У що iнвестувати в Україну в 2010

«ДЕЛО» провело дослiдження iнвестицiйної привабливостi української економiки. Прiоритетним для iнвестування в 2012 роцi визнаний аграрний сектор1988 рiк. Гусятинський райком партiї Тернопiльськiй областi звiльнив Івана Гуту з посади голови мiсцевого колгоспу «Перемога». Інiцiативного керiвника покарали за введення госпрозрахунку на пiдприємствi. Знову зайнятися сiльгоспвиробництвом Гута змiг тiльки пiсля розвалу Союзу, коли Верховна Рада дозволила орендувати землю. «Печатаю на машинцi статут - потрiбно було вказати назву господарства. Тодi й кажу чоловiковi: буде «Мрiя», адже ти завжди про це мрiяв », - згадує 1992 дружина Гути Клавдiя (на сьогоднiшнiй день спiввласник i член наглядової ради« Мрiя Агрохолдинг »).

Спочатку 50 га засiвали зерновими i цукровим буряком. Через 10 рокiв земельний банк збiльшився до 3 тис. Га. У 2004-му до батькiв приєдналися пiдросли сини Андрiй i Микола Гута i сiмейний агробiзнес почав рости як на дрiжджах. До 2008 року земельний банк «Мрiя Агрохолдинг» зрiс ще в 50 разiв - до 150 тис. Га.

Важливим кроком у розвитку компанiї було минулорiчне розмiщення акцiй на Франкфуртськiй фондовiй бiржi. Тодi агрохолдинг за 20% акцiй виручив понад $ 90 млн. Зараз «Мрiя» на порозi чергового залучення iнвестицiй.

По такому шляху йдуть i iншi великi вiтчизнянi агрогосподарства. З одного боку, аграрiям потрiбнi кошти на розвиток. З iншого - цей сектор надзвичайно цiкавий самим iнвесторам. Такi результати двомiсячного дослiдження, яке «ДЕЛО» провело спiльно з Американською торговою палатою та Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю (IFC). Експертами виступили бiзнесмени i топ-менеджери близько ста компанiй, що займають лiдируючi позицiї в своїх галузях. Крiм сiльгоспвиробництва, найбiльш привабливими для iнвестування в наступному роцi вони назвали харчопром, зв'язок i телекомунiкацiї, фармацевтику i електроенергетику.

Рейтинг iнвестпривабливостi галузей *

Рослинництво (вирощування зернових, олiйних та iн. Культур)


7,1


Сiльське господарство (управлiння)


7,1


Зерноторгiвля


6,8


Переробка зернових


6,7


Зв'язок i телекомунiкацiї


6,6


Фармацевтика (виробництво i дистрибуцiя фармпрепаратiв)


6,6


Молочна промисловiсть


6,6


Дистрибуцiя електроенергiї


6,5


Роздрiбна торгiвля нафтопродуктами


6,3


Продовольчий рiтейл


6,3


Видобуток, переробка нафти i газу


6,3


Кондитерська промисловiсть


6,2


Олiйно-жирова промисловiсть


6,2


Пивоварiння, виробництво безалкогольних напоїв


6,1


Виробництво електроенергiї


6,1


Виробництво алкогольної продукцiї


6,1


Тваринництво


6,1


М'ясопереробна промисловiсть


6,0


Виробництво добрив


5,8


Металургiя


5,7

Гiрничорудна промисловiсть
5,7


Коксохiмiчна промисловiсть


5,6


Трубна промисловiсть


5,5


Консалтинг, маркетинговi дослiдження, PR


5,4


Складська та транспортна логiстика


5,4


Вугледобувна промисловiсть


5,3


Банкiвськi послуги


5,3


Машинобудування (за винятком автомобiлебудування та вагонобудування)


5,2


Страхування


5,1


Виробництво пластмасових i гумових виробiв


5,0


Видавництво i полiграфiя, тиражування музичних дискiв


5,0


Вагонобудування


4,7


Управлiння комерцiйною нерухомiстю (здача в оренду)


4,7


Виробництво будматерiалiв


4,6


Будiвництво


4,5


Автомобiлебудування


4,5


Торгiвля автомобiлями (iмпорт i дистрибуцiя)


4,3


* Експерти проекту оцiнювали iнвестицiйну привабливiсть галузей української економiки в 2012 роцi за десятибальною шкалою 10 - дуже привабливий сектор 1 - зовсiм привабливий
Як ми це робили Експертами дослiдження «Інвестицiйна привабливiсть України», яке газета «ДЕЛО» провела у партнерствi з Американською торговою палатою (ACC) та Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю (IFC), виступили 98 компанiй i органiзацiй.

Вони оцiнювали iнвестицiйний клiмат в Українi, доступнiсть фiнансiв, iнвестицiйну привабливiсть галузей української економiки в наступному роцi. Для цього компанiям було запропоновано вiдповiсти на великий масив запитань. Анкетування проводилося в листопадi.

Хто виступив експертом проекту Можливiсть заповнити анкету в онлайн-режимi отримали топ-менеджери компанiй, якi є членами Американської торгової палати. Це переважно iноземнi компанiї - в цiлому бiльше 500 компанiй та органiзацiй.

Крiм того, анкети розсилали спiвробiтники видавництва «Економiка» (у тому числi редакцiї газети «ДЕ-ЛВ»). У першу чергу в якостi експертiв залучалися великi українськi компанiї, що є лiдерами у своїх сегментах ринку. В цiлому близько 200 компанiй.

Анкета експерта мiстила наступнi питання:
Загальна iнформацiя про компанiю-експерта, включаючи штат спiвробiтникiв в Українi.

Наступний блок питань стосувався самопочуття компанiї та iнвестицiй в етомгоду. Якщо компанiї вiдповiдали, що цього року не iнвестували в нашiй країнi, їм пропонувалося вiдповiсти на питання, чому. Далi слiд було кiлька питань про iнвестицiйнi плани на наступний рiк. Зокрема, чи планують компанiї iнвестувати в Україну i як змiниться розмiр iнвестицiй, чи будуть iнвестувати в iншi ринки. Крiм того, ми поцiкавилися, чи залучали компанiї цього року кредити українських банкiв (а якщо нi, то чому) i чи планують залучати кредити в наступному роцi. Запитали у бiзнесу: якi галузi будуть найбiльш перспективними для iнвестицiй в 2012 роцi? Компанiї оцiнювали iнвестицiйну привабливiсть галузей української економiки за десятибальною шкалою. Оцiнка 10 ставилася самому привабливому сектору.

Нашi експерти повиннi були вказати на найбiльш проблемнi моменти в роботi в Українi. У цьому випадку 10 балiв означало дуже велику проблему. Далi компанiям було запропоновано дати свiй прогноз на наступний рiк щодо стану економiки України i курсу долара. Також компанiї мали можливiсть залишити свiй коментар щодо iнвестицiйного клiмату в нашiй країнi.

Перспективи очима наших експертiв Незважаючи на досить негативну оцiнку iнвестицiйного клiмату, iнвестувати в українську економiку в наступному роцi буде приблизно стiльки ж компанiй, що i в 2009-му. Причому близько 40% з них мають намiр збiльшити обсяг iнвестування i приблизно стiльки ж компанiй збережуть iнвестицiї на рiвнi 2009 року. У їх числi ISTIL Group. «Передбачуваний обсяг iнвестицiй у комерцiйну нерухомiсть, промисловi об'єкти i медiа - бiльше $ 100 млн. Загальна сума iнвестицiй ISTIL Group в Українi в 2012 роцi може скласти до $ 150 млн.», - Обiцяє Мохаммад Захур, основний власник групи компанiй.

У той же час слiд зазначити, що серед респондентiв проекту є тi, хто планує виводити капiтал з України в наступному роцi (6% з 98 опитаних компанiй). Деякi компанiї будуть змушенi скорочувати iнвестицiї через зниження попиту. «Однозначно, загальний обсяг iнвестицiй у наступному роцi серйозно зменшиться у зв'язку зi скороченням пивного ринку», - коментує Петро Чернишов, генеральний директор «Славутич» Carlsberg Group.

Досить оптимiстично в майбутнє дивляться аналiтики iнвестицiйних компанiй. «Ми очiкуємо iстотної активiзацiї iнвестицiйних процесiв в Українi в 2012 роцi. Інвестицiї повиннi стати одним з провiдних драйверiв вiдновлення економiки. Пiсля проходження кризи Україна знову набуде статус країни з динамiчно розвивається (зростання на 5-6% щорiчно), що буде обумовлювати привабливiсть нашого ринку для iнвесторiв », - вважає Олексiй Блiнов, економiст Astrum Investment Management.

ПАРТНЕРАМ, експертiв i всiм учасникам Редакцiя газети «ДЕЛО», Американська торгова палата (ACC) i Мiжнародна фiнансова корпорацiя (IFC) вдячнi компанiям i їх керiвникам, якi виступили експертами дослiдження «Інвестицiйна привабливiсть України».

Вашу увагу та участь допомогли оцiнити iнвестицiйний клiмат у країнi, перспективи галузей української економiки. Завдяки нашим спiльним зусиллям бiзнесменам буде легше приймати рiшення про ринки iнвестування в наступному роцi.
Джерело:
3-03-2018, 13:14
160 просмотров
[/group]