Якщо тягне холодком ...

Тепло - основа життя в замiському будинку. Погодьтеся, якщо температура в примiщеннях буде некомфортною, ви навряд чи зважитеся зимувати навiть в найсучаснiшому i обладнаному за останнiм словом котеджi. А щоб у будинку було тепло i затишно, необхiдно його утеплювати, i в першу чергу - пiдвали i цокольнi поверхи.

Взагалi-то, перед тим як зайнятися утепленням, слiд грамотно i технiчно бездоганно спроектувати i зробити фундамент, оскiльки вiд цього насамперед залежить i довговiчнiсть будинку, i його зовнiшнiй вигляд, i в значнiй мiрi температура в примiщеннях. Неякiсно зроблена фундамент замiського будинку стане причиною появи вологи в пiдвалi (по сутi, його стiни найчастiше i служать фундаментом), деформацiї внаслiдок морозного пученiя грунту, ну i звичайно, холоду, який, як пiдступний ворог, буде вповзати у ваш будинок знизу. Втiм, можна представити i зворотний варiант - не атаку холоду, а витiканню тепла з будiвлi, що на технiчнiй мовi називається «тепловтрати». Тепло йде i через стiни, i через дах, i через димову трубу. Але, оскiльки на частку пiдземної частини будинку в деяких випадках доводиться п'ята частина загальних тепловтрат, слiд обов'язково вирiшити питання з утепленням фундаменту.

Розглянемо для початку випадок опалювального пiдвалу. У сучасному замiському житловому будiвництвi в пiдвальних примiщеннях часто-густо влаштовують бiльярднi, сауни, тренажернi зали, майстернi i т. Д. Так от, якщо пiдвал опалюється, його надiйна експлуатацiя може бути забезпечена, коли всi дотичнi iз землею елементи будови будуть надiйним чином теплоiзольованi. Теплоiзоляцiя захистить стiни пiдвалу вiд промерзання, допоможе запобiгти утворенню конденсату, поява вогкостi i розвиток цвiлi. Крiм того, утеплення пiдземної частини дає можливiсть лiквiдувати або значно зменшити вплив на фундамент сил морозного обдимання, що в нашому регiонi, де найчастiше зустрiчаються саме пучiнiстие грунти, особливо важливо.

Здавалося б, утеплювати неопалюванi пiдвали немає сенсу, але це зовсiм не так. Справа в тому, що на глибинi близько двох метрiв температура нiколи не опускається нижче плюс 5-10 градусiв, так що правильно виконана теплоiзоляцiя позволяетт в зимовий перiод пiдтримувати таку температуру в пiдвалi без додаткового опалення. Крiм того, значнi втрати тепла вiдзначаються через цокольнi перекриття, розташованi над неопалюваними пiдвалами, а це, по-перше, не дає можливiсть створити комфортну обстановку в житлових примiщеннях, по-друге, збiльшує витрати на опалення. Ходiння по холоднiй пiдлозi до добра, як вiдомо, не призводить, тому його температура повинна вiдрiзнятися вiд температури повiтря в примiщеннi не бiльше нiж на два градуси. Цього можна домогтися лише за наявностi теплоiзоляцiї, що вiдповiдає вимогам сучасних нормативiв. Тому при будiвництвi котеджу необхiдно в першу чергу звернути увагу на теплоiзоляцiю перекриття першого поверху i простежити, щоб його теплозахиснi характеристики були досить високими.

Технологiї утеплення
При утепленнi перекриттiв над холодними пiдвалами слiд враховувати, що через них, як i через всi огороджувальнi конструкцiї, що роздiляють зони теплого i холодного повiтря, вiдбувається дифузiя водяної пари. Оскiльки водянi пари рухаються з теплих верхнiх примiщень в бiльш холоднi нижнi, для захисту утеплювача вiд зволоження поверх нього необхiдно прокласти шар пароiзоляцiйного матерiалу. Щоб запобiгти зволоження утеплювача перекриттiв, уникнути появи вогкостi, грибка i цвiлi, потрiбно забезпечити вентиляцiю пiдвалiв. Для цього влаштовуються спецiальнi отвори i продухи, через якi водянi пари видаляються назовнi з вентиляцiйним повiтрям.

Цокольнi перекриття над холодними пiдвалами бувають балочними i плитковими. Як правило, для їх утеплення використовують скловолокнистi i мiнераловатнi теплоiзоляцiйнi матерiали. Якщо перекриття плитне, то теплоiзоляцiю стелять на несучi плити з попередньою установкою прокладки з якого-небудь гiдроiзоляцiйного матерiалу. Поверх утеплювача укладають пароiзоляцiю, яка перешкоджає зволоженню теплоiзоляцiйного шару. Для цього можуть використовуватися, зокрема, фольгованi матерiали, їх кладуть блискучою поверхнею у бiк теплого примiщення, передбачивши невелику повiтряний прошарок мiж пароiзоляцiйним шаром i пiдставою пiдлоги. Для вентиляцiї пiдвалiв по периметру будiвлi в цоколi через 4-5 метрiв роблять отвори - зазвичай квадратнi, приблизно 100 х 100 мм або трохи бiльше. Якщо перекриття вже iснує i закрито пiдлогою, можна утеплити його з боку пiдвалу, прикрiпивши утеплювач за допомогою клейкої мастики, а потiм оштукатурений по сiтцi. Якщо перекриття балочне, то теплоiзоляцiя укладається на дошки або дерев'янi щити. З теплого боку утеплювач слiд захистити пароiзоляцiйним матерiалом, а кiнцi дерев'яних балок, що спираються на цоколь, обернути руберойдом, полiетиленовою плiвкою або iншим гiдроiзоляцiйним матерiалом (торцi балок при цьому залишаються вiдкритими, щоб могла виходити накопичена в деревi волога). Знову ж таки, i в цьому випадку, якщо вже покладено пiдлогу, немає сенсу його розбирати - краще забезпечити утеплення з боку пiдвалу. А саме: до пiдшивцi пiдвального стелi за допомогою дерев'яних рейок прикрiпити пароiзоляцiйний матерiал, пiсля чого встановити дерев'янi бруски з кроком, вiдповiдним розмiрам застосовуваного теплоiзоляцiйного матерiалу. Плити утеплювача накладають мiж цими брусками, закрiплюють рейками або дротяною сiткою, пiсля чого або обшивають стелю дошками, або обштукатурюють по сiтцi.

У теплих пiдвалах практикується утеплення цоколя - тiєї частини фундаменту, що височiє над поверхнею землi. Цоколь постiйно зволожується: дощем, талими водами, потоками води з покрiвлi, а тому для його утеплення використовують матерiали, здатнi зберiгати теплозахиснi властивостi у вологому середовищi. При цьому влаштовують горизонтальну теплоiзоляцiю, що перешкоджає капiлярному пiдйому вологи, зухвалому зволоження стiн i перекриттiв. При утепленнi цоколя теплоiзоляцiйний матерiал встановлюють iз зовнiшнього боку. Товщина цього шару визначається за встановленими методиками, в основi яких - вимоги СНиП по опору теплопередачi, що пред'являються до зовнiшнiх стiн. Зрозумiло, що теплоiзоляцiйний шар в такому випадку повинен бути обов'язково захищений, наприклад шаром штукатурки по сiтцi. Щоб виключити контакт зовнiшнього штукатурного шару з вологою землею, видаляють прилеглий до цоколя грунт, штукатурку, що знаходиться нижче рiвня землi, захищають бiтумною мастикою, а виїмку засипають гравiєм.

Утеплюючи стiни пiдвалу, теплоiзоляцiйний матерiал також встановлюють iз зовнiшнього боку стiни поверх гiдроiзоляцiйного шару. Якщо грунт дуже вологий, має сенс заздалегiдь влаштувати дренаж для вiдводу води вiд пiдвалу. Дренажнi труби укладають при цьому нижче рiвня пiдлоги пiдвалу i засипають гравiєм. Просочуючись через гравiй, вода потрапляє в дренаж, пiсля чого вiдводиться в спецiальний колодязь або в каналiзацiю. З боку грунту теплоiзоляцiйний матерiал захищають спецiальними дренажними плитами.

Правильно зроблена теплоiзоляцiя опалювальних пiдвалiв дозволяє вельми iстотно знизити втрати тепла, а утеплення неопалювальних пiдвалiв дає можливiсть цiлий рiк пiдтримувати в них постiйну плюсову температуру i виключити утворення конденсату на внутрiшнiх поверхнях.

Коли будова стоїть на пучинистих грунтi, є резон утеплити фундамент по всьому периметру, щоб убезпечити себе вiд безлiчi серйозних проблем, зокрема перекосiв будiвлi i трiщин на стiнах, якi можуть з'явитися в один прекрасний день. Для цього спочатку по всьому периметру виймають грунт до глибини 40-50 см, насипають туди шар пiску товщиною 20 см i з невеликим нахилом вiд фундаменту укладають плити тепло-iзоляцiйного матерiалу. У нашому регiонi слiд застосовувати плити шириною вiд одного до пiвтора метрiв, їх, як правило, достатньо. Зверху утеплювач засипають шаром пiску товщиною не менше 30 см.
Таке утеплення фундаменту, по-перше, перешкоджає промерзання грунту, по-друге, знижує тепловтрати через стiни пiдвалу.

Унiверсальний утеплювач?

Для утеплення пiдвалiв i фундаментiв використовується цiлий ряд рiзних матерiалiв. Добре себе зарекомендували скловолоконнi та мiнераловатнi утеплювачi, якi в рядi випадкiв виявляються просто незамiнними. Справа в тому, що крiм самих пiдвальних стiн i перекриттiв теплоiзолювати потрiбно i комунiкацiї, що проходять через пiдвальнi примiщення (зазвичай це труби опалення, холодного i гарячого водопостачання). Це робиться не тiльки для зменшення тепловтрат, але i для збiльшення термiну служби, оскiльки правильно зроблена теплоiзоляцiя значно зменшує корозiю металевих трубопроводiв. І тут найзручнiшим теплоiзолятором буде цилiндр зi скловолокна з покриттям з фольги, легко i швидко монтується на труби i володiє високими теплоiзоляцiйними якостями.

І все ж пальму першостi в цiй областi слiд вiддати еструдiрованний пiнополiстиролу, який все активнiше застосовується для теплоiзоляцiї i пiдвалiв, i стiн, i будь-яких iнших частин замiського будинку. Автору цих рядкiв вже доводилося писати про те, що унiверсального утеплювача (як i, наприклад, унiверсальної гiдроiзоляцiї) не iснує, треба пiдбирати його для кожного конкретного випадку. Але еструдiрованний пiнополiстирол може з чималими пiдставами претендувати на таке «звання», оскiльки застосовується гранично широко i повсюдно.

Особливiстю цього матерiалу є герметичнiсть його пор розмiром 0,1-0,2 мм. Завдяки цьому вiн практично не вбирає вологу, що для пiдвальнiй теплоiзоляцiї, яка нерiдко контактує з водою, - вкрай цiнна якiсть. Теплоизолирующее властивостi матерiалу додають тi ж заповненi повiтрям пори, оскiльки повiтря - кращий теплоiзолятор. Нарештi, еструдiрованний полiстирол вельми мiцний i довговiчний за рахунок спецiальних добавок, вiн служить декiлька десятилiть, що порiвнянно з термiном експлуатацiї будiвель. Саме поєднання якостей - «легкостi», мiцностi, водонепроникностi - зробило цей матерiал настiльки популярним у будiвельникiв замiських будинкiв.
Висока механiчна мiцнiсть еструдiрованного пiнополiстиролу дає можливiсть застосовувати його при вищеописаної теплоiзоляцiї периметра. У цьому випадку, якщо пам'ятаєте, плити кладуть горизонтально i засипають ґрунтом, по якому будуть ходити люди i на якому будуть встановлюватися важкi предмети. Це означає, що теплоизолятор повинен як мiнiмум добре переносити механiчнi навантаження. Еструдiрованний пiнополiстирол задовольняє цiй вимозi. Мiж iншим, досвiд показав, що вироби з цього матерiалу зберiгають властивостi i при глибинi закладання в грунт до семи метрiв! Знову ж таки, якщо грунт в даному мiсцi пiддається заморожування-вiдтавання, якщо в ньому багато вологи, використання спiненого полiстиролу як теплоiзолятора буде як не можна до речi. Крiм усього iншого, вiн не вбирає i не пропускає воду, навiть якщо вона надходить пiд тиском, що iнодi теж важливо.

Джерело: www.zagorod.spb.ru
31-07-2018, 04:06
143 просмотров
[/group]