Що ж буде з нерухомiстю?


Що ж буде з нерухомiстю?


«Банки втратили величезний iнвестицiйний капiтал, iнвестори, до кризи iнвестували в iпотечнi папери, просто пiшли з ринку. У пiдсумку банкiвський сектор втратив близько третини ресурсу, вiдповiдно кредитувати на старих умовах було просто неможливо ...

У цiй ситуацiї кiлькiсть дефолтiв по iпотецi продовжило рости, невиплати по iпотецi також виросли, конфiскованi будинки виставляються на ринок i ще бiльше тиснуть на цiни. Влада ... продовжували розповiдати всiм про невеликий спад в економiцi, але нiяк не про рецесiю ».

Ви думаєте, це написано про Україну зразка 2008-2009? Помиляєтеся. Це цитата про ситуацiю в США в 30-х з наукової роботи «Історiя приховування американської рецесiї або мир мiж Великою рецесiєю i Першої глобальної Великою депресiєю».

Злети i падiння свiтової економiки за останнє столiття були не один раз i тому цiєю iсторiєю нехтувати не можна. Скiльки криза триватиме для України, якщо в США вiн почався в 1930, а в 1936-му там ще були демонстрацiї голодних безробiтних?

Точно вiдповiсти на питання, коли закiнчиться криза, тим бiльше, в нашiй країнi неможливо. Економiсти оцiнюють рецесiю по буквах англiйського алфавiту V, U, W i L. V-подiбна рецесiя: рiзке падiння, потiм такий же рiзкий злiт. U-подiбна: бiльш тривала у своїй нижнiй фазi. W-подiбна - низка зльотiв i падiнь. L-подiбна: це коли економiка вже впала в яму, але потiм не вибирається з неї, а йде у своєму розвитку в iншому напрямку.

Експерти оцiнюють рецесiю в США вже не як V-образну, а як U-подiбну - занадто вона затягнулася. Але якщо восени вiдбудеться вiдкат, за яким послiдує ще одне падiння наступної зими, то це вже буде W. Поки американськi економiсти сподiваються на краще.

Українськi - готуються до будь-якого розвитку подiй, включаючи L i можливий дефолт. Але i першi, i другi говорять з упевненiстю, що свiтова економiка не почне вiдновлюватися ранiше середини 2012 року.

«Лики кризи» в Українi проявилися задовго до скандальної атаки на «Промiнвестбанк». Навеснi 2008-го ставки на українському мiжбанкiвському ринку рiзко збiльшилися: з 2-5% рiчних до 40-45%.

Зростання ставок був спровокований гострим дефiцитом грошових коштiв на банкiвському ринку: фiнустанови вже не мали можливостi залучати ресурси з-за кордону, а всерединi країни НБУ активно боровся з високою iнфляцiєю.

Уже тодi банки, в яких сьогоднi введена тимчасова адмiнiстрацiя, випробовували серйознi проблеми з лiквiднiстю. Наприклад, багато фiнустанов ще в березнi-травнi 2008-го закрили мiжбанкiвськi кредитнi лiмiти для «Надра»: у 2008-му вiн повинен був виплатити за зовнiшнiми боргами непiдйомнi для нього 285500000. Доларiв, при цьому можливостей для рефiнансування кредитiв у «Надра» практично не було (у пiдсумку банк погасив iноземнi кредити за рахунок позик НБУ).

Що сталося потiм, пам'ятають усi. Падiння ПІБу викликало «ефект домiно», коли начебто твердо стоять на ногах банки стали вiдчувати проблеми. Колоси, що переповнювали телеефiр рекламою, опинилися на глиняних ногах. Почався масовий вiдтiк коштiв з усiх фiнансових установ.

За даними НБУ, з початком кризи чистий вiдтiк депозитiв у гривнi з банкiвської системи склав 57,4 млрд. Грн. В результатi рiзкого вiдтоку коштiв з фiнансової системи з жовтня 2008-го в 12 банках було введено тимчасову адмiнiстрацiю, у кiлькох фiнустановах працюють куратори НБУ. Криза торкнулася всiх українських банкiв.

Сьогоднi майже всi вони вiдмовляються достроково повертати депозити вкладникам (на пiдставi розпорядження НБУ про заборону дострокової виплати депозитiв), багато банкiв не видають кошти навiть з поточних рахункiв, а також депозитiв, термiн яких закiнчився.

Аналiтики прогнозують банкiвськi банкрутства вже у 2009-му: до кiнця року в Українi може залишитися близько 100 фiнустанов проти зареєстрованих 199.

Зараз НБУ i Мiнфiн стримують курс української валюти на рiвнi 8. У той же час деякi експерти вважають, що протягом лiта курс штучно буде знижений до рiвня 7-7,5 грн. за долар для вiдродження реального сектору економiки та реанiмацiї банкiвської системи в очах пересiчних українцiв. Кажуть, що для змiцнення гривнi потрiбен лише один поштовх.

"Обсягу валютних коштiв, накопиченого на руках у населення бiльш нiж достатньо для змiни курсового орiєнтира. Особливо при сьогоднiшньому млявому ринку. Треба лише дати суспiльству чiткий i зрозумiлий сигнал - гривня змiцнюватиметься. Я майже не сумнiваюся, що в результатi цього українцi масово почнуть виходити з долара, конвертуючи заощадження в гривню.

А вже потiм постане питання, що ж робити з цiєю гривнею. До цих пiр, обережнiсть перемагала жадiбнiсть. Але тенденцiї останнiх днiв свiдчать про те, що позицiї жадiбностi в цiй вiйнi вже не так безнадiйнi.

Я переконаний, що ревальвацiя долара в травнi, вже в червнi викличе вiдчутний приплив депозитної бази українських банкiв. Це дозволить банкам вiдновити кредитування реального сектору економiки - що на сьогоднi слiд вважати першочерговим завданням », - припускає партнер одного з українських банкiв Андрiй Онiстарт.

Може бути i так. Але в цьому коментарi не враховується жадiбнiсть українських можновладцiв. Як варiант, спочатку нам розкажуть про «порятунок реального сектора економiки» i про неможливiсть «рядовому українцевi платити валютнi кредити за таким курсом».

Курс долара, таким чином, буде спущений до 7-7,5 грн. за одну вiчнозелену одиницю. Вiдразу пiсля виборiв гривня обвалиться де-небудь до 14-ти, а НБУ розповiсть громадянам про завищеному курсi нацiональної валюти в перiод кризи.

Питання №2 - коли повернеться довiра населення до банкiвської системи. Його адже за останнi рокiв 20 «кидали» вже далеко не один раз. Особливо всiм запам'ятався останнiй фiнансовий беззаконня, коли їх заощадження вiддавалися по 4,6 грн. за долар, а тепер не повертаються навiть по 8 (т. е. вклади подешевшали майже в 2 рази).

Чи понесуть вони свої гривнi в українську банкiвську систему? Нi. У кращому випадку, куплять якусь бiльш стабiльну валюту i заховають в панчоху на «чорний день». Оскiльки знають, що Україна - це як велике казино. А, як кажуть, хочеш виграти у казино - стань його директором.


Джерело: Polemika
4-10-2018, 05:02
163 просмотров
[/group]