» » Найдешевшi затребуванi професiї майбутнього - прогноз вiд Forbes

Найдешевшi затребуванi професiї майбутнього - прогноз вiд Forbes

За прогнозами Forbes серед найбiльш затребуваних професiй майбутнього - унiверсальний солдат i доглядальниця.

Американський фiнансово-економiчний журнал Forbes проаналiзував глобальнi тренди i спробував спрогнозувати, якi професiї будуть затребуванi в найближчi 10 рокiв.

Всi змiни, якi вiдбудуться з людством в найближче десятилiття, спричинять появу нових професiй i галузей дiяльностi. Головний трудовий тренд незмiнний - все менше людей будуть зайнятi на виробництвi, все бiльше будуть надавати послуги iншим людям.

Унiверсальний солдат
Країни менше воюють мiж собою - в 2008 роцi вiдбулося всього 16 збройних конфлiктiв. Для порiвняння, в 1999 роцi на Землi воювали в 21 мiсцi. Втiм, це не означає, що людство стає менш агресивним. По-перше, падiння було неоднозначним: у 2005-му та 2008 роцi спостерiгалося зростання числа конфлiктiв. А по-друге, кiлькiсть терактiв та загиблих в них людей за останнє десятилiття зросла бiльше нiж у 5 разiв.

Вiйни майбутнього перетворяться на точковi операцiї з "примусу до миру", "вiдновлення конституцiйного порядку". Для боротьби з терористами i бунтiвниками, окопалися в глухих районах планети, потрiбнi "солдати майбутнього". Це професiйнi бiйцi, що беруть участь в експедицiйних кампанiях, - спецiально навченi, готовi до нестандартних завдань.

"Тенденцiя дуже чiтка: практично всi захiднi армiї починають орiєнтуватися на ведення протипартизанської вiйни", - говорить Олександр Храмчихiн, завiдувач аналiтичним вiддiлом Інституту полiтичного i вiйськового аналiзу. - На вiдмiну вiд масових воєн минулого збройнi зiткнення будуть вимагати вiд солдатiв зовсiм iнших компетенцiй: вiдмiнного знання мiсцевих умов, психологiї мiсцевих жителiв, вмiння обходитися без важкого озброєння ".

GR-менеджер
Криза, що почалася в США 2,5 роки тому, так сильно потряс фiнансовi системи розвинених країн, що їм було потрiбно втручання самого потужного гравця - держави. У США, Англiї, Росiї та iнших країнах держава рятує банки, друкує грошi, входить в акцiонерний капiтал великих компанiй. Бiлл Гросс, голова компанiї PIMCO, керуючий найбiльшим у свiтi фондом облiгацiй, вважає, що "невидима рука вiльного пiдприємництва замiнюється видимим кулаком уряду".

Економiсти сходяться на думцi, що наслiдки кризи будуть долатися багато рокiв. Отже, роль держави в економiцi буде високою. Компанiям потрiбнi люди, якi будуть спiлкуватися з чиновниками i вибивати преференцiї.

Доглядальниця, геронтолог
Люди старiють. Згiдно з даними ООН, медiанний вiк населення планети зараз становить 29 рокiв, а до 2050 року збiльшиться до 38 рокiв. У Росiї чисельнiсть населення старше 65 рокiв зросте до 2030 року до 27 млн ??осiб. Дослiдження, проведене вченими з Унiверситету Пiвденної Данiї, свiдчить, що бiльше половини дiтей, якi зараз народжуються в розвинених країнах, доживуть до 100 рокiв.

Здоров'я лiтнiх людей буде полiпшуватися, але самостiйно справлятися з немiччю та хворобами судилося не всiм. "Оскiльки буде збiльшуватися частка дуже старих людей, вiком вiд 80 рокiв, яким важко за собою доглядати, зросте попит на їх обслуговування", - говорить Анатолiй Вишневський, директор Інституту демографiї Вищої школи економiки.

Змiниться вся система охорони здоров'я: люди похилого вiку i молодь страждають рiзними хворобами. А щоденний догляд потребує набагато бiльшої кiлькостi працiвникiв. За даними датських вчених, всього 30-40% лiтнiх людей можуть жити без сторонньої допомоги. Іншим потрiбен догляд.

Експерт у сферi альтернативної енергетики
Запаси вуглеводнiв у свiтi великi, але не безмежнi. Енергiя, що видобувається з поновлюваних джерел, буде витiсняти "нафтову" i "вугiльну". На початку XXI столiття на частку альтернативних джерел енергiї (сонячна, вiтряна, геотермальна енергетика) припадало близько 3,4% загального виробництва електрики в свiтi. Ця частка незабаром виросте в рази - десятки країн планують замiщати нафту i газ альтернативними джерелами.

Михайло Попов, головний експерт департаменту корпоративних комунiкацiй "Роснано", упевнений, що найближчим часом фахiвцi з альтернативної енергетики будуть дуже затребуванi. За його даними, в 2009 роцi "Роснано" отримала близько десяти запитiв на навчання фахiвцiв вiд компанiй з галузi високих технологiй. Всього було потрiбно близько 200 чоловiк, причому мiнiмум третина з них повиннi були працювати в сферi альтернативної енергетики.

Спецiалiст з ведення бiзнесу в країнах Африки
Африка багата природними ресурсами - континент посiдає друге мiсце у свiтi за запасами бокситiв, хромової руди, кобальту, промислових алмазiв, платиноїдiв, цирконiю. У 2008 роцi африканськi країни добули 55% всiх алмазiв i 27% фосфоритiв у свiтi. Освоєнням африканських природних ресурсiв останнiм часом активно зайнялися держави Азiї, бiльше 50% iнвестицiй в найменш розвинутi регiони Африки здiйснюються Китаєм, Індiєю, Кореєю.

Але надра Африки все одно розробляються недостатньо. Винна в першу чергу нестабiльна полiтична ситуацiя в багатьох країнах регiону. За прогнозами Геологiчного iнституту США, до 2015 року виробництво золота в країнах Африки зросте на третину, залiзної руди та урану - в 2,5 рази. Отримати контракти на видобуток ресурсiв зможуть лише компанiї, якi знайдуть спiльну мову з мiсцевими елiтами. А для цього їм знадобляться експерти i посередники. Тi, хто здатний консультувати i вести справи в Африцi, будуть непогано заробляти.

Журналiст-агрегатор
Блоги вiдвойовують все бiльше iнформацiйного простору у традицiйних ЗМІ. Великi видання привертають читачiв, розмiщуючи на своїх сайтах пости вiдомих блогерiв. У майбутньому журналiстика, заснована на компiляцiї вже iснуючої iнформацiї, стане головним конкурентом традицiйних медiа. Майстерний компiлятор, вичавки з оригiнальних текстiв, зiштовхує лобами рiзнi позицiї, пiдбурювач до несподiваних дискусiй - ще одна перспективна професiя.

Спецiалiст з важковидобувних запасiв нафти
Розвiданих запасiв нафти у свiтi поки що багато. Проблема в тому, що її все важче здобувати. Нафтовикам майбутнього доведеться мати справу з нафтоносними пiсками, розробкою родовищ на шельфi та iншими нестандартними випадками. Фонтануюча свердловина на узбережжi - релiкт минулого.

Пiк вiдкриття нових родовищ припав на 1960-i роки, з тих пiр їх знаходили все менше i менше. "За останнi 40 рокiв вiдкрили всього два найбiльших нафтових родовища", - говорить Михайло Перфiлов, директор з розвитку бiзнесу агентства Petroleum Argus.

У 1981 роцi в свiтi стали споживати бiльше нафти, нiж знаходити нової, а це означає, що в кiнцi кiнцiв доведеться зайнятися важкодобуванi нафтою, наприклад такою, яку видобувають в канадськiй провiнцiї Альберта з нафтових пiскiв.

Анiтрохи не менше складнощiв обiцяє й освоєння запасiв арктичного шельфу. Фахiвцям з екстремальних способiв видобутку енергоносiїв буде де розгулятися.

Селекцiонер, спецiалiст з генної iнженерiї рослин
Проблема голоду нiкуди не подiлася: число жителiв Землi швидко зростає. За прогнозами, якщо в серединi 2009 року на планетi жило 6,8 млрд чоловiк, то до 2050 року їх буде вже 9,4 млрд. Причому бiльша частина приросту припаде на найменш розвинутi країни, якi i так ледве справляються iз забезпеченням людей продовольством.

За даними ООН, щодня у свiтi вiд голоду вмирає 17 000 дiтей, а вiд недоїдання страждає близько 1 млрд осiб. Новi сорти рослин, у тому числi створенi шляхом генної iнженерiї, i сучаснi методи ведення сiльського господарства - чи не єдиний спосiб врятувати населення найбiднiших країн вiд голоду.

За даними Мiжнародного iнституту тропiчного сiльського господарства, в Африцi з середини 1990-х рокiв щорiчно з убогостi вибиралося по мiльйону чоловiк, i все завдяки вирощуванню нових сортiв кукурудзи. Агрономи, селекцiонери, генетики, що виводять новi сорти сiльськогосподарських рослин, швидше за все, будуть дуже затребуванi у майбутньому десятилiттi.

Урбанiст, спецiалiст з розвитку територiй
Земля швидко стає планетою мiст, а не сiл. За iнформацiєю ООН, в 2009 роцi число городян перевищило число сiльських жителiв. В 2025 роцi частка мiського населення зросте до 77%. Причому бiльша частина приросту припаде на країни, що розвиваються.

За даними PricewaterhouseCooper's, в 2005 роцi 100 найбiльших мiст свiту виробляли 25% свiтового ВВП, а в 2008-му вже 30%. Населення 30 найбiльших мегаполiсiв до 2025 року виросте на 27%. Планувати, будувати i обслуговувати новi, швидко зростаючi мегаполiси повинен буде клас спецiалiстiв, якi вмiють створювати комфортне мiське середовище.

Експерт з абсорбцiї, нацiональних i релiгiйних конфлiктiв
Раси, нацiї та релiгiї все бiльше перемiшуються. Згiдно з даними ООН, загальне число мiжнародних мiгрантiв до 2012 складе 213 900 000 осiб (зростання на 10% за п'ять рокiв), причому 60% з них будуть жити в розвинених країнах. Головний бiль Заходу - як iнтегрувати мiгрантiв. Захiдним країнам знадобляться фахiвцi з абсорбцiї, якi будуть допомагати знаходити спiльну мову людям рiзних культур.

Чи не найболючiше питання - релiгiйний. Знадобляться незалежнi посередники, здатнi вести дiалог мiж конфесiями. Причому релiгiйнi дiячi - через їх явну ангажованiсть - для цiєї мети не годяться. Можливо, мова йде про новий тип соцiального працiвника, що поєднує в собi якостi дипломата, бiзнес-парламентера i психолога.

Нещодавно журнал Forbes на основi аналiзу причин ДТП склав рейтинг найбiльш небезпечних помилок водiїв. Цiлком прогнозовано на першому мiсцi в списку виявилося водiння в нетверезому виглядi.

Істчонiк:
5-08-2017, 12:37
440 просмотров
[/group]