% вiд вартостi авто. Банк також видає кредити на новi вiтчизнянi авто пiд тi ж ставки термiнами на три i п'ять рокiв.

Банки, що пропонують автокредити в iнвалютi, зняли свої пропозицiї. Тепер отримати кредит на авто в iнвалютi практично неможливо.

Іпотека

Бажаючi взяти кредит на купiвлю житла на вторинному ринку нерухомостi можуть, як i мiсяць тому, звертатися в шiсть банкiв - незважаючи на те, що зняв свої пропозицiї «Кредит Європа Банк»:

 • БТА Банк пропонує кредит термiном вiд року до чотирьох рокiв пiд реальнi 20,19% рiчних з авансом вiд 50%;

 • ти термiнами на один, п'ять, десять, п'ятнадцять i двадцять рокiв, з авансами вiд 30 i вiд 50%, пiд ставки вiд 22,7% до 27,19% рiчних;

 • Фольксбанк - на кредити термiнами на один рiк, п'ять, десять i п'ятнадцять рокiв пiд реальнi ставки 25,66%, 22,77%, 22,39%, 22,25% рiчних i авансом вiд 40%;

 • рокамi на 1, 5, 10, 15 i 20 рокiв пiд реальнi ставки вiд 23,95% рiчних з авансом вiд 50% вiд суми;

 • Едiти термiнами на один рiк, п'ять i десять рокiв пiд реальнi ставки 29,85%, 28,39% i 28,20% рiчних з авансом вiд 40%;

 • БМ Банк кредитує строком на один рiк з авансом вiд 50% пiд 29,85% реальних рiчних.

Новинка мiсяця - це те, що тепер видають кредити на купiвлю житла на вторинному ринку в iнвалютi:

 • Фольксбанк - у доларах, термiнами вiд одного до 15 рокiв, з авансом вiд 40%, пiд реальнi ставки вiд 11,76% до 15,17% рiчних;

 • Пiреус Банк - у доларах i євро, термiнами вiд одного до двадцяти рокiв, з авансами вiд 30 i вiд 50% i пiд ставки вiд 16,20% до 20,68% рiчних.

Спiльно з ДІУ приймає заявки на так званi пiльговi кредити тепер лише од ет купiвлю житла в рамках проекту "Брест-Литовський" термiнами вiд п'яти до 30 рокiв i ставками вiд 20,07% до 20,69% рiчних.

На первинному ринку житла є пропозицiя вiд банку «Київська Русь». Вiн кредитує купiвлю житла в рамках проекту «Ольжин град» у м Вишгород в нацiональнiй валютi з авансами вiд 20 до 50%, ставками вiд 17,05% до 20,48% рiчних, термiном вiд п'яти до 20 рокiв.

Продукт «Ремонт у кредит» пропонує лише ий кредити в гривнi пiд 49,39% реальних рiчних з авансом вiд 25% i термiном до 1 року (максимально можлива сума кредиту до 100 000 гривень).

Споживчi кредити

Нецiльовi кредити готiвкою в гривнi пропонують лише два банки пiсля того, як зняв свої пропозицiї «Кредит Європа Банк». Це в два рази менше, нiж мiсяць тому:

 • пiд 47,46% термiном на один рiк на максимальну суму до 10 000 гривень, при бажанiй сумi кредиту бiльше 5 000 гривень необхiдно поручительство однiєї платоспроможної фiзичної особи;

 • Індекс-банк кредитує строком на один, два i три роки, пiд 55,69%, 56,8%, 60,69% реальних рiчних, максимальна сума 15 000 гривень, потрiбен поручитель, крiм того, мiнiмальний вiк позичальника i поручителя повинен бути не менше 25 рокiв.

Товари в кредит, як i ранiше, представленi пропозицiї жно отримати кредит строком на один рiк з початковим внеском вiд 20% пiд 81,79% реальних рiчних. Охочi купити який-небудь товар в кредит також можуть звертатися не в банк, а безпосередньо в торговi центри, в бiльшостi з яких прямо на мiсцi можна взяти кредит.

Кредити пiд заставу нерухомостi не видає жоден банк з вхiдних в 50-лiдерiв, серед яких проходив монiторинг. З дрiбнiших установ є iнформацiя про Астра Банку, який нещодавно запустив такий продукт строком на п'ять рокiв з реальною ставкою 25,29% рiчних у гривнi, авансом вiд 70% i сумою кредиту вiд 25 до 500 тис. Гривень.

Кредитнi карти тепер пропонує лише один заклад:

 • агает свою карту «Унiверсальна» - з пiльговим перiодом 30 i 55 днiв термiном на три роки. Комiсiя за зняття грошей в мережi банку складає 4% вiд суми, а в «чужому» банкоматi додатково знiмається комiсiя в 5 гривень. Максимальна сума такої кредитки 3000 гривень, сума лiмiту залежить вiд розмiру зарплати. Погашати потрiбно 7% вiд заборгованостi, але не менше 50 гривень щомiсяця. Номiнальнi ставки по таких пропозицiях: 36% (пiльговий перiод 30 днiв) i 30% (пiльговий перiод 55 днiв) рiчних.

Шановнi читачi! Якщо у вас виникнуть питання або зауваження за наведеними у статтi даними (умови кредитування), ви можете звернутися до Департаменту дослiджень нашої компанi

Коментарi, залишенi не так на форумi, до розгляду не приймаються i видаляються адмiнiстрацiєю сайту.

 • Опублiковано на сайтi: 01.09.09

 • Автор: Алiса Лiсiцина

 • Джерело:

9-05-2017, 01:24
150 просмотров
[/group]