Порiвняння ступеневих i модульованих пальникiв

Порiвняння ступеневих i модульованих пальникiв Обмежений бюджет змушує знаходити найпростiшi рiшення - купувати дешеве недовговiчне обладнання, яке вимагає постiйної уваги. А адже зараз iснують повнiстю автоматизованi системи для вибору та обслуговування яких найкраще звернутися до висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi мають повне уявлення про те, як повинна функцiонувати сучасна котельня.

При виборi пальникiв споживачi опиняються перед непростим завданням: чому вiддати перевагу - вiтчизняному чи iноземному обладнанню. І ось тут продавцi iмпортних пальникiв нерiдко використовують хитрий прийом: порiвнюють плавно-двоступеневi пальники зарубiжного виробництва з модульованими пальниками вiтчизняного. Навiть при значнiй рiзницi цiн на «аналогiчнi» товари, вони напирають на нiмецьке, фiнське, iталiйське якiсть, намагаючись схилити покупцiв до придбання саме цих пальникiв. Однак будь-який фахiвець, що працює з котельним обладнанням, розумiє, що порiвнювати рiзнi типи пальникiв тiльки по цiнової складової щонайменше некоректно. Тому необхiдно знати рiзницю мiж їх технiчними характеристиками i можливостями.


Порiвняння ступеневих i модульованих пальникiв
Найбiльшого поширення в котельнях отримали двоступеневi, плавно-двоступеневi i модульованi пальника.

Двоступеневi пальники, як i випливає з назви, мають два ступенi потужностi. Перший ступiнь забезпечує 40% потужностi, а друга - 100%. Перехiд з першої сходинки на другу вiдбувається залежно вiд контрольованого параметра котла (температури прямої води або тиску пари), режими включення / виключення залежать вiд автоматики котла.

Плавно-двоступеневi пальники дозволяють здiйснювати плавний перехiд з одного ступеня на другу. Це щось середнє мiж двоступеневої i модульованим пальником. Модульованi пальника нагрiвають котел безперервно, у мiру необхiдностi пiдвищуючи або знижуючи потужнiсть. Дiапазон змiни режиму горiння - вiд 10 до 100% номiнальної потужностi.

Звичайно, модульованi пальника дорожче схiдчастих моделей, однак вони мають перед ними цiлий ряд переваг. Механiзм плавного регулювання потужностi дозволяє звести циклiчнiсть включення-виключення котлiв до мiнiмуму, що значно знижує механiчнi напруги на стiнках i у вузлах котла, а отже, продовжує його «життя». Економiя палива при цьому складає не менше 5%, а при грамотнiй настройцi можна домогтися 15% i вище. І, нарештi, установка модульованих пальникiв не вимагає замiни дорогих котлiв, якщо вони справно функцiонує. При роботi схiдчастих пальникiв котел випробовує значнi навантаження, якi з часом руйнують агрегат.

Порiвняння ступеневих i модульованих пальникiв
На тлi недолiкiв схiдчастих пальникiв гiдностi модульованих очевиднi. Єдиним чинником, який змушує керiвникiв зробити вибiр на користь схiдчастих моделей, є їх бiльш низька цiна. Але економiя такого роду оманлива: чи не краще одноразово витратити бiльшу суму на бiльш досконалi, економiчнi та екологiчнi пальника, тим бiльше що цi витрати окупляться в найближчi кiлька рокiв?

Розумнi керiвники розумiють вигоду використання модульованих пальникiв, i тепер їм залишається тiльки вибрати необхiднi моделi. До яких же виробникам краще звернутися? Навiть при поверхневому вивченнi цiн на iмпортнi та вiтчизнянi пальника, видно, що рiзниця досить значна. Деякi моделi зарубiжних виробникiв дорожче продукцiї росiйського виробництва бiльш нiж в два рази. І тим не менше, стереотипи про те, що якiснi товари надходять тiльки iз за кордону, змушують платити бiльше. Проте детальнiший аналiз ринку виробникiв пальникiв показує, що i у нас є високоякiсна конкурентоспроможна продукцiя.

Старорусский приладобудiвний завод бiльше 15 рокiв випускає рiзнi моделi пальникiв, успiшно встановлюються на всi види вiтчизняних та iмпортних котлiв. Модульованi блоковi пальника цього виробника вiдповiдають всiм екологiчним нормам спалювання палива, мають широкий дiапазон регулювання потужностi (вiд 10 до 100%), при цьому забезпечують максимальний ККД. При пошуку надiйних економiчних пальникiв для котелень не звернути на них увагу просто не можна. Проста установка обладнання вже дає вiдчутнi результати, а якщо до процесу будуть залученi досвiдченi фахiвцi з налаштування пальникiв, то економiя палива може скласти бiльше 15%. Із застосуванням модульованих пальникiв вiд «Старорусприбор» керiвники зможуть на якийсь час забути i ще про одну статтi витрат - замiнi котла. Перехiд на «щадний» робочий режим дозволяє збiльшити термiн служби котла вдвiчi. Тi, хто знає, наскiльки дорого подiбне обладнання (цiни обчислюються в мiльйонах карбованцiв), гiдно оцiнить можливiсть бiльш рiдкiсною замiни цих агрегатiв.

Грамотний вибiр пальника - важливий етап при будiвництвi або модернiзацiї котельнi. Вiд того, наскiльки вiдповiдально замовники пiдiйшли до цього питання, залежить подальша робота опалювального обладнання. Стабiльна робота, вiдповiднiсть екологiчним нормам, бiльш тривалий термiн служби котлiв i можливiсть повної автоматизацiї роботи теплоенергетичної установки кажуть про значнi переваги застосування в котельнях модульованих пальникiв. А якщо вигода вiд їх експлуатацiї очевидна, не скористатися нею - просто нерозумно.
22-11-2018, 10:42
134 просмотров
[/group]