Господарськi будiвлi на дачi »Все для дачi

Господарськi будiвлi на дачi »Все для дачi

Без господарських будiвель на дачнiй дiлянцi обiйтися них нiяк не можна. А якщо дiлянка невелика, як на малiй територiї їх все розмiстити? Ось як вийшов з цього скрутного становища Іван Кравчук з Липецька.

Мозаїчний паркет »Економiка та будiвництво

Мозаїчний паркет »Економiка та будiвництво
Такий, здавалося б, простий паркетна пiдлога має масу рiзновидiв. І один з видiв - мозаїчний набiрний паркет. Це квадратнi килимки (або щити), що складаються з рiзних по довжинi i ширинi планок, якi лицьовою стороною наклеєнi на товстий аркуш паперу. Самi килимки мають рiзнi розмiри. Тому кiлькiсть їх слiд заготовляти, виходячи з розмiрiв Настилати статi. А, отже, i розмiр паркетних квадратiв потрiбно вибирати так, щоб вони цiлком укладалися в площу цiлiсного паркетного покриття.
Тильна сторона музичних паркетних щитiв за допомогою мастики бiтумної наклеюється на пiдготовлене пiд паркет основу пiдлоги. Інодi продається мозаїчний щит, де зворотна сторона килимка вже приклеєна до еластичному матерiалу, за допомогою якого i крiпиться паркет до конструкцiї пiдлоги.

Каналiзацiя та її основний елемент - септик »Економiка та будiвництво

Основою системи очищення води є спецiальний резервуар - септик. Вiн виготовляється з металу, бетону або пластику (другий варiант бiльш надiйний i довговiчний, хоч i обiйдеться дорожче). Очищення стокiв в септику здiйснюється механiчно (шляхом подiлу стоку на фракцiї) i бiологiчно:
• при нагнiтаннi в септик повiтря аеробнi бактерiї розкладають домiшки у водi на простi елементи i газ;
• без доступу повiтря ту ж функцiю виконують анаеробнi бактерiї.
У вiдповiдностi зi способом бiологiчної очистки септики можуть оснащуватися системою вентиляцiї або бути майже герметичними. У кожному разi септик закопується в землю, що забезпечує високу швидкiсть надходження в нього стокiв i скорочує площа дiлянки, вiдведену пiд розмiщення каналiзацiї.
Каналiзацiя i труби
Яким би сучасним не був септик, як би не були вдало розташованi поля фiльтрацiї, ефективнiсть вiдведення стокiв залежить багато в чому вiд характеристик труб: матерiалу, з якого вони виготовленi, форми i перетину. Металевi труби, як правило, себе не виправдовують - будь-який метал хiмiчно активний, швидко окислюється i, в результатi, руйнується. Пластик хороший тим, що його легко монтувати.

Ефективнiсть застосування труб ППУ »Економiка та будiвництво

Ефективнiсть застосування труб ППУ »Економiка та будiвництво
Труби ППУ призначенi для транспортування рiдких продуктiв, що мають температуру, вiдмiнну вiд температури навколишнього середовища, при цьому процес передачi теплоносiя завершується найменшими тепловтратами.

Рiзниця в температурi на входi i виходi повинна бути мiнiмальною. Для цього сталевi труби теплоiзолюючих пiнополiуретаном, а поверх нього захищаються вiд вологи покриттям з полiетилену для труб пiдземної прокладки та оцинкованої оболонкою для прокладки над землею.

Для забезпечення герметизацiї стикiв труб застосовуються ефективнi та надiйнi радiацiйно-зшитi термонасадковi муфти, що виготовляються у виглядi обрiзка ПЕ оболонки з вiдповiдним дiаметром. Комплект закладення стику включають, крiм муфти, монтажний пенопакет, адгезивную стрiчку, замкову пластину, пробки для стравлювання повiтря, i вiдповiдно для заварювання отворiв, утримувачi СОДК, лудженi мiднi гiльзи.
Для прокладки труб крiзь стiни застосовують манжети стiнового введення.

Сучасна рулонна покрiвля »Економiка та будiвництво

Сучасна рулонна покрiвля »Економiка та будiвництво


Сучасний ринок будматерiалiв багатий рiзноманiтними видами покриттiв, це листовi, рулоннi, мембраннi, штучнi (або складальнi) та iншi, серед них багато абсолютно нових. Про важливiсть вибору покрiвельного матерiалу, вiдповiдного влаштування даху, умовам експлуатацiї, знає кожен забудовник i вибирає матерiал, керуючись її типом. Серед усiх користується популярнiстю м'яка покрiвля iз сучасних рулонних матерiалiв.

М'якi покрiвлi з рулонних матерiалiв затребуванi, незважаючи на появу багатьох покриттiв iнших видiв. Можна вважати, що це економ варiант, який здатний продовжити життя даху при iдеальному спiввiдношеннi якостi i цiни. Така покрiвля має невеликi вагу i товщину, але при цьому володiють хорошими показниками гiдро- та теплоiзоляцiї, а завдяки застосовуваним модифiкаторам еластичностi вiдрiзняється мiцнiстю i надiйнiстю, стiйкiстю до погодних впливiв.

Дачна дiлянка з ухилом »Все для дачi

Дачна дiлянка з ухилом »Все для дачi

Якщо порiвняти дачну дiлянку, розташований на рiвнiй мiсцевостi i з деяким ухилом, то останнiй, пiсля облаштування, виглядає часом цiкавiше.

Особливостi шпоночно з'єднання дверних масивiв »Економiка та будiвництво

Особливостi шпоночно з'єднання дверних масивiв »Економiка та будiвництво
Чим краще виконанi з'єднання дверних щитiв, тим надiйнiше i довговiчнiше самi дверi, виконана з дерева. Мiцним i економiчним є з'єднання на рейку. Особливо якщо рейка виконана з деревини з поперечним напрямком волокон.
Також непогане з'єднання в чверть без використання клею. Мiцнiсть дверного щита тут обумовлюється надiйним крiпленням деталей за допомогою цвяхiв або шурупiв.
При використаннi деревини на вхiднi дверi, що пiддаються рiзкого перепаду температур, щоб уникнути жолоблення масиву з щитiв їх надiйнiше всього згуртовувати за допомогою шпонок, шпунтов, гребенiв i т.п. Найчастiше для зв'язування дощок в єдиний щит використовують шпонковi з'єднання.
Шпонки зазвичай роблять виступаючими над щитом або встановлюють урiвень.

Сучасний бетонну пiдлогу, основнi вимоги та його заливка »Економiка та будiвництво

Сучасний бетонну пiдлогу, основнi вимоги та його заливка »Економiка та будiвництво
Сучаснi бетоннi пiдлоговi покриття, зробленi за новими технологiями, якi вiдповiдають найвищим стандартам. Вони не тiльки можуть прослужити довгий час, але i можуть прикрасити примiщення чистотою i гладкiстю поверхнi. Сучаснi бетоннi промисловi пiдлоги сильно вiдрiзняються вiд тих, якi були створенi на фабриках, заводах, побудованих в СРСР.
Бетоннi покриття, якi заливалися ранiше, не мали такого рiвня зносостiйкостi, як сучаснi, вони утворювали багато пилу. Можна було зайти в будь складське примiщення або цех i побачити багато цементного пилу, яка пiднiмалася вгору. Швидкий знос i велика кiлькiсть освiти бетонної пилу були наслiдком слабкої мiцностi матерiалу.
Сучаснi технологiї, забезпечують високi мiцнiснi, а також декоративнi показники.
Основнi вимоги до бетонних пiдлог.
1. Висока зносостiйкiсть. Даний параметр є найбiльш важливим, так як при впливi рiзних факторiв, стать у виробничих примiщеннях вiдчуває величезнi навантаження.
2. Стiйкiсть до механiчних впливiв. Промисловий пiдлогу повинен витримувати масу великовагового обладнання, а також ударнi навантаження, якi можуть з'явитися при падiннi предметiв.
3. Стiйкiсть до агресивних хiмiчних кислот i речовин. Пiдлоги на хiмiчних пiдприємствах, повиннi не пiддаватися негативному впливу небезпечних хiмiчних речовин.

Що таке будiвельна мастика »Економiка та будiвництво

Що таке будiвельна мастика »Економiка та будiвництво
Багато хто з нас, напевно, зустрiчали таку назву, як мастика, але смутно уявляли, що це таке i навiщо вона потрiбна. Мастика - це будiвельна сумiш, яка застосовується в рiзних компонентах, в рiзнiй кiлькостi, залежно вiд мети застосування.
Зазвичай мастику використовують для теплоiзоляцiї, гiдроiзоляцiї, а ще для декоративного оздоблення фасадiв будинкiв i промислових будiвель. На сьогоднiшнiй день найпопулярнiшими видами мастики є бiтумнi i полiмернi мастики. Їх основними i вiдмiтними якостями є в'язкiсть, завдяки якiй мастика вiдмiнно клеїться практично до будь-якої поверхнi, а ще їх стiйкiсть до рiзких перепадiв температури i вологостiйкiсть. Найчастiше мастику застосовують для покрiвельних робiт, а також для гiдроiзоляцiї. А ще мастика є вiдмiнним варiантом для облицювання поверхнi плиткою, а також для забивання рiзних швiв.

Пристрiй автономного водопостачання в замiському будинку »Все для дачi

Пристрiй автономного водопостачання в замiському будинку »Все для дачi

Елементарний комфорт в замiському будинку або на дачi неможливий без холодного i гарячого водопостачання. Як вирiшити цю проблему в сiльськiй мiсцевостi, якщо будинок не пiдключений до централiзованої системи водопостачання?

Переваги каркасних басейнiв »Економiка та будiвництво

Переваги каркасних басейнiв »Економiка та будiвництво

Багато споруди замiської нерухомостi, припускають на своїй територiї будiвництва басейну. В основному перевага вiддається мiцним, не важким збiрним каркасним басейнам. Такi басейни виробляються з мiцних сталевих конструкцiй покритих спецiальною плiвкою, що грає роль стiн.

Подiбну конструкцiю мають збiрнi нiмецькi басейни. Їх дуже легко збирати i експлуатувати. Треба сказати, що їх вартiсть цiлком доступна, отже, такий варiант можуть розглядати навiть тi, хто дуже ретельно пiдраховує свiй бюджет. Такi конструкцiї мають високу надiйнiсть, мiцнiсть i довговiчнiсть, вiд них не буде додаткових витрат у майбутньому. У збiрних басейнiв практично немає конкурентiв, їм сильно програють надувнi басейни.

Вiчна краса вашого будинку з облицювальною фасадним каменем »Економiка та будiвництво

Вiчна краса вашого будинку з облицювальною фасадним каменем »Економiка та будiвництво

Професiйнi будiвельники й архiтектори високо цiнують облицювальнi каменi. Лицьова фасадний камiнь має гарний вигляд i може використовуватися в оформленнi будiвель самих рiзних стилiв.

У будiвництвi, ось вже багато столiть застосовується цей найдавнiший матерiал. Нашi предки користувалися тiльки натуральними природними каменями. Однак минули столiття, i сьогоднi з'явилася безлiч матерiалiв, що мають такi ж якостi, як i у каменю. Дуже мiцним i довговiчним, стiйким до всiляких впливiв, вважається не натуральний облицювальний фасадний камiнь.

Високою популярнiстю, пiд час облицювання фасадiв сьогоднi користуються каменi, що мають насиченi i нестандартнi вiдтiнки. В основному покупцям подобається сланець, пiщаник i вапняк. Досить часто використовується шунгiт, що має неповторну красу.

Ламiнат Egger iдеальне рiшення для Вашого будинку. Інтернет-магазин Ламiнат-Шара

Ламiнат Egger iдеальне рiшення для Вашого будинку. Інтернет-магазин Ламiнат-Шара

Ламiнат Egger iдеальне рiшення для Вашого будинку
При виборi ламiнату для своєї квартири знайшли на сайтi iнтернет-магазину «Ламiнат-кулi» ламiноване покриття пiдлоги австрiйсько-нiмецької фiрми Egger. В першу чергу привернула цiна продукту, тому що в порiвняннi з iншими нiмецькими компанiями цiна пропонованого пiдлогового покриття iстотно нижче.

А ЯКІСТЬ?

Вiдразу виникає питання: а чому дешевше? Може, якiсть гiрша? Але не завжди дешевше означає гiрше. У цьому випадку - тiльки навпаки, в чому я переконалася завдяки нескiнченним просторах iнтернету.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры