Що буде з гривнею i з нами!

Що буде з гривнею i з нами!

Курс гривнi у другому пiврiччi - рiвняння з дуже багатьма невiдомими. Бiльшiсть банкiрiв i фiнансових експертiв, опитаних нами, стверджують, що зараз легше спрогнозувати, яким буде глобальний курс долара по вiдношенню до основних свiтових валют, нiж прорахувати всi позитивнi i негативнi сценарiї, якi в другому пiврiччi гратимуть як за, так i проти нашої нацiональної валюти. Але поки бiльшiсть фiнансистiв сходяться в одному: до серпня i навiть вересня ситуацiя на валютному ринку буде бiльш-менш спокiйною - Нацбанк, цiлком iмовiрно, пiде навiть на плавне змiцнення гривнi. Потiм все залежатиме вiд цiлого ряду чинникiв. Наприклад, вiд того, яким буде подальший сценарiй свiтової кризи. Наприклад, якою буде емiсiя долара, розпочата зараз Федеральною резервною системою США. Чи пiдуть слiдом за нафтою вгору цiни на iншi сировиннi товари (у тому числi метали), чи вiдбудеться емiсiя в 40-50 млрд. Гривень на покриття бюджетного дефiциту України i наскiльки успiшно буде проходити реструктуризацiя корпоративних боргiв українських компанiй. У таких умовах бiльшiсть фахiвцiв рекомендують громадянам зберiгати пильнiсть i бути гранично обережними. Наприклад, робити ставку виключно на яку-небудь одну валюту може виявитися справою непрощенним - навiть перспектива долара для мiжнародних iнвесторiв зараз бачиться вельми туманно. У найближчi два-три мiсяцi можуть виявитися дуже вигiдними вкладення в гривневi депозити, ставки за якими сьогоднi просто зашкалюють. Але для тих, хто зовсiм не схильний ризикувати, найоптимальнiшим варiантом буде диверсифiкацiя ризикiв через корзину у виглядi вiдразу трьох валют - як у гривнi (висока прибутковiсть на короткострокових депозитах), так i в доларi, а також євро (в перiод нинiшньої кризи ослаблення однiєї з цих валют компенсується змiцненням iнший).

Нацбанк наповнений оптимiзмом

За пiдсумками минулого мiсяця Нацбанк зафiксував на мiжбанкiвському валютному ринку досить чiтку тенденцiю домiнування пропозицiї iноземної валюти над попитом. Минулого тижня НБУ представив звiт, в якому вказав: "У травнi на обох сегментах валютного ринку України (готiвковому i мiжбанкiвському) почали з'являтися ознаки домiнування пропозицiї iнвалюти ... Змiни сприяли посиленню гривнi, яка змiцнилася протягом травня: на мiжбанкiвському ринку - до 7,64 грн ./$ або на 3,9%, на готiвковому ринку з продажу доларiв США - до 7,67 грн ./$ або на 4,4% ". Згiдно з повiдомленням зростання пропозицiї валюти дозволив Нацбанку почати регулярний викуп надлишкової пропозицiї з ринку, чого регулятор не робив вже дуже давно. "Завдяки цьому негативне сальдо iнтервенцiй НБУ зменшилося в порiвняннi з квiтнем в 4,4 рази, склавши $ 216 млн. (В еквiвалентi)", - значиться в повiдомленнi. Що ж стосується готiвкового ринку, в цiлому за травень НБУ продав на восьми аукцiонах для пiдтримки фiзосiб-позичальникiв всього $ 90 млн. До теперiшнього моменту курс гривнi на мiжбанку змiцнився приблизно на 5,6% в порiвняннi з початком року, коли вiн становив з 8, 05 грн ./$ 1. Однак наприкiнцi лютого i початку березня курс продажу i купiвлi готiвкового долара, як вiдомо, iнодi перевищував 9,00 грн. за долар, а в деяких обмiнниках навiть перевищував позначку в 10 грн. В цiлому для пiдтримки курсу гривнi Нацбанк з початку року продав на мiжбанку бiльше $ 5 млрд. І тiльки зараз вперше з початку кризи почав щодня викупляти валюту, тим самим стримуючи ринок вiд рiзкого ослаблення долара. Настiльки позитивнi новини змушують багатьох чиновникiв Нацбанку робити райдужнi прогнози з приводу подальших перспектив гривнi. Так, минулого тижня заступник голови НБУ Олександр Савченко озвучив прогноз, згiдно з яким до кiнця 2009 року гривня продовжить змiцнюватися i курс досягне 7 грн. за долар. Бiльш того, на думку чиновника, i в 2012 роцi гривня має всi шанси на змiцнення, правда, якi будуть його межi - поки неясно. Зокрема, на думку банкiра, вже видно першi ознаки стабiлiзацiї української економiки. Основною проблемою сьогоднi заступник голови НБУ назвав внутрiшню полiтичну нестабiльнiсть, тодi як "дно" кризи українська економiка вже минула, i подальша динамiка курсу залежить виключно вiд розумностi та злагодженостi дiй уряду i Нацбанку. Так, якщо держава знайде додатковi кошти, якi пiдуть не на валютний ринок, а на кредитування, то падiння ВВП i промисловостi в найближчi мiсяцi практично зупиниться i потiм, можливо, почнеться повiльне вiдновлення економiки.

Американцi прискорюють "друкарський верстат"

Гiпотеза про завершення принаймнi гострої фази кризи в свiтi має право на життя. В останнi тижнi зi свiтових ринкiв приходить багато позитивних новин. Наприклад, те, що зараз спостерiгається несподiвано рiзкий приплив капiталу на ринки країн з швидко розвивається (так званi emerging markets). Поки що це вiдбувається по не зовсiм зрозумiлих причин. Проте в наявностi певне зростання цiн i сировинних товарiв, у тому числi на нафту, яка з середини весни вже вiдiграла майже дворазовим зростанням вартостi - тепер вона бiля позначки $ 70 за барель. Нетто-приплив капiталу у фонди, що iнвестують в акцiї на emerging markets, за минулий тиждень склав, за даними Emerging Portfolio Fund Research, $ 3790 млн. Приплив капiталу у фонди, що iнвестують в активи Росiї i країни СНД, за тими ж даними, склав $ 181 500 000. проти $ 53,5 млн. тижнем ранiше. Востаннє настiльки ж значна сума за один тиждень заходила в регiон в кiнцi квiтня минулого року. "Минулий тиждень навряд чи пiддається опису. Вiдсутнiсть негативних новин i зростання цiн на нафту запаморочили голови iнвесторам i набудували їх на покупки. Банкрутство General Motors Corp. додало оптимiзму, який перерiс в ейфорiю. Те, що мало мiсце на минулому тижнi, можна назвати грошової рiкою. Всi основнi регiони отримали приблизно по мiльярду доларiв ", - значиться в тижневому оглядi росiйської фiнансової корпорацiї" Уралсиб ". "Грошова маса може пiдiрвати мир i пiдштовхнути вгору ринки акцiй emerging markets, оскiльки центральнi банки друкують грошi", - таку версiю подiй озвучив тиждень тому вiдомий у свiтi американський iнвестор i глава Templeton Asset Management Марк Мобiус. За його даними, зростання ринкiв акцiй emerging markets зараз неспроста обганяє розвиненi ринки. У довгостроковiй перспективi, на його думку, майже всi базовi сировиннi товари дорожчатимуть, а курс долара знижуватиметься. Безумовно, все це може виявитися черговим сплеском (або судомою) глобального спекулятивного капiталу, який намагається вiдiгратися на короткострокових сезонних чинниках. Наприклад, влiтку завжди зростає в свiтi споживання палива i нафти, будiвництво переживає звичайний сезонний сплеск. У глобальному масштабi дiйсно є багато предпосилкок того, щоб долар продовжував дешевшати, принаймнi по вiдношенню до основних валют-конкурентам. Це пiдтверджує бiльшiсть українських банкiрiв, а також фiнансових аналiтикiв, опитаних нами. 3 червня глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке виступив з вельми вiдвертим заявою, в якiй заявив, що, мовляв, значний дефiцит бюджету США загрожує фiнансовiй стабiльностi країни i, як наслiдок, самому долару. Дефiцит бюджету найбiльшої економiки свiту, нагадаємо, цього року планується на рiвнi $ 1850 млрд. (Хоча, цiлком можливо, вiн перевищить i $ 2 трлн.). Так чи iнакше, але це вже буде абсолютним рекордом за всю iсторiю США: розрив доходiв i витрат вперше буде на рiвнi 13% ВВП, що майже в 4 рази бiльше, нiж торiк. Варто вiдзначити, що для бiльшостi країн свiту подiбний дефiцит означав би швидкий колапс всiєї фiнансової системи. Настiльки величезну дiру в бюджетi, що виникла у зв'язку з необхiднiстю пiдтримувати економiку Штатiв на плаву, американський уряд в змозi закрити лише за рахунок державних запозичень (через держоблiгацiї або так званi treasuries). До цих пiр дефiцит i зростаючий держборг США фiнансувався виключно за рахунок iнструменту treasuries, якi купували iнвестори всього свiту (найбiльшими утримувачами є Китай i Японiя). Але в перiод кризи мало хто з глобальних гравцiв готовий iнвестувати такi суми в американськi борговi папери, тим бiльше, що уряди найбiльших країн всi вiльнi резерви зараз витрачають на пiдтримку своїх економiк. У цих умовах американська ФРС, яка, як i всякий нацiональний банк, вiдає серед iншого i питаннями друкування грошей, змушена була оголосити, що починає самостiйно викуповувати держоблiгацiї в американського уряду. Нi для кого не стало секретом, що монетарна влада США перейшли до iнструменту емiсiї. До речi, цей механiзм дуже схожий з нинiшнiм викупом НБУ держоблiгацiй українського уряду. Або, скажiмо, вливанням емiсiйних грошей на пiдтримку платоспроможностi НАК "Нафтогаз України". У пiдсумку, згiдно iз заявою глави ФРС, побоювання iнвесторiв у всьому свiтi з приводу дефiциту бюджету США вплинули на цiни довгострокових держоблiгацiй США - попит на них менше i ставки зростають. Так, прибутковiсть самих лiквiдних 10-рiчних treasuries зростає не перестаючи з моменту оголошення ФРС в березнi програми викупу довгострокових держпаперiв на $ 300 млрд. Сьогоднi це 3,6% рiчних, два мiсяцi тому, коли ФРС оголосила про плани викупу держоблiгацiй, показник починався на рiвнi 2,46% рiчних. Варто зауважити, що проста емiсiя долара поки аж нiяк не означає автоматичного здешевлення американської валюти в глобальному масштабi. З осенi минулого року долар змiцнювався i в нього йшли багато iнвесторiв всупереч наростаючiй рецесiї в самих США i навiть масових банкрутств тамтешнiх системних банкiв. Якщо активнiсть усерединi поки ще найбiльшої в свiтi економiки буде слабкою, американськi банки та iнвестори будуть не тiльки погано кредитувати самих себе (тобто вою економiку), те ж саме чекає весь iнший свiт - рух (пропозицiя) американської валюти в свiтi може зберiгатися на досить низькому рiвнi.

Два сценарiї: поганий i дуже поганий

Майське змiцнення гривнi в Українi на мiжбанку до цих пiр було цiлком сезонним явищем. Імпорт енергоносiїв, вартiсть яких складає бiльше третини всiх ввезених в Україну товарiв, в цей час зазвичай падає, хоча зростають обсяги експорту зернових. Будiвельний i автомобiльний сезон в свiтi зазвичай в цей перiод в самому розпалi, тому металурги в минулi роки, як правило, нарощували свої постачання i вiдповiдно зростав приплив валюти в країну. На стабiльнiсть курсу протягом лiтнiх мiсяцiв впливає i вiдсутнiсть спекулятивного iнтересу до долара у населення. Наприклад, зараз громадяни навряд чи купують долари про запас - хвиля виводу з гривнi особистих заощаджень, схоже, завершилася вже минулої весни i, враховуючи нинiшнє змiцнення нацiональної валюти, вже є чимало тих, хто програв. Для погашення доларових кредитiв НБУ планомiрно продовжує проводити валютнi аукцiони, на яких за пiльговим курсом продає валюту для позичальникiв. Досить жорсткий адмiнiстративний тиск НБУ на валютний ринок, схоже, нарештi принесло плоди. Регулятор довго не дозволяв купувати валюту на мiжбанку спекулянтам, вимагаючи вiд покупцiв доларiв обгрунтування закупiвлi валют, а також проводив перевiрки пiдозрiлих фiнустанов на предмет спекуляцiй. Тепер деякi заходи адмiнiстративного впливу навiть скасованi, в тому числi норма про дострокове вилучення громадянами депозитiв. І панiка поступово сходить нанiвець. Мабуть, така ситуацiя збережеться до серпня або навiть до початку осенi, поки курс буде перебувати в дiапазонi вiд 7 до 8 грн. за долар. Але вже з вересня-жовтня НАК "Нафтогаз України" почне розплачуватися за паливо, яке вiн закуповує на зимовий перiод, i це знову значно збiльшить обсяги iмпорту. При цьому експорт зернових в останньому кварталi, як правило, зменшується, i якщо не вiдбудеться пожвавлення на металургiйному та хiмiчному ринках в другому пiврiччi (ознак цього поки, на жаль, немає), тиск на гривню пiде по наростаючiй. Серед фiнансистiв є також думка, що враховуючи наближення виборiв, влада може пiти на будь-якi жертви в економiцi, роблячи все, щоб зберiгати бiльш-менш стабiльний курс аж до виборiв у сiчнi 2012 року. Крiм того, сам факт виборiв в минулi перiоди зазвичай супроводжувався рясним припливом валюти з-за кордону - наприклад, вiд бiзнесу, який бере участь у фiнансуваннi виборчих кампанiй (бюджети пiд такi цiлi зазвичай туляться на зарубiжних офшорних рахунках). Поки залишається неясним, як буде позначатися на падаючої економiцi початок рекапiталiзацiї i вiдновлення рефiнансування комерцiйних банкiв (хоча зараз термiн цього рефiнансування скорочений з 360 до 90 днiв). Довга затримка в цьому питаннi, треба сказати, зiграла на користь нацiональнiй валютi - вiльної гривнi немає зараз нi в банкiв, нi у громадян, доходи i споживання яких (насамперед дорогих iмпортних товарiв) стрiмко падають. Багато фiнансистiв вважають, що дефiцит гривнi в найближчi мiсяцi може виявитися куди значнiшим для її змiцнення, нiж навiть скорочення припливу iноземних iнвестицiй i спад ВВП. Але, з iншого боку, саме восени можливо початок цiлого ряду рiзних негативних сценарiїв, якi знову можуть грати на ослаблення нацiональної валюти. По-перше, в десятцi банкiв, в яких зараз введена тимчасова адмiнiстрацiя, може закiнчитися тимчасовий мораторiй на задоволення вимог кредиторiв i цi банки повиннi будуть повернути населенню депозити на суму не менше 23 млрд. Гривень. По-друге, до кiнця року багатьом великим українським компанiям доведеться перераховувати великi траншi по обслуговуванню своїх корпоративних боргiв. Майже половина з $ 90 млрд. Корпоративного боргу українських компанiй (тобто, близько $ 40 млрд.) Припадає на короткостроковi борги, якi пiдлягають оплатi або реструктуризацiї саме в 2009 р Треба сказати, ця сума значно перевищує всi нинiшнi золотовалютнi резерви НБУ, включаючи траншi МВФ . Якщо Українi не вдасться реструктуризувати десь близько $ 20 млрд. Коротких зовнiшнiх боргiв компанiй, осiннiй сценарiй на валютному ринку може виявитися ще бiльш сумним. Явно гнiтюче положення зараз у НАК "Нафтогаз України", яка фактично вже зiткнулася з неможливiстю обслуговувати навiть свою поточну дiяльнiсть. Згiдно iз заявою президента Вiктора Ющенка, яка прозвучала на початку цього тижня, кредитнi зобов'язання компанiї на сьогоднi - 59,8 млрд. Грн., Тодi як всi його прогнозованi цього року доходи - 59 млрд. Грн. Щоб розрахуватися всього лише за iмпортований у травнi газ, НБУ з подачi президента був змушений пiти на крайнiй крок: провести емiсiю гривнi на 3,8 млрд. Грн., Якi через механiзм рефiнансування дозволили "Ощадбанку" видiлити кредит НАКу i розрахуватися з "Газпромом" . Втiм, найбiльшу невизначенiсть для гривнi може створювати спроба влади "монетизувати" зростаючий дефiцит держбюджету. Дефiцит, який, до речi, може до кiнця року вирости ще серйознiше - у зв'язку з падiнням надходжень податкiв в умовах "здувати" економiки. Так, в першi мiсяцi року податкiвцям вдавалося виконувати поточний план лише завдяки зборам податкiв за майбутнi перiоди. На даний момент вже вiдбувається авансова оплата доходiв НБУ до держбюджету за 2009 р У портфелi Нацбанку держоблiгацiй уряду вже зiбралося на суму 24 млрд. Грн.

Засiсти на трьох валютах

Глава Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко вважає, що надмiрно драматизувати ситуацiю не варто, але в той же час слiд зберiгати обережнiсть при виборi варiантiв диверсифiкацiї валютних ризикiв, оскiльки "реально спрогнозувати поведiнку гривнi, яка зараз залежить вiд сотнi зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв, не може нiхто ". "Мова може йти не бiльше нiж про два тижнi, мiсяць - максимум, - вважає фiнансист. - Нiхто не знає, що буде через пiвроку i з доларом. Кажуть, що друга хвиля кризи почнеться в жовтнi або у вереснi або що її взагалi не буде . Чи буде в парламентi широка коалiцiя i за якою цiною закачуватиметься газ на зиму? Є маса питань, вiдповiдей на якi немає, але вiд яких якраз i залежить подальша поведiнка валют. Виграти тут зможе тiльки той, хто керує цим курсом. Для мене поки неясно, що вiдбудеться через мiсяць, не те, що через пiвроку ". Начальник вiддiлу аналiзу фiнансових ринкiв "ІНГ Банк (Україна)" Олександр Печерицин схиляється до того, що "восени дуже можливий черговий виток девальвацiї, пов'язаний зi зовнiшнiми виплатами i погiршенням торговельного балансу". "Бiльш активнi виплати будуть йти з вересня по грудень, - вiдзначає банкiр. - Що стосується зростання цiн на нафту, то це ще не означає, що всi сировиннi ринки незабаром оживуть. На неї основний попит йде в розвинених країнах, тодi як попит на метали - на ринках, що розвиваються, якi поки не показують явних симптомiв пожвавлення. І те, що нафта зараз зростає в цiнi - один з чинникiв девальвацiї гривнi в другому пiврiччi ". На думку банкiра, поки найдоцiльнiше "тримати гривню в короткострокових депозитах до липня-серпня, потiм - перейти в тверду валюту в традицiйному спiввiдношеннi: на 60% в долар i на 40% в євро". Тетяна Надточiй, директор департаменту роздрiбного бiзнесу "Ерсте Банку", в цiлому згодна з цiєю думкою, з тiєю лише рiзницею, що, зберiгаючи вклади в двох або трьох валютах, однiєю з таких валют навiть на бiльш тривалий термiн повинна бути гривня, депозитна прибутковiсть якої в найближчi мiсяцi буде дуже високою. "Сохраняя деньги в нескольких валютах, вы получите меньше дохода, однако не будете хвататься за сердце при каждом изменении курса, - отмечает она. - Если у вас только национальная валюта, пока не лучшее время переводить ее в доллар или евро". Кроме того, по словам представителя банка, довольно популярными становятся на период кризиса депозиты в золоте, цена которого будет продолжать расти. Эрик Найман, начальник отдела выпуска финансовых инструментов "Укрсоцбанка", рекомендует сохранять сбережения поровну сразу в трех валютах. "Потому, что на самом деле есть серьезный риск девальвации не только гривни, но и доллара, и евро, - отмечает он. - Евро пока стоит дорого, все перекладывать сейчас в одну корзину тоже рискованно". По мнению г-на Наймана, наиболее безопасно сейчас сохранять сбережения либо на текущем счете, по которому платят проценты на остатки, либо на краткосрочных депозитах - от одной-двух недель до месяца. "Краткосрочно есть фактор стабилизации, - рассказывает представитель "Укрсоцбанка". - Наверняка мы получим еще один транш МВФ. Но долгосрочно этих денег не хватит. Рано или поздно мы столкнемся с бюджетным кризисом, крупной эмиссией для его наполнения и, как следствие, риском девальвации. К сожалению, курс в конце года может оказаться на уровне около 10 гривен и больше". Но в глобальном масштабе, по мнению финансиста, стоимость доллара вскоре упадет до отметки 1,5 доллара за 1 евро. "Это обусловлено очень агрессивной денежной политикой ФРС, которая уже явно напечатала очень много денег, - отмечает г-н Найман. - Это может повлиять на рост цен сырьевых товаров - не только нефти, но и металлов. Украине станет хуже с точки зрения газа и бензина, но легче для металлургов, химиков и экспорта в целом. К сожалению, проблема гривни лежит сейчас не в плоскости торгового баланса, а в бюджетных проблемах, очень оптимистичных показателях, под которые государству придется напечатать миллиардов 40-50 гривен". Валерий Геец, член Совета НБУ, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, констатирует крайне противоречивые тенденции в мировой экономике: "Мы видим, что в результате банкротства крупнейших компаний реального сектора США - Chrysler, General Motors и т. д. - доллар вдруг начал проваливаться. Самый проблемный вопрос кризиса - неопределенность сценариев. Массовая атака финансовых учреждений США по увеличению предложения денег почти на $3 трлн. еще не означает, что этих денег в условиях спада хватит даже на то, чтобы решить проблемы самих США. До конца года наиболее вероятно будет продолжать ощущаться дефицит валюты". Что касается нынешнего укрепления гривни, по мнению г-на Гееца, "говорить, что это результат каких-то позитивных изменений в банковско-финансовой сфере, не стоит - в этой стабилизации больше административного, чем экономического, это хорошее зависание, но оно может качнуться в любой момент в любую сторону". "Куда качнется гривня - будет зависеть от того, хватит ли нынешнего предложения денег в глобальном масштабе, - отмечает он. - Если будет дефицит, стоимость валютных резервов для нас будет очень высока. Если окажется, что накачка денег дает эффект, приток валюты к концу года в страну расширится, материнские банки смогут поддержать свою ликвидность, а Украина - занять новые ресурсы и, возможно, даже найдутся деньги на инфраструктурные проекты. Тогда ситуация к концу года будет более-менее стабильной, хотя новые системные проблемы ждут нас уже через два-три года - структурные преобразования и модернизация экономики даже в стабильные времена просматривались очень слабо, сейчас они вообще заморожены". "Если США будут пытаться сохранить статус-кво системы в том виде, в каком она была последние 20-30 лет, то перспектива доллара очень туманна, - отмечает г-н Геец. - Мировая экономика может пребывать в состоянии нынешней нестабильности и ближайшие 5, а то и 10 лет. Пока сформируется новый технологический цикл, фундаментальные проблемы нынешнего кризиса не будут решены. В благоприятную конъюнктуру мы попадали много раз. Но для нас крайне важно вписаться в новый технологический подъем, тогда мы сумеем запустить структурные преобразования и совершить скачок. Если мы в него не попадем, нас ожидает многолетнее болтание туда-сюда, от кризиса к кризису, с постоянной нестабильностью, в том числе политической".
Источник : dle_leech_begin dle_leech_end dle_leech_end Дата : 17.06.2009
27-05-2018, 00:21
383 просмотров
[/group]