» » Чи досяг ринок нерухомостi України цiнового «дна

Чи досяг ринок нерухомостi України цiнового «дна


Чи досяг ринок нерухомостi України цiнового «дна»? Коли настане його пожвавлення?


Вiдповiдi на цi запитання дають учасники ринку. Оцiнки та прогнози експертiв.

Петро Шилюк, президент Холдингової компанiї «Київмiськбуд»:

«Можна говорити про те, що ринок уже досяг свого« дна ». Що стосується первинного ринку житла, то цiни бiльше знижуватися не будуть, але буде спостерiгатися певний застiй. Вторинне житло, можливо, буде дешевшати i надалi. Сьогоднi цiнове «дно» для первинного житла економ-класу становить близько 8000 грн.

Що стосується можливого пожвавлення, то воно настане, орiєнтовно, наприкiнцi серпня - початку вересня цього року. Влiтку традицiйно буде застiй, але до осенi ринок активiзується. Враховуючи, що банки починають видавати людям депозити, багато iнвестують їх саме в нерухомiсть.

Це сприяє активiзацiї ринку.

Про те, коли ринок стане остаточно стабiльним, можна буде сказати пiсля виборiв. Полiтична ситуацiя - найважливiший фактор, який впливає на функцiонування i розвиток ринку. Я також можу стверджувати, що незабаром, з урахуванням дефiциту житла, цiни на "первинку"
почнуть рости ».

Клавдiя Бондарева, генеральний директор ФСК «Пагода»:

«Як говорив Станiслав Єжи Лец:« Я думав, що досяг дна, але раптом постукали знизу », так i в українськiй економiцi, включаючи ринок нерухомостi, сьогоднi складно прогнозувати межi знецiнення. Адже зараз ми спостерiгаємо саме це явище.

Цiни вже досягли свого розумного граничної межi. Вони знаходяться на рiвнi голої собiвартостi. Можна сказати, що ось воно - початок «дна».

Якщо говорити про те, коли настане пожвавлення, то в умовах свiтової економiчної нестабiльностi i полiтичної нестабiльностi в країнi, прогнозувати конкретнi дати i термiни неможливо. З упевненiстю можна вiдзначити одне - ринок нерухомостi «оживе» вiдразу ж слiдом за «реанiмацiєю» банкiвської системи. Покупцi отримають можливiсть оформити iпотечний кредит, а забудовники - привернути кредитнi ресурси для будiвництва.

Нерухомiсть - це градусник економiки. Як тiльки стабiлiзується i почне справно функцiонувати економiчна система - через пару мiсяцiв поновляться припиненi будiвництва i почнуться новi.

Зараз настав час затишшя, коли цiни опустилися практично до мiнiмуму - саме цього часу чекали iнвестори. Можна сказати, що момент для вигiдного вкладення коштiв у споруджуванi проекти, або купiвлю готового житла - вже настав. Іноземнi iнвестори знову зацiкавленi в українських проектах нерухомостi, що може свiдчити про «пробудження» ринку до кiнця року i поступовому зростаннi цiн ».

Олександр Гончаренко, керiвник проектiв ICD Partners:

«Останнi дослiдження стану ринку нерухомостi, проведенi нашими фахiвцями, свiдчить про появу деякої стабiльностi. Оптимiстичними прогнозами на цей рiк вже не вiрить нiхто.

Однак ця галузь залишається дуже перспективною. На пiдтвердження цього можна навести той факт, що українськi девелопери вже повнiстю позначилися з перелiком своїх проектiв на продаж, але при цьому на ринку вiдсутня пропозицiя про продаж девелоперських компанiй як бiзнесу.

Тобто продаж проектiв, спрямована на отримання фiнансування проектiв, що залишилися, а не на вихiд з будiвельного бiзнесу.

Найбiльш складна ситуацiя з визначенням цiнового «дна» обстоит в сегментi житлової нерухомостi. Вiдсутнiсть ясного значення попиту i пропозицiї, вiдносно невелика кiлькiсть угод з великим дiапазоном розкиду вартостi, а так само нерозумiння обсягiв, процедури i термiнiв проведення державної програми «фiнансування об'єктiв готовнiстю бiльше 70%», не дають можливостi чiтко оцiнити становище в цьому сегментi нерухомостi.

Бiльш чiтка ситуацiя з офiсною нерухомiстю. «Дно» пiд ногами. Навряд чи цiни впадуть ще нижче. Настiльки велике число пропозицiй, що всi продавцi вже задекларували тi цiни, з якими можуть ще якось «виживати» в перiод кризи. Якщо говорити про те, якi це цiни, то покупець може розраховувати на «знижку» до 50% вiд «докризових» цiн у валютi.

Цiкава ситуацiя спостерiгається в сегментi торговельної нерухомостi.

Продавець вже максимально знизив цiни, плюс широке використання «орендних канiкул». А от кiлькiсть покупцiв продовжує знижуватися.

Пожвавлення ринку житлової нерухомостi вiдбудеться останнiм з усiх сегментiв нерухомостi. На даний момент нашi фахiвцi прогнозують, що зростання в цьому сегментi буде в 2012 роцi.

Першою вийде з кризи офiсна нерухомiсть. Її пожвавлення має збiгтися з початком загального економiчного зростання. А таке прогнозується на середину 2012 року.

З кроком в пiвроку вiд пожвавлення офiсної нерухомостi почнуться процеси росту та торговельної нерухомостi, тобто вiдновлення iнтенсивного розвитку цього сегменту нерухомостi очiкується до кiнця 2012 року ».

Петро Радчук, вiце-президент КДД Груп:

«Цiнове« дно »настане за день до того, як ринок почне рости. Початок росту буде, в першу чергу, результатом збiльшення обсягiв кредитування, виробництва, споживання.

Очевидно, що цi фактори ще не настали. Тому «дно» ще попереду, але i значного падiння, я вже не чекаю.

Такої кризи свiтова економiка ще не бачила, тому немає можливостi передбачити час початку росту, використовуючи досвiд минулого. Багато будують прогнози, про те, що пожвавлення вiдбудеться, не ранiше осенi 2009 - весни 2012, але якщо аналiтики не змогли передбачити сама криза, то i їх прогнози по його закiнченню для мене не надто надiйнi ».

Андрiй Шульга, президент Асоцiацiї фахiвцiв з нерухомостi України:

«У деяких сегментах« дно »вже настало. У першу чергу, це житло економ-класу. Якщо в груднi-лютому було багато пропозицiй про продаж дешевих квартир по 30-40 тисяч доларiв, то сьогоднi таких пропозицiй одиницi. Такi квартири або розкупили або власники не хочуть їх продавати за низькою цiною. По деяких об'єктах вже немає торгу i вони продаються за заявленою вартiстю. Це, в першу чергу, ексклюзивнi об'єкти.

У сегментi комерцiйної нерухомостi, можна говорити про вiдтiк орендарiв i покупцiв в дешевшi класи. Але ця тенденцiя сповiльнюється. Так як процеси перегляду умов договорiв в бiльшостi випадкiв вже завершенi.

Можна стверджувати, що ринок вже «ожив». Про це свiдчить збiльшення дiлової активностi i кiлькiсть совершающихся сьогоднi угод.

Якщо говорити про те, як буде розвиватися ситуацiя по регiонах, то хорошу динамiку показує Харкiв, де сьогоднi на ринку вiдбувається кiлька сотень операцiй в мiсяць. Це пов'язано з правильним iнформуванням ринку про тенденцiї. Найменше криза проявилася на ринку Одеси, Львова, Днiпропетровська, а також iнших мiстах України, де цiни знижувалися дуже повiльно, так як останнi кiлька рокiв вони також повiльно i росли ».

Ірина Луханiна, генеральний директор Агентства нерухомостi «Благовiст»:

«Щоб зрозумiти досяг ринок« дна », потрiбно визначити, що можна вважати« дном ».

Мiнiмальна вартiсть, за якою була придбана квартира, склала 28 тисяч у. е. Аналогiчна квартира вже сьогоднi коштує до 40 тисяч у. е.

Тому, умовно можна вважати, що цiнове «дно» вже пройдено.

Зараз, як i ранiше, є дешевi квартири, а є такi, в яких цiна трохи збiльшилася. При цьому вартiсть змiнюється хвилеподiбно. Тi об'єкти, якi сьогоднi продаються за 50 тисяч, через тиждень можуть коштувати i 60, i 45 тисяч, залежно вiд попиту на цей об'єкт.

Незважаючи на те, що вiдбувається, ринок завжди залишався активним. Так, був недовгий перiод, коли ринок «штормило», але сьогоднi вже ситуацiя дещо стабiлiзувалася, але говорити про те, що криза вже вiдступив, ще досить рано ».

Володимир Степенко, директор з маркетингу SV Development:

«Можна стверджувати, що сьогоднi ринок нерухомостi ще не досяг свого« дна ». Це вiдноситься до всiх сегментiв ринку нерухомостi. Але при цьому, якщо ще в кiнцi минулого року початку цього спад був досить активним, то сьогоднi цi процеси тривають не так динамiчно. Цiни знижуються у всiх сегментах ринку нерухомостi, що продиктовано серйозним падiнням попиту, пов'язаним з наслiдками глобальної фiнансово-економiчної, а в нашiй країнi - i полiтичної кризи.

Забудовники i девелопери продовжують банкрутувати i йдуть з ринку, багато проектiв «заморожуються», а у приватних iнвесторiв просто немає грошей на придбання житла - в кращому випадку роботодавцi скорочують рiвень заробiтної плати, в гiршому - вiдправляють фахiвцiв на свiй рахунок або звiльняють. Таким чином, пропозицiя зростає, а рiвень попиту скорочується. І в цiлому процес падiння ринку ще далеко не закiнчено.

Ми прогнозуємо стабiлiзацiю на ринку не ранiше 2-3 кварталу 2012 року.

Орiєнтовно до цього часу ринок досягне свого "дна". При цьому точно стверджувати, що це трапиться, саме в зазначенi термiни не можна.

Оскiльки основний чинник, що впливає на стабiлiзацiю ринку - це полiтико-економiчна ситуацiя не тiльки в країнi, але й у свiтi в цiлому.

Якщо брати окремо по сегментах, то швидше вiдновиться ринок комерцiйної нерухомостi, який менш схильний до негативного впливу i кризовим явищам. Далi з вiдновленням банкiвського сектора i зростанням заможностi людей, пожвавиться i ринок житла ».

Михайло Полинцев, аналiтик АН "Планета Оболонь":

«У бiльшостi сегментiв київського вторинного ринку житлової нерухомостi перше« дно »досягнуто.

Сам по собi цей факт не викликає сумнiву (є навiть сегменти, де цiни останнi 5-8 тижнiв ростуть). Сумнiв викликає те, що нинiшнє «дно» виявиться останнiм. Скажу навiть бiльше того, є висока ймовiрнiсть, що через якийсь час цiни знову пiдуть вниз у всiх сегментах. Причинами такого повторного зниження можуть стати полiтична нестабiльнiсть, погiршення економiчних показникiв країни, викид на ринок значної кiлькостi заставних квартир за iстотно зниженими цiнами. Причин майбутнього можливого зниження цiн -
багато. Якщо ж говорити про цiни реальних продажiв нинiшнього «дна» в районах масової забудови, то вони приблизно такi:

- Однокiмнатнi квартири в «хрущовках» i панельних будинках 70-тих рокiв
1400-1900 доларiв за квадратний метр (залежно вiд району i стану квартири);

- Двокiмнатнi квартири в «хрущовках» i панельних будинках 70-тих рокiв 1200 -1700 доларiв за квадратний метр (залежно вiд району i стану квартири);

- Однокiмнатнi квартири в нових будинках без ремонту 1100 - 2000 доларiв за квадратний метр (залежно вiд району i стану квартири);

- Двокiмнатнi квартири в нових будинках без ремонту 1100 - 2100 доларiв за квадратний метр (залежно вiд району i стану квартири) »./ News_top 1

top_new
city ??and date

Джерело:
28-05-2009 6:04


/ City and date
top_new

avtor info

2-06-2017, 05:46
359 просмотров
[/group]