Долар залишиться свiтовою резервною валютою

Директор-розпорядник МВФ Домiнiк Стросс-Кан у своїй статтi пише про майбутнє свiтових фiнансiв i зростаючої ролi Китаю.

Протягом останнього року або близько того у багатьох виникали питання про життєздатнiсть iснуючої системи - особливо, питання про роль американського долара як основної резервної валюти.

Деякi експерти побоюються, що економiчнi та фiнансовi проблеми США, i зокрема, серйознi бюджетнi дисбаланси країни, створюють серйознi ризики для долара, через що виникає загроза хаотичної перебудови мiжнародної системи.

Уже надiйшло кiлька цiнних пропозицiй про те, як вирiшити проблему резервних валют. Хтось закликає створити нову свiтову резервну валюту, можливо, на основi спецiальних прав запозичення (SDR) - складової валюти МВФ. Ще один варiант - формування мультiрезервной валютної системи, де в якостi рiвноправних елементiв могли б виступати євро, iєна i юань. Все це цiннi iдеї, якi вплинуть на подальше обговорення даного питання.

Але менi самому здається, що iснуюча мiжнародна валютна система, незважаючи на проблеми, все ще функцiонує досить добре.

Вона продемонструвала стiйкiсть пiд час кризи, а побоювання з приводу найближчих перспектив долара може пом'якшити коректна полiтика американської влади. Насправдi, я думаю, що долар залишиться головною резервною валютою ще якийсь час.

При цьому важливо проаналiзувати глибиннi причини нестабiльностi мiжнародної валютної системи.

Кредитор останньої надiї


Останнi подiї ще раз показали, що пiд час стрiмко розвиваються i важких фiнансових криз може виникнути високий попит на валютну лiквiднiсть i зовнiшнє фiнансування. В одних країнах така потреба може пояснюватися проблемами платiжного балансу. В iнших це може бути пов'язано виключно з глобальним дефiцитом лiквiдностi, який не має нiякого вiдношення до ситуацiї на внутрiшньому ринку. Цю проблему можна вирiшити, заздалегiдь створивши резерви, якi є для країн однiєю з форм самострахування. Але слiд визнати, що з цим пов'язанi суттєвi витрати, включаючи упущену можливiсть iнвестицiй в нацiональнi проекти з великою соцiальною вiддачею. Тому я вважаю абсолютно необхiдною систему глобального фiнансового страхування.

я думаю, що на глобальному рiвнi МВФ цiлком може бути ефективним i надiйним кредитором останньої iнстанцiї. Свiтова спiльнота висловило серйозну зацiкавленiсть у цьому, погодившись збiльшити нашi кредитнi ресурси в три рази до $ 750 мiльярдiв, включаючи внесок азiатських членiв у розмiрi приблизно $ 172 мiльярдiв. Це дозволило нам надати необхiдне фiнансування багатьом країнам, постраждалим через кризу.

Тим не менш, для того щоб стати по-справжньому надiйним свiтовим кредитором останньої iнстанцiї, Фонду потрiбнi куди бiльш iстотнi ресурси. У зв'язку з цим рiшення Китаю про покупку облiгацiй МВФ на суму до 32 мiльярдiв SDR може виявитися великою пiдмогою.

Однак навiть пiсля недавнього триразового збiльшення нашi ресурси в ставленнi до свiтової ВВП - i тим бiльше, у вiдношеннi до глобальним потокам капiталу - залишаються менше, нiж при створеннi Фонду.

Бiльше грошей для МВФ


Члени МВФ усвiдомлюють цю проблему. На щорiчному засiданнi Фонду в Стамбулi вони попросили нас проаналiзувати, який за обсягом i структурою капiтал може знадобитися для того, щоб МВФ мiг задовольняти потреби своїх членiв.

Нас також попросили подумати про те, як полiпшити механiзм кредитування, тобто вдосконалити нашi iнструменти фiнансування для того, щоб вони краще вiдповiдали завданням глобального фiнансового страхування.

У цьому зв'язку великi перспективи вiдкриваються завдяки регiональним резервним фондам. Тут, в Азiї, важливим доповненням до фiнансування МВФ є Чiангмайской iнiцiатива. Ми повиннi подумати про те, як комбiнувати ресурси цього та iнших регiонiв з фiнансовими i технiчними ресурсами МВФ для пiдвищення їх ефективностi.

Нарештi, потрiбно уважнiше вивчити можливостi ширшого збiльшення глобальної лiквiдностi.

Ранiше цього року МВФ збiльшив глобальну лiквiднiсть, випустивши новi SDR на $ 284 млрд. У майбутньому ефективнiсть подiбних емiсiй можна було б пiдвищити, прив'язавши їх до конкретних регiонах або випускаючи SDR бiльш гнучко у разi напруженої ситуацiї з глобальною лiквiднiстю.

Як бачите, iснує безлiч способiв змiцнення мiжнародної валютної системи. Я впевнений, що в ходi подальшого обговорення даного питання члени МВФ висловлять чимало вiдмiнних iдей про те, як досягти прогресу в цiй областi.

Бiльше влади Китаю


Тепер дозвольте менi торкнутися питання про глобальну реформу управлiння. я вважаю прогрес у цiй сферi критично важливим для змiцнення мiжнародної валютної системи.

Виникнення нової системи глобального управлiння було вкрай важливо для забезпечення мiжнародного спiвробiтництва, необхiдного для подолання кризи i досягнення стiйкого вiдновлення економiки.

Зокрема, перетворення «Великої двадцятки» в ключовий форум для забезпечення мiжнародного дiалогу про економiчну полiтику i просування реформ, на мiй погляд, є iсторичною подiєю. А завдяки великiй вазi Азiї в G20 (куди входять шiсть країн регiону, включаючи, звичайно, Китай), у неї з'явилася реальна можливiсть внести цiнний внесок у формування свiтової фiнансової архiтектури.

Що робить МВФ для того, щоб удосконалити власну систему управлiння?

МВФ зможе працювати ефективно лише в тому випадку, якщо нам будуть довiряти країни-члени Фонду, i ми зробили ряд крокiв у цьому напрямку. В результатi реформи квот, схваленої в 2008 роцi, частка недостатньо представлених азiатських країн в капiталi МВФ має зрости майже на 3 процентних пункти (включаючи 1 процентний пункт для одного Китаю). В результатi загальна квота Азiї в МВФ збiльшиться приблизно до 19%. Крiм того, регiон може виграти ще бiльше завдяки досягнутому на вересневому самiтi в Пiттсбурзi угодою про перерозподiл 5%
квот на користь динамiчно ринкiв, що формуються i розвиваються. Це перерозподiл буде завершено до початку 2012 року.

Свiтовий порядок змiнюється. Завдяки розширенню права голосу на мiжнароднiй аренi Китай i Азiя в цiлому отримують небувалу можливiсть внести свiй внесок у посткризову перебудову свiтової економiки. Це абсолютно правильно, беручи до уваги зростаючу економiчну роль Азiї в свiтi. З тiєї ж самої причини Азiя повинна приймати все бiльш активну участь у розробцi глобальних рiшень для забезпечення впевненого i стiйкого економiчного зростання в довгостроковiй перспективi.

я впевнений, що Азiя постарається максимально використовувати цю iсторичну можливiсть. Китай, безсумнiвно, буде вiдiгравати провiдну роль в процесi перетворень, необхiдних для забезпечення нового етапу росту, який стане запорукою довгострокового економiчного успiху всiх країн.
27-09-2018, 10:18
137 просмотров
[/group]