Бережи тепло. Воно дорого коштує!

Якiсть будiвництва замiського будинку, призначеного для постiйного проживання, завжди проходить перше тестування в зимовий перiод. Саме в цей холодний час житло пiддається суворим випробуванням, коли виявляються першi огрiхи будiвництва i якiсть використаних матерiалiв. Це в першу чергу позначається на «поведiнцi» фундаменту, капризи якого є причиною можливих перекосiв стiн, вiкон, нерiвностi пiдлоги i т.д. Осiннi дощi та снiговi замети стають хорошим екзаменатором для покрiвлi будинку.

Але головний тест - це мороз, що дозволяє перевiрити теплоiзоляцiю стiн, пiдлоги, стелi, вiкон i дверей. Через них з дому йде дорогоцiнний тепло. Тому, щоб його зберегти, потрiбно використовувати якiсну теплоiзоляцiю огороджувальних конструкцiй, ретельно теплоiзолювати кути i стики будiвельних конструкцiй, захистити вiкна, перекриття вiд витоку теплого повiтря.

На жаль, як показує практика, при будiвництвi проблема збереження тепла в будинку вирiшується формально, т. К. Приємним для стiн, перекриттiв пiдлоги матерiали теплоiзольованi, а якiсть стикiв, вузлiв з'єднання при монтажi вертикальних, похилих i горизонтальних конструкцiй залишає бажати кращого. Утворенi повiтрянi «дiрки» (щiлини) є причиною витоку тепла. Почати утеплювати будинок бажано з пiдлогового перекриття, що складається з чистого i чорного статi. Саме вiд нього в першу чергу будинок отримує холодне повiтря, що стає причиною охолодження примiщень.

Щоб уникнути подiбного явища, необхiдно, насамперед, утеплити фундамент, т. К. Якiсть його теплоiзоляцiї впливає не тiльки на енерговитрати, а й (поряд з дренажем, гiдроiзоляцiєю i механiчним захистом зовнiшнiх стiн), на стiйкiсть i збереження несучих конструкцiй будiвлi. Один iз способiв - це утеплення плитами "URSA XPS" по периметру будiвлi пiд вимощенням, що допоможе знизити дiю морозного пученiя грунту на фундамент i захистить його вiд низьких температур.

Тепловий комфорт i нормальна вологiсть повiтря (особливо першого поверху будiвлi) багато в чому залежать вiд того наскiльки добре утепленi елементи конструкцiй, що стикаються з грунтом.

У випадку, якщо теплоiзоляцiя влаштована зовнi гiдроiзоляцiї фундаменту, то i сама гiдроiзоляцiя, i елементи споруди одержують додатковий захист вiд механiчних i термiчних впливiв. Для цього необхiдно застосовувати матерiал, що вiдрiзняється високою мiцнiстю на стиск, що дозволяє витримувати тиск грунту. Найбiльш пiдходящим матерiалом для цих цiлей може служити екструдований пiнополiстирол. Вiн зберiгає свої механiчнi i теплоiзоляцiйнi властивостi в умовах високої вологостi i великих механiчних навантажень.

Паралельно зi створенням додаткової теплоiзоляцiї конструкцiї стiн пiдвалу бажано перевiрити i при необхiдностi теплоизолировать водопровiднi комунiкацiї.

Це необхiдно не тiльки для зменшення енерговитрат в тепломережах, але i для збiльшення термiну їх служби.

Ефективна теплоiзоляцiя труб, насамперед, захищає їх вiд промерзання, зменшує корозiю металу i запобiгає конденсацiї вологи з повiтря.

А вибiр типу iзоляцiї залежить вiд дiаметра труб, температури теплоносiя i навколишнього повiтря. Зручним i надiйним теплим «ковдрою» для труб є цилiндри зi скловолокна з покриттям з фольги. Вони технологiчнi, легко i швидко монтуються на труби i володiють високими теплоiзоляцiйними якостями.

В останнi роки все частiше стали використовувати для захисту води вiд замерзання електричний нагрiвальний (грiючий) кабель (фiрми «Де-Вi», Теплолюкс, ССТ). Вiн нагрiвається до + 60С i не дозволяє водi замерзнути в трубах при максимально низьких температурах як на вулицi, так i в примiщеннях пiдвалу. Кабель прокладається в трубi в самi «небезпечнi» при промерзаннi зони. Якщо через пiдпiлля будинок втрачає близько 10-15% тепла, то через вiкно, стiни ця цифра зростає до 30 i бiльше вiдсоткiв. Тому особливу увагу слiд придiляти зовнiшнiм стiнам, сполученню стiн з вiкном, а також конструкцiї вiкна i склiнню. Згiдно з дослiдженнями вiкно найбiльш проблемне мiсце з точки зору тепловтрат. Через нього з дому йде близько 25-30% дорогоцiнного тепла.

При будiвництвi будинку, а також пiд час його експлуатацiї, треба не тiльки правильно вибрати тип вiконного блоку i деталi його установки, а й ретельно загерметизувати монтажною пiною мiсця з'єднання вiкон зi стiною. Пiна має властивiсть збiльшуватися в об'ємi, тому вона проникає в усi повiтрянi зазори i буде надiйним захистом вiд холоду. Пiсля висихання всi зайвi обсяги пiни легко видаляються рiзаком i закриваються пластиковими куточками. Щоб мiнiмiзувати втрати, можна встановити вiкна з тришаровим склiнням в спарених дерев'яних або пластикових рамах. Енергоефективними є i вiкна зi спецiальними стеклами, що мають тепловiдбивне покриття.

Для забезпечення необхiдного опору теплопередачi для всiх iснуючих типiв огороджувальних конструкцiй будiвель в даний час розробленi i активно використовуються рiзнi системи покриття стiн.

Так, для цегельних, бетонних i дерев'яних зовнiшнiх стiн можна застосувати рiзнi види «сухого» або «мокрого» способу утеплення. До сухої технологiї вiдноситься сайдинг, дерев'яний блок-хаус (товщина 40-50мм), вагонка, навiснi панелi вентильованих фасадiв i т.д. До «мокрому» - рiзнi види багатошарових штукатурок.

Система зовнiшнього утеплення "мокрого" типу, з тонкою штукатуркою, являє собою кiлькох послiдовно накладаються шарiв: утеплювача з мiнеральної вати щiльнiстю 140 кг / м3 або пiнополiстиролу щiльнiстю 15-25 кг / м3, крiпиться на несучу конструкцiю; клейового складу з армуючої стеклопластиковой сiткою, базового i декоративного шарiв штукатурки. Подiбнi штукатурки вимагають пiдвищеної якостi до таких властивостей утеплювача, як мiцнiсть на вiдрив шарiв, вологопоглинання i теплопровiднiсть. Якщо використовується система з товстою штукатуркою, то утеплювач з мiнеральної або скляної вати щiльнiстю 60-100 кг / м3 наколюється на анкери з шарнiром, потiм укладається зварна сiтка з нержавiючої сталi i зверху - товстий шар штукатурки.

Кожне покриття-утеплення має свої особливостi, цiну i свою технологiю монтажу або обробки. Головне, що вони захищають житло вiд холоду, i в той же час можуть змiнити обличчя будинку.

Часто в силу рiзних причин для утеплення старих стiн використовують дiдiвський спосiб, т. Е. Просто затикають щiлини в стiнах мохом або кладуть пiд зовнiшню обшивку, якщо вона передбачена, який-небудь щiльний матерiал (картон, руберойд, толь), вважаючи, що таке рiшення зробить будинок теплiше. Слiд зазначити, що такi заходи забезпечують лише непродуваемость стiн, але не полiпшують утеплення. А захисний шар з полiетилену або руберойду може викликати неприємний ефект - вiдсирiванню.

Крiм зовнiшнього утеплення стiн можна скористатися штукатуркою, яка дозволить створити надiйний тепловий комфорт в примiщеннi. Для покриття внутрiшнiх стiн рекомендуються штукатурки: гiпсова пластична, швидкотужавiюча. Вона володiє звукоiзолюючими i високi теплозберiгаючi якостi. Інший вид - цементно-пiщана, пластична, безусадкова i теплосберегающая.

Крiм того, для збереження внутрiшнього тепла, вдаються до допомоги рiзних видiв шпалер. Найбiльш ефективнi вiнiловi спiненi шпалери.

Не виключається для обробки внутрiшнiх стiн застосовувати вагонку, гiпсокартон, деревостружковi, деревно-волокнистi плити, якi ретельно стикують, створюючи щiльний дерев'яний екран.

Правда, у такого утеплення є i свої мiнуси: по-перше, зменшується корисна площа примiщення, по-друге, коли за промерзлими стiнами знаходиться утеплюючий шар, в примiщеннi нерiдко накопичується конденсат водяної пари. У цьому випадку перевагу слiд вiддати матерiалами невисокої щiльностi, причому обов'язковою умовою є пристрiй пароiзоляцiї мiж внутрiшньою обробкою (наприклад, гiпсокартоном) i оздоблювальним матерiалiв.

При створеннi теплого будинку важливе значення має утеплення даху i конструкцiї горищного перекриття. Виходячи з пiдрахункiв фахiвцiв близько 10-12% теплової енергiї йде через цi огорожi.

Якщо у будинку є скатний дах або є мансарда, тепловтрати можуть бути мiнiмальними, т. К. Такi конструкцiї створюють теплової буфер.

У дахiв з холодним горищем потрiбно утеплювати тiльки горищне перекриття: спочатку влаштовується пароiзоляцiя, а потiм укладається теплоiзоляцiйний матерiал, поверх якого зазвичай роблять стяжку з цементно-пiщаного розчину. Інший варiант: утеплювач укладається мiж дерев'яних лаг, на якi крiпиться дерев'яний настил.

Джерело:
19-01-2018, 15:07
131 просмотров
[/group]