Український ринок нерухомостi. Чого чекати?

Український ринок нерухомостi. Чого чекати?

Пожвавлення українського ринку нерухомостi варто чекати лише пiсля закiнчення виборiв, очiкуваних восени цього року. Вiдбудеться це, коли кошти з бюджетiв, видiлених на вибори, потраплять на вторинний ринок. Очiкується повернення вартостi Київської нерухомостi на рiвень 2004 року, i за всiма прогнозами, купувати житло в кредит стане ще складнiше - Молодiжний фонд має можливiсть допомогти лише 10 сiм'ям на рiк, i ця цифра далека вiд реальної потреби українських пар.

Як нам повiдомили в АН «Планета Оболонь», кiлькiсть угод купiвлi-продажу київської нерухомостi збiльшилася на 75% в порiвняннi з сiчнем цього року. У США, також за березень, кiлькiсть здiйснених угод на вторинному ринку житла зросла на 5%, але як у США, так i в Українi, зростання зумовлене ефектом низької бази. У Києвi було укладено близько двохсот угод, а роком ранiше в цьому ж мiсяцi -
кiлька тисяч. За наявними даними, в цiлому в Українi зареєстровано в березнi близько трьох тисяч угод, що у 8 разiв менше аналогiчного перiоду 2008 року. При цьому в США середньорiчна кiлькiсть угод коливається в межах 4,5-5 млн., А в докризовий час показник перевищував 7 млн.

Ринки нерухомостi США i України мають одну спiльну рису - пожвавлення ринку тимчасово i визначено неймовiрним обвалом цiн, якого не було останнi 15 рокiв. В Америцi нерухомiсть подешевшала на 15-40%, Україна - на 40%, i в обох країнах цiни були завищенi завдяки можливостi отримати iпотеку в мiнiмальнi термiни. На сьогоднiшнiй день в Українi питома вага квартир, придбаних з використанням iпотеки, менше 1%.

Вiдчутне подорожчання нерухомостi неможливо без органiзацiї спекулятивного попиту, чий стрiмке зростання неможливий без позикових коштiв. Для повернення в Україну вiдносно дешевих кредитiв необхiдна надмiрна лiквiднiсть свiтової фiнансової системи, яка за прогнозами провiдних експертiв наступить не ранiше, нiж через 5-7 рокiв. Тiльки в цьому випадку закордоннi банкiвськi установи зможуть здiйснювати кредитування пiд 10% рiчних (як у 2006- 2007р.р.). І тодi українськi банки отримають можливiсть видавати iпотечнi позики пiд 15-17%.

dle_leech_begin dle_leech_end dle_leech_end dle_leech_end
9-10-2018, 17:51
126 просмотров
[/group]