На шляху до дому

Будь-який будинок повинен будуватися за проектом. І дерев'янi будинки тут не виняток. Проект - це документ для контролю якостi архiтектурних i будiвельних робiт та витрати конструктивних i обробних матерiалiв. На жаль, багато забудовникiв не до кiнця розумiють, що грамотне проектування будинку дозволяє заощадити до 30% коштiв пiд час будiвництва. І хоча майже кожен з нас знайомий з сумним досвiдом самобуду, ми продовжуємо наступати на тi ж граблi.

Зважившись будувати на глазок, ви не будете точно уявляти, що i як має бути, не зможете контролювати витрату матерiалiв i засобiв. Практика показує, що бажання заощадити на проектi обертається спочатку високими витратами на будiвництво будинку, а потiм додатковими витратами на його перебудову.

Навiщо потрiбен проект
Наслiдком будiвництва без проекту є не тiльки низька архiтектурне та будiвельне якiсть i нелiквiднiсть готового будинку, але також нелегальне ведення будiвництва, а як наслiдок - неможливiсть оформлення будинку у власнiсть. Копiя проектної документацiї знадобиться вам вже при подачi заяви на дозвiл будiвництва. Проект будинку включає двi основнi частини: архiтектурно-будiвельну та iнженерну. Інженерна документацiя в бiльшостi випадкiв складається з трьох роздiлiв: «Водопровiд i каналiзацiя», «Опалення та вентиляцiя», «Електропостачання». Архiтектурно-будiвельна частина повинна описувати не тiльки фасади, але й мiстити докладнi креслення iз зазначенням розмiрiв i параметрiв матерiалiв. До проекту має додаватися копiя лiцензiї на здiйснення проектної дiяльностi, видана його автору.

При виборi проекту слiд задуматися i про витрати на будiвництво та подальшу експлуатацiю вашого дiтища. Особливо корисними тут можуть виявитися наступнi мiркування:

- Проектування будинку з мiнiмальною кiлькiстю холiв i коридорiв знижує вартiсть житлової площi;

- Врахування у проектi мiсцевих будiвельних норм i правил, а також всiх побажань власника до початку будiвництва рятує вiд змiн «на ходу» i додаткових витрат;

- Будiвництво на плоскiй дiлянцi обходиться дешевше, нiж на дiлянцi з перепадом висот;

- Використання стандартних матерiалiв i конструкцiй значно знижує витрати на будiвництво;

- Використання готових конструкцiй, якi можуть бути швидко встановленi на мiсце, знижує витрати робочої сили i економить час на будмайданчику;

- Належна теплоiзоляцiя знижує витрати на опалення i вентиляцiю;

- Чим простiше i коротше iнженернi комунiкацiї будинку, тим дешевше його оснащення i тим надiйнiше вiн буде в експлуатацiї;

- Двоповерховi або одноповерховi будинки з мансардою та пiдвалом або цокольним поверхом являють собою бiльш складнi iнженернi споруди, але при рiвнiй корисної площi є бiльш економiчними (у два рази) за площею забудови дiлянки, матерiаломiсткостi, будiвельним витратам, вимагають меншої кiлькостi печей i труб, в тому числi для iнженерних комунiкацiй, i значно дешевше в експлуатацiї. Крiм того, дво- або триповерховi i мансарднi будинки, як правило, зовнi виглядають цiкавiше i привабливiше.

Зв'язок загальної композицiї будинку i його економiчностi досить чiтко визначається наступною залежнiстю: чим складнiше конфiгурацiя будiвлi, тим вище будiвельнi та експлуатацiйнi витрати.

Проектуємо «по живому»

Дерево - це живий матерiал. Будiвництво з нього має свою специфiку i вимагає особливих знань, якими володiють далеко не всi професiйнi архiтектори i будiвельники.

А тому проектування та будiвництво дерев'яного будинку слiд доручати тiльки тим фахiвцям i органiзацiям, якi знають в цьому толк i вже зарекомендували себе на цьому по-прищ.

Найбiльш простим вважається проект рубленого будинку, оскiльки вiн не «прив'язаний» до заводських технологiй. Але простота проекту сповна окупається складнощами будiвництва. Будiвництво такого будинку - найбiльш трудомiстким i тривало. Природно, будинок ручної рубки обiйдеться дорожче будинку з оцилiндрованих колод, як i будь-який твiр ручної роботи дорожче машинної штампування. І якщо сучаснi технологiї дозволяють виробляти обробку будинку з оцилiндрованих колод практично вiдразу пiсля його складання, то зрубане вручну дому необхiдно дати вистоятися не менше року.

Наступний за складнiстю - проект каркасного будинку, який, за винятком конструктивної частини, може нiчим не вiдрiзнятися вiд проекту цегельного або бетонного. Каркасна конструкцiя найбiльш гнучка в архiтектурному проектуваннi, тобто зручна для створення рiзноманiтних форм, площ i обсягiв. Велика частина каркасних будинкiв створюється на базi iндивiдуального проектування, з урахуванням неординарних ситуацiй i побажань клiєнтiв, особливостей земельних дiлянок, ландшафту, а також призначень кожного примiщення. Одне з головних переваг каркасних будинкiв полягає в тому, що при їх будiвництвi виключається виникнення пов'язаних з осiданням будинку трiщин i деформацiй.

Найбiльш докладний проект потрiбно при виробництвi та будiвництвi будинкiв з оцилiндрованих колод. Це викликано тим, що всi елементи виготовляються в заводських умовах i будь-яке вiдхилення вiд розмiрiв, передбачених у проектi, призводить до неможливостi подальшого складання будинку на будiвельному майданчику. Якщо ви вирiшили будувати будинок з оцилiндрованих колод, профiльованого або клеєного бруса, то, крiм звичайних для всiх типiв будинкiв роздiлiв проекту - архiтектурного, конструкторського та iнженерного, вам знадобляться ще й спецiальнi технологiчнi креслення, необхiднi для виробництва та збирання будинку. Зокрема - технологiчнi карти збiрки (розгортки стiн) i специфiкацiя на елементи стiнового комплекту («разбревновка»).

Деякi фiрми, що спецiалiзуються на проектуваннi та будiвництвi таких будинкiв, пропонують забудовникам спецiальне програмне забезпечення для побудови тривимiрної моделi майбутнього котеджу. Робота з замовником будується наступним чином. На стадiї ескiзного проекту будинок набуває закiнченого вигляду, визначаються функцiї i площi примiщень. Стадiя робочого проекту передбачає детальну розробку основних креслень, необхiдну для будiвництва. Але повне уявлення про зовнiшнiй i внутрiшньому виглядi будинку дає тривимiрна модель, створена за допомогою пакета прикладних програм. Конструкторський проект, створюваний на наступному етапi, включає розрахунок несучих конструкцiй будинку та поелементну специфiкацiю. Можливостi програми забезпечують, крiм побудови тривимiрної моделi з наявнiстю всiх елементiв повної комплектацiї, висновок повної iнформацiї на верстат для подальшої автоматичної розпилювання деталей.

І нарештi, фiнальна програма являє будинок у виглядi набору конструктивних елементiв. При цьому кожен брус отримує свiй унiкальний код, що включає номер вiнця i позицiю. На кожну стiну i елементи несучої конструкцiї складається специфiкацiя. З цiєї специфiкацiї будiвельники легко i швидко зможуть зiбрати будинок на дiлянцi замовника.

Правила стикування
Важливо знати, що саме на етапi проектування будинку визначаються тип, розмiр i кiлькiсть крiпильного матерiалу. Колоди зрубу скрiпляються мiж собою металевими стяжками по кутах вiд осi. Довгий брус, крiм цього, скрiплюється дерев'яними нагелями, розташованими по всiй довжинi в шаховому порядку. В залежностi вiд призначення об'єкта та його архiтектурно-планувального рiшення, змiнюється кiлькiсть i асортимент крiпильного матерiалу.

Як правило, можна оптимiзувати витрати на будинок. Однак зайнятися цим необхiдно ще на стадiї проектування. На-приклад, можна виграти за рахунок того, що квадратний метр будинку загальною площею до 200 кв. м виходить дорожче, нiж удома бiльшiй площi, так як при незначному збiльшеннi загальної протяжностi стiн площа статi iстотно зростає. За даними виробникiв, найбiльш часто купують будинки вiд 100 до 250 кв. м.

Значних витрат зажадає й складна конструкцiя даху, оскiльки доведеться використовувати складовi елементи, а в особливих випадках - металевi балки, спецiальнi деталi сполучення i т. Д. Варто прорахувати i витрати на транспортування: бути може, замовлення будинку на пiдприємствi, де всi матерiали дорожче, але розташованому територiально бiльш вигiдно, в результатi обiйдеться дешевше.

Варто згадати ще про одну «дрiбницi» - проектуваннi фундаменту. Якщо на дiлянцi замовника немає готового фундаменту, пiдрядники повиннi почати роботу саме з проектування фундаменту. Отримавши данi про стан грунту i про глибину залягання грунтових вод, забудовнику запропонують оптимальний для даної мiсцевостi тип фундаменту. Але подiбнi геологiчнi вишукування необхiдно замовити заздалегiдь, в спецiалiзованiй органiзацiї, що має вiдповiдну лiцензiю.

В очiкуваннi зодчого
Розмова про переваги дерев'яних будинкiв зазвичай починається з чарiвного слова «екологiя». Нiхто не сперечається, що дерево має безлiч властивостей, якi вигiдно вiдрiзняють його вiд стiнових матерiалiв штучного походження. І давно вже стало загальним мiсцем твердження про те, що деревина «дихає», завдяки чому в дерев'яних будинках пiдтримуються кисневий баланс i оптимальна вологiсть повiтря.

Але давайте дивитися правдi в очi. Якби медики довели, що всi будинки, крiм дерев'яних, представляють серйозну небезпеку для здоров'я людини, виробники цегли та бетону давно розорилися б. Однак вони не скаржаться на вiдсутнiсть попиту на свою продукцiю, бiльше того, якщо говорити про частку дерев'яних будинкiв в обсязi продажiв готових проектiв, вона помiтно менше, нiж частка лiдера - цегляних. Так у чому ж справа? Чому попит на дерев'янi будинки, хоч i пiдрiс останнiм часом, залишає бажати кращого?

Щоб вiдповiсти на це питання, потрiбно забути про екологiю. Так, дерев'янi будинки бездоганнi з точки зору екологiї, але основним критерiєм для покупця даний фактор нiколи не був. Тому, об'єктивностi заради, давайте залишимо це чарiвне слово за рамками нашої статтi. Аналiтики рiелтерських компанiй, якi вивчають купiвельнi переваги, свiдчать про те, що в ар'єргардi ринку знаходяться аж нiяк не всi типи будинкiв з дерева - на деякi попит помiтно перевищує пропозицiю. Виявляється, найбiльше на ринку не вистачає, якщо так можна висловитися, дерев'яних будинкiв «для середнього класу». У цьому сегментi ринку нижню цiнову планку пiдпирають садовi щитовi будинки. На бiльш високому цiновому рiвнi знаходяться так званi будинки для сезонного проживання, не розрахованi на цiлорiчну експлуатацiю. А самi верхнi рядки «дерев'яної таблицi» займають фiнськi i скандинавськi сучаснi проекти та їх аналоги. Тим часом покупець, який бажає купити або побудувати щось середнє мiж представницькими дерев'яними особняками i скромними сезонними будiвлями, змушений задовольнятися порiвняно скромним вибором. Сьогоднi в базi пропозицiй рiелтерських фiрм, архiтектурних студiй i будiвельних компанiй очолюють або занадто «простi», або занадто «складнi» дерев'янi будинки, а з золотою серединою якось сутужно. Залишається сподiватися, що в недалекому майбутньому шанувальники дерев'яних будинкiв для середнього класу дочекаються цiкавих зодческая рiшень.

Джерело: www.zagorod.spb.ru
10-07-2018, 04:06
486 просмотров
[/group]