Ринок нерухомостi в 2010 роцi - встояло найдешевше

Зараз ринок переживає складнi часи i майбутнє нерухомостi поки знаходиться в туманi. Деякi експерти вважають, що подорожчання позикових коштiв значно гальмує процес реалiзацiї нових проектiв.

Тi об'єкти, якi вже побачили свiт, не приносять колишньої прибутку через зниження цiн. На ринку нерухомостi ходять чутки, що в 2012 роцi виникне дефiцит пропозицiї, що призведе до нового зростання цiн на житло.

Однак наведене думку не можна вважати єдиним i абсолютно правильним. Для повного розумiння картини, яка склалася на ринку нерухомостi, необхiдно розглянути ситуацiю з усiх бокiв i спробувати розiбратися в нiй.

Встояло найдешевше

Експерти ринку нерухомостi вiдзначають, що найменше пiддався впливу кризи сегмент економ-класу. Високий попит, на думку аналiтикiв компанiї ГК "Пiонер", заклав основи для подальшого зростання кiлькостi споруджуваного житла економ-класу. Деякi девелопери були змушенi перепроектувати об'єкти бiльш високого сегменту в економ-клас. Крiм цього стабiльний попит на таке житло привело до припливу грошей у цiй сегмента, а значить, з'явилася можливiсть будувати новi об'єкти такого класу.

Не дивно, що саме сегмент економ-класу користується величезною популярнiстю, так як це найдоступнiше житло на даний момент, а значить за допомогою його багато росiян можуть вирiшити своє квартирне питання. Саме в цьому сегментi придбання квартир вiдбувається з метою подальшого проживання, що не можна сказати про премiум i бiзнес-класi. Там досi велике кiлькiсть угод, якi вчиняються з iнвестицiйними цiлями.

Андрiй Грудина, генерального директора ГК «Пiонер» зазначив: «Можна прогнозувати, що наслiдки кризи будiвельна галузь вiдчуватиме ще в найближчi кiлька рокiв, i домiнування житла економ-класу продовжиться. Покупцi стали набагато акуратнiше ставитися до своїх витрат, i часто зволiють поступитися фактором престижу заради зниження витрат ».

Бiзнес-клас похитнувся

Важче довелося об'єктiв комерцiйної нерухомостi, бiзнес i премiум-класу. Експерти неодноразово вiдзначали помiтне просiдання цiн. Однак, як кажуть, з кожного правила, є виняток. Ось i тут завжди знайдеться невелика кiлькiсть об'єктiв, якi навiть у кризу залишалися лiквiдними. Девелопери як i ранiше працюють над зведенням об'єктiв у цих сегментах, нехай i не в такiй кiлькостi, як у докризовий час.

«Активнiсть девелоперiв найближчим часом буде спостерiгатися в класi економ, а також в сегментi нерухомостi, що знаходиться мiж економом i бiзнесом, - вiдзначає комерцiйний директор ГК« Пiонер »Дмитро Отяковськiй, - а в комерцiйнiй нерухомостi i житло« бiзнес-класу », найiмовiрнiше , спостерiгатиметься стагнацiя. У меншiй мiрi змiни торкнуться сегмент житла категорiї «lux», особливо - ексклюзивнi проекти, там не змiняться суттєво нi обсяги, нi цiни, нi склад гравцiв ».

Криза зменшив запал

Свiтова фiнансова криза змусила учасникiв ринку нерухомостi адекватно оцiнювати ситуацiю i грати за сьогоднiшнiми правилами. На ринку почалася глобальна реконцепция проектiв. Багато компанiй роблять свої об'єкти менш амбiтними, якi вiдповiдають миттєвим потребам ринку нерухомостi. Наприклад, частина девелоперiв переорiєнтувала комерцiйнi площi в готельнi i навiть житловi.

Андрiй Грудина зазначив: «У нашiй практицi є реалiзованi об'єкти« бiзнес-класу », однак зараз ми зосередилися на роботi в« комфорт-класi », який визначаємо для себе як якiсне iндивiдуальне житло, що вiдповiдає всiм вимогам по комфортностi, але при цьому доступне за цiнi завдяки мiнiмiзацiї собiвартостi будiвництва, за рахунок оптимiзацiї проектних i технологiчних рiшень ».
Щоб вiвцi були цiлi, i вовки ситi


В даний час, для успiху, великим гравцям необхiдно знайти баланс мiж собiвартiстю будiвництва, i встановленням прийнятною для покупця цiни, що має забезпечити приплив фiнансiв, необхiдний для продовження будiвництва. Сьогоднi, щоб заробити бiльше, треба бiльше будувати. Але, в той же час, активiзацiю пропозицiї на ринку варто очiкувати не ранiше кiнця 2012 - початку 2012 рр. Через перепроектування по багатьох об'єктах iстотно зсуваються термiни початку реалiзацiї - адже цей процес займає в середньому рiк-пiвтора. У 2012 роцi також можна прогнозувати збiльшення обсягiв кредитування на ринку нерухомостi, але поки дуже вибiрково.

За словами Леонiда Максимова, голови ради директорiв ГК «Пiонер»: «Сьогоднi вже неможливо, як ранiше, керуватися принципом« i так куплять ». Ранiше, обмеженiсть пропозицiї i низька конкуренцiя приводили до того, що виводяться на ринок об'єкти знаходили своїх покупцiв, i приносили прибуток забудовникам, якi часто навiть не розумiли, якi недолiки i помилки були допущенi. Постiйне зростання цiн компенсував прорахунки i недолiки, якi проявилися з усiєю очевиднiстю тiльки пiд час кризи ».
9-08-2017, 09:51
137 просмотров
[/group]