Електричний лiкнеп

У вас з'явився власний будинок. І яким би вiн не був - масштабним родовим маєтком, ультрамодним котеджем, ошатною росiйської хатою, шикарною дачею або простим щитовим будиночком на садовiй дiлянцi, - принципи постачання електроенергiєю як вдома, так i всiєї дiлянки будуть в будь-якому випадку однi.

Хоча монтувати що б то не було в вашому котеджi згiдно проекту по електрооснащенiю повиннi тiльки професiонали, та й напруга тут дуже високим не назвеш, контролювати i пожинати плоди роботи доведеться все-таки вам. Так що саме загальне знання цього питання зайвим не буде.

З чого починається електрооснащенiе
Згiдно з дiючими нормами, на об'єктах, що знаходяться територiально разом, як правило, передбачається установка тiльки одного електролiчильника. Для садових i дачних будиночкiв перед лiчильником для його вiдключення допускається установлення комутацiйного апарата або запобiжника.

Електробезпека людей як всерединi об'єкта, так i зовнi повинна бути забезпечена комплексом електрозахисних технiчних заходiв, що включають застосування пристроїв захисного вiдключення (УЗО), як в мiсцi пiдключення електричних мереж, так i всерединi об'єкта, повторне заземлення нульового проводу на повiтряному вводi, занулення електроприймачiв, використання подвiйної iзоляцiї.

Приєднання електроустановок об'єктiв приватної власностi до електричної мережi проводиться персоналом енергопостачальної органiзацiї, що видала технiчнi умови. Споживач повинен забезпечити справнiсть своїх електроустановок. При цьому йому не дозволяється пiдключати електричне навантаження понад дозволеної технiчними умовами, а також збiльшувати номiнальнi значення струмiв плавких запобiжникiв та iнших захисних пристроїв, визначених проектом. Усе електрообладнання повинно бути промислового виготовлення. І задовольняти вимогам ГОСТ.

Найбiльш доцiльно до кожного споживача (земельнiй дiлянцi та дому) подавати електроенергiю так званої трифазної системи змiнних струмiв, яка є найбiльш економiчною i дозволяє використовувати для механiзмiв найпростiшi, найдешевшi та надiйнi асинхроннi двигуни. Але поки в переважнiй кiлькостi випадкiв введення в iндивiдуальний будинок здiйснюється за однофазною схемою, при якiй до кожного будинку селища пiдводиться один з лiнiйних проводiв i обов'язково нейтральний (нульовий).

Список електроустаткування для замiського будинку стає все бiльшi, а саме воно - складнiше i потужнiше. До традицiйних холодильникiв, пилососiв, пральних машин та електрообiгрiвачi, не кажучи вже про свiтильники, додаються посудомийнi машини, мiкрохвильовi печi, кондицiонери, зволожувачi повiтря та сушильнi шафи, теплi пiдлоги, електричнi сауни, басейни з пiдiгрiвом, ландшафтний свiтло, насосне обладнання водяних свердловин i декоративних водоспадiв, електроприводи ворiт i рiзнi системи сигналiзацiї, охорони, зв'язку i т. п. Незалежно вiд «начинки» вашого котеджу, розподiл електроенергiї найкраще проводити вiд головного ввiдно-розподiльного пристрою (НВР), яке має бути встановлено бiля введення живильної розподiльної лiнiї.

Електроживлення слiд передбачити i для допомiжних споруд i примiщень; воно має здiйснюватися за допомогою iзольованих проводiв повiтряних лiнiй або кабелiв внутрiшньооб'єктний проводки через електролiчильник, встановлений у будинку. Прокладка проводiв в трубах у землi не допускається.

У кожному будовi вiд ввiдного пристрою (ВУ) ведеться внутрiшня електропроводка. Вiд ввiдного пристрою вiдходять груповi лiнiї, якi живлять мережу загального освiтлення i штепсельнi розетки, кожна з яких повинна мати захист вiд струмiв короткого замикання i iнодi вiд перевантажень. Краще, якщо цих групових лiнiй буде декiлька, з передбачуваними номiнальними струмами до 6 або 10 ампер (А). Бажано також, щоб у кожнiй кiмнатi харчування здiйснювалося двома груповими лiнiями, наприклад загальне (верхнє) освiтлення вiд однiєї, а штепсельнi розетки - вiд iншої лiнiї.

При трифазнiй системi намагаються (для економiї електроенергiї i провiдникового матерiалу), щоб лiнiя вiд кожної фази живила приблизно однаковi за сумарною потужнiстю електроприлади.

При звичайнiй однофазної системi лiнiї групової мережi, що прокладаються вiд групових щиткiв до свiтильникiв i штепсельних розеток i вiд розеток до переносних електроприймачiв, повиннi бути трипровiдними (фазний, нульовий робочий та нульовий захисний провiдники). При цьому нульовий робочий i нульовий захисний провiдники не повиннi пiдключатися на щитках пiд спiльний затискач.

А ночами все так же стогнуть дроти
Перше, що потрiбно вибрати, коли ви збираєтеся обладнати або переобладнати ваш будинок, - це спосiб прокладки проводiв, тобто той чи iнший тип електропроводки. Якщо будинок цегляний, то найчастiше роблять приховану електропроводку пiд шаром штукатурки i в пустотах бетонних плит перекриттiв. Слiд зауважити, що в даний час ГОСТ вимагає застосування в таких випадках проводiв з подвiйною iзоляцiєю.

Якщо перекриття будинку являють собою бетоннi плити, то провiд до стельових свiтильникiв може прокладатися в пустотах плит. Якщо прокладка ведеться над перекриттями в пiдлозi вище поверху, то дроти найкраще прокладати в трубах - сталевих або пластмасових. При вiдсутностi такої можливостi проводи повиннi покриватися по всiй довжинi шаром цементного розчину.

У житлових примiщеннях дерев'яних будинкiв, а також в дерев'яних прибудовах цегляних рекомендується робити вiдкриту проводку.

До господарських кiмнатах будинку, якi не вiдносяться до примiщень пiдвищеної або особливої ??небезпеки, як, наприклад, пiдвальнi та горищнi сухi примiщення з неструмопровiдними (дерев'яними, асфальтовими, лiнолеумними) статями, застосовнi тi ж положення, що i до житлових примiщень. Варто лише згадати про можливiсть прокладки проводiв в сталевих трубах нежитлових примiщеннях горищ - вона здiйснюється за допомогою сталевих газових (водопровiдних) або спецiальних електротехнiчних труб. Крiм того, на нежитлових горищах застосовують спецiальнi «напiвгерметичнi» або навiть герметичнi свiтильники.

У ванних кiмнатах i туалетах можуть бути кахельнi або мармуровi пiдлоги, якi через цементного крiплення i вологостi вважаються струмопровiдними. Крiм того, цi примiщення насиченi сантехнiчними пристроями i водопровiдними трубами, якi зазвичай дуже добре з'єднанi iз землею, навiть якщо це робиться не спецiально. Тому туалетнi, душовi та ваннi кiмнати вiдносяться до примiщень пiдвищеної, а iнодi й особливої ??небезпеки. У таких примiщеннях не повинно бути нiяких електроприладiв, за винятком свiтильникiв з неметалевими корпусами, причому герметичних або «напiвгерметичних». У сирих примiщеннях - лазнях, душових - це свiтильники з фарфоровими або iз пластмасовими корпусами з загвинчуються стеклами, пiдвiшенi на такiй висотi, щоб до них можна було дотягтися, стоячи на пiдлозi. У ванних i туалетних кiмнатах допускається установка звичайних свiтильникiв, але обов'язково зi склом, повнiстю закриває лампу, i теж на безпечнiй висотi. Вимикачi, штепсельнi розетки та розпаєчних коробки зовсiм не повиннi бути в такому примiщеннi. Якщо є особлива необхiднiсть в штепсельної розетки у ваннiй кiмнатi, наприклад для електробритви, фена або iншого електроприладу невеликої потужностi (приблизно до 100 Вт), то її установка допускається, однак за умови живлення через роздiловий трансформатор, що знаходиться поза ванної кiмнати.

Якщо ви хочете у ваннiй кiмнатi з умовами пiдвищеної небезпеки експлуатувати пральну, прасувальну або iншi електромашини, то необхiдно використовувати електрообладнання з подвiйною iзоляцiєю або зниженого напруги, а якщо це неможливо - занулити металевий корпус машини i поставити УЗО.

Струм i госпспоруди
Крiм житлового будинку, майже на кожнiй дiльницi є окремо стоять госпбудiвлi. Всi вимоги, що ставляться до жилих примiщень, звичайно, справедливi i для них. Однак на деяких додаткових особливостях усе ж слiд зупинитися.

Проводка в лазнях повинна виконуватися вiдкрито, кабелем, наприклад типу ВВГ, переважно з мiдними жилами, пайка яких надiйнiша. Якщо можливо, вся проводка повинна бути винесена з парильного i мильного вiддiлень в передбанник. Те ж вiдноситься i до електроапаратурi, крiм свiтильникiв, якi повиннi бути «Напiвгерметичний», з загвинчуються стеклами i розташовуватися на недоступнiй висотi. Якщо внутрiшня частина лазнi не дерев'яний (кахель, штукатурка, мармур), заходи безпеки посилюються. Коли пристрої проводки всерединi таких примiщень можна уникнути, то при можливостi утворення крапель на свiтильниках i на проводах слiд виконувати вiдкриту проводку на роликах або iзоляторах, а свiтильники пiдвiшувати на гаках.

Гаражi, майстернi та котельнi, як правило, не тiльки вiдносяться до примiщень пiдвищеної небезпеки, але i є ще пожежонебезпечними. Тут, крiм уже наведених вимог електробезпеки, необхiдно застосовувати пожежобезпечну електропроводку в трубах або приховану проводку з ретельним пропоює контактiв iз застосуванням особливої ??Напiвгерметичний арматури, вимикачiв i розеток, а iнодi (наприклад, в примiщеннях з дрiбної деревної або бавовняної пилом) повнiстю герметичнiй проводки. Такi примiщення повиннi мати достатню природну, а може бути, навiть штучну вентиляцiю та обладнання для пожежогасiння.

Котельнi на твердому непилеобразном паливi не належать до вибухонебезпечних примiщень. Електропроводка тут повинна бути прихованою, а краще - в сталевих трубах, освiтлювальна арматура - в Напiвгерметичний виконаннi, з загвинчуються склом i бажано металевою сiткою для захисту вiд механiчних пошкоджень. Вимикачi та штепсельнi розетки повиннi бути Напiвгерметичний. Розетки - запитанi вiд мережi зниженої напруги, до 42 Вт

Теплицi (оранжереї, зимовi сади) ще бiльш, нiж гаражi, вiдносяться до примiщень особливо небезпечним з точки зору електробезпеки. Тому, якщо в них є необхiднiсть використовувати електрообладнання для освiтлення та опалення (зауважимо, що на використання електроенергiї для опалення потрiбно спецiальний дозвiл Енергонагляду), слiд прийняти вельми суворi заходи електробезпеки. Всi металевi неструмоведучих частини електрообладнання повиннi бути зануленi. Всi прилади управлiння освiтленням, зрошенням, опаленням - винесенi i встановленi в сухому примiщеннi (наприклад, в найближчому до теплицi будовi: хозблоке, будинку). Свiтильники повиннi бути встановленi високо, так щоб не дотягнутися витягнутою вгору рукою. Необхiднi УЗО, а також електроблокування, що перешкоджає включенню електроживлення, якщо в теплицi знаходяться люди.

Для електроосвiтлення та iншого електрообладнання в сирих пiдземних спорудах - льохах, пiдвалах - використовується напруга 12 В, що подається вiд трансформатора, який повинен бути винесений за межi льоху. А в майстернях бажано мати нетокопроводящих пiдлогу. Якщо там ведеться механiчна обробка дерева, майстерня є пожежонебезпечним, а iнодi (шлiфування, полiрування дерева) вибухонебезпечним примiщенням. В останньому випадку для освiтлення та iнших цiлей повинно застосовуватися вибухобезпечне обладнання.

Окремо стоїть туалет зазвичай обородувани електроосвiтлювальними приладами. Якщо це сухе примiщення з нетокопроводящих пiдлогою, спецiальнi обмеження на використання електрообладнання не накладаються, але якщо пiдлога в ньому з струмопровiдного матерiалу або є водопровiднi та каналiзацiйнi пристрої, з'єднанi з землею, то примiщення це пiдвищеної небезпеки. Свiтло в ньому повинен вiдключатися i включатися дистанцiйно, тобто вимикачi повиннi бути винесенi в iнше примiщення, наприклад в будинок або хозблок, свiтильники - встановленi на недоступнiй висотi i мати захисне скло i неметалiчний корпус.

Для захисту будiвель вiд грози застосовується блискавкозахист - комплект пристроїв i споруд, що дозволяє зменшити наслiдки потрапляння блискавки в об'єкт. Адже при ударах блискавки на дахах будiвель короткочасно може зберiгатися потенцiал в десятки тисяч вольт. Установка систем блискавкозахисту повинна виконуватися тiльки фахiвцями.

І останнє. При експлуатацiї замiського будинку потрiбно завжди пам'ятати, що вiдповiдальнiсть за технiчний стан i безпечну експлуатацiю електроустановок, електричної проводки, електроустаткування (приладiв, апаратiв i т. Д.) Об'єктiв приватної власностi покладається на її власника. Так що будьте пильнi!

Джерело: www.zagorod.spb.ru
27-01-2018, 14:01
138 просмотров
[/group]