» » Сезоннiсть будiвництва йде, а автоматизацiя залишається

Сезоннiсть будiвництва йде, а автоматизацiя залишається

Будiвельна галузь, як реальний сектор економiки, виступає таким собi барометром економiчної стабiльностi держави. Коли будiвництво об'єктiв нерухомостi йде, що називається, повним ходом, то можна говорити про позитивнi тенденцiї.

Коли ж спостерiгається тотальне заморожування будiвництва або вiдсутнiсть нових проектiв, то стрiлка барометра вiдхиляється не на користь сприятливого фiнансово-економiчного клiмату. На сьогоднiшнiй день будiвельна галузь переживає нелегкi часи. Незважаючи на те, що поступово ситуацiя почала змiнюватися на краще, i свiтова фiнансова криза стала менш агресивним, говорити про його повну капiтуляцiю поки передчасно.

Вплив кризових тенденцiй внесло певнi корективи в будiвельну галузь. Так, поняття сезонностi в будiвництвi практично вiдiйшло на другий план. Якщо донедавна лiто було визнано пiком будiвельного сезону i найбiльш сприятливим часом для проведення будь-яких будiвельних робiт, то з настанням обвалу в економiцi дане усталене правило стало неактуальним. Надiї багатьох будiвельних компанiй на те, що лiто 2009 року буде по-справжньому плiдним сезоном, не виправдалися. Індивiдуальне будiвництво котеджiв, замiських будинкiв, лiтнiх дач також найбiльш поширене у весняно-лiтнiй перiод.

Даний вид будiвництва зменшив темпи в 2009 роцi через скорочення доходiв у бiльшостi людей i, вiдповiдно, вiдсутнiсть можливостi фiнансування глобальних сiмейних проектiв, тобто бiльшiсть потенцiйних вiдпускникiв-новоселiв вирiшили "притримати грошi" i залишити будiвництво до кращих часiв. Що стосується дорожнього будiвництва, то воно в принципi вкрай чутливо реагує на погоднi явища.

Основним сезоном для будiвництва дорiг виступає лiто i досить пiзня весна. Будiвництво дороги являє собою, по сутi, якийсь "листковий пирiг", i при попаданнi в нього опадiв у виглядi снiгу, дощу, граду в цьому самому "пирозi" утворюються порожнечi i погiршуються характеристики будiвельних матерiалiв. В результатi таких негативних впливiв, дорожнє полотно швидко зношується, дорога приходить в непридатнiсть i потребує частого ремонту.

Що стосується будiвництва житлових об'єктiв нерухомостi, то сучаснi технологiї дозволяють здiйснювати будiвництво протягом усього року без оглядки на сезоннiсть i погоднi умови. Але зниження обсягiв кредитування юридичних i фiзичних осiб призвело до того, що будiвництво багатьох об'єктiв житлової нерухомостi зупинилося, а намiченi ранiше проекти не отримали втiлення в життя. Влiтку 2009 року кредитування теж не стало доступнiше, тому сезоннiсть вичерпала своє амплуа i стала чимось забутим i залишеним в минулому.

Очевидно, що сезоннiсть в будiвництвi, протягом перших трьох кварталiв 2009 року була неактуальна, тобто вiдсутнiсть активностi на будiвельному ринку i, як наслiдок, втрата робочих мiсць, була пов'язана саме з пануванням свiтової фiнансової кризи, а не з часом року, який в попереднi, докризовi перiоди грав вирiшальну роль.

До осенi ж 2009 року на будiвельному ринку стали простежуватися явнi стратегiчнi рiшення з боку будiвельних пiдприємств. За словами генерального директора компанiї "АЛТІУС СОФТ" Травкiна А.Л., тайм-аут в роботi бiльшiсть будiвельних компанiй стали використовувати для освоєння нових технологiй, впровадження спецiалiзованих програмних рiшень i повної автоматизацiї бiзнес-процесiв, змiни структури управлiння i т.д.

У керiвникiв будiвельних фiрм, якi планують повернутися на ринок i працювати на повну силу, склалося абсолютно чiтке розумiння того, що замовники будуть обирати кращих з кращих, i застарiлi методи ведення бiзнесу, на якi ще поблажливо дивилися в 2008 роцi, вже неприпустимi.

"Зараз будiвельнi компанiї стали найбiльш активно цiкавитися спецiалiзованим ПЗ i готовi впроваджувати i освоювати програми з управлiння будiвництвом. Якщо говорити про нашу розробцi, а саме про програму" АЛТІУС - Управлiння будiвництвом ", то вона в останнi кiлька мiсяцiв стала найбiльш затребувана. Зараз у будiвельних компанiй є час для вибору пiдходящого ПО i найбiльша увага придiляється саме функцiональностi програм: можливостi ведення документообiгу в будiвництвi, планування робiт, облiку витрат i матерiалiв ", - повiдомляє генеральний директор компанiї" АЛТІУС СОФТ "Травкiн А.Л.

У програмi "АЛТІУС - Управлiння будiвництвом" можливо здiйснювати календарне, ресурсне, фiнансове планування, вести облiк договорiв i всiх пiдпорядкованих їм документiв, складати план-графiки, отримувати набiр важливих, аналiтичних звiтiв, безперервно контролювати проведення робiт. Що стосується такого делiкатного питання, як вартiсть подiбного ПЗ, то, безумовно, воно надається не на безоплатнiй основi. Однак витрати на придбання спецiалiзованих засобiв автоматизацiї при грамотному їх використаннi окупаються вже через пару мiсяцiв.

Рiшення використовувати затишшя перед вiдновленням будiвельного сектора для освоєння нововведень i впровадження спецiалiзованих програмних рiшень для управлiння будiвництвом виступає продуманим кроком. Поступово росiйськi будiвельнi компанiї переходять вiд тактичного планування та управлiння до стратегiчного, тобто починають працювати на перспективу. Циклiчнiсть властива економiцi, i будiвельний ринок почне свiй вiдновлення з часом. А перiод деякого спаду доцiльнiше використовувати для iнновацiйних та iнтелектуальних iнвестицiй у власний бiзнес, щоб надалi займати лiдируючi позицiї на ринку.
22-11-2018, 17:06
146 просмотров
[/group]