» » Марокканський стиль в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Марокканський стиль в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Марокканський стиль в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Марокканський стиль - актуальне в усьому свiтi, його можна зустрiти в будинках вiдомих людей в Європi, в Америцi чи Австралiї. Вiн мiцно утримує лiдируюче мiсце, легко пiзнаваний i стає вельми популярним в Росiї, особливо в iндустрiї розваг, наприклад в оформленнi iнтер'єрiв ресторанiв, барiв.

Марокко - країна, розташована на пiвнiчному заходi Африки. Вiд Європи її роздiляє 14 км. Гiбралтарської протоки. Країна ця унiкальна i самобутня, починаючи вiд клiматичних особливостей i закiнчуючи культурною спадщиною. Марокканцi кажуть, що в Марокко в один день можна побувати в чотирьох сезонах. Вранцi - скупатися в Атлантичному океанi або Середземному морi, вдень - покататися на лижах у горах Верхнього Атласу, а ввечерi - бути в Сахарi.

Стилiстика марокканського стилю також багатогранна i дуже гармонiйна, незважаючи на змiшання багатьох культур (стилiв). Це дає простiр для дизайнерiв i декораторiв з усього свiту. Побувавши в Марокко, я б назвала цю країну "криницею iдей" для "нашого брата" - декоратора.

Для того щоб зрозумiти вiд куди, що взялося в даному стилi нам потрiбно трохи повернутися до iсторiї.

Історiя регiону, що становить сучасний Марокко, утворена взаємовiдносинами корiнного населення - берберiв i рiзних народiв, успiшно вторгалися в країну. Вперше бербери згадуються в iсторiї Африки як грабiжники, що пiдпорядкували собi всi торговi шляхи через Сахару, а першими з чужинцiв були фiнiкiйцi, якi заснували торговельнi мiста на Середземному узбережжi (XII ст. До н.е.). Пiзнiше їх колонiї були захопленi i розширенi карфагенянамi. У II ст. н.е. Римська iмперiя завоювала Карфаген, що призвело до панування римлян на Середземноморському узбережжi Африки. Настав перiод вiдносного миру. Бербери розселилися в мiстах на узбережжi i в III в. н.е. прийняли християнство.

Правлiнню Вiзантiї поклали край араби, що вторглися в Марокко в 682 р, здiйснюючи поширення влади iсламу. Який суттєво вплинув на життя магрiбцев. Іслам був iдеологiчним i органiзацiйним сполучною, для забезпечення караванного шляху з Індiї в країни Середземномор'я, уздовж берега Червоного моря. Вiн об'єднав племена i стер вiдмiнностi мiж ними. На основi створення загального культурного простору Іслам i художнi традицiї рiзних народiв збагатили один одного, а деякi нацiональнi жанри i сюжетнi лiнiї, наприклад поетичнi, придбали общемусульманских значення. Увiбравши в себе культуру персiв, сирiйцiв, iудеїв, i iнших народiв, що населяли завойованi землi, арабо-мусульманська культура стала єдиною.

У той час Марокко стає центром iмперiї, що охопила сучасний Алжир, Тунiс, Лiвiю i бiльшу частину територiй сучасних Іспанiї та Португалiї.

Розпад iмперiї почався в XIII в. пiсля вторгнення iспанцiв, а до середини столiття країну захлиснули заворушення та громадянськi вiйни мiж берберами й арабами.

Вiдродження Марокко почалося XVI-XVII ст. i вважається золотим столiттям для країни, в основному завдяки розвитку торгiвлi, ремесла, мануфактурноговиробництва i судноплавства, що сприятливо позначилося на розвитку мистецтва i архiтектури. У цей час ворогуючi регiони країни стали об'єднуватися.

Перiод експансiї на узбережжi Марокко починається з вторгнення iспанцiв i португальцiв в порт Сеута в 1415 роцi.

Пiвнiчна Африка, найближча до Європи частину континенту, привертала увагу колонiальних держав - Францiї, Великобританiї, Нiмеччини, Італiї та Іспанiї. В результатi, в кiнцi XIX ст. регiон виявляється в колонiальнiй залежностi.

Європейськi компанiї i поселенцi займають найбiльш родючi землi, встановлюють контроль над банками, а також над бiльшiстю промислових i великих торговельних пiдприємств. Іноземцi добувають кориснi копалини, будують залiзнi i шосейнi дороги, розвивають зв'язок i розширюють порти; будують школи та лiцеї, поширюючи європейськi знання. У той час, основну масу населення становили - селяни, i спроби звiльнитися вiд впливу європейських держав були малорезультативними, i до того ж африканськi держави були в фiнансової залежностi вiд Європи. І все-таки в 50-60 роки XX сторiччя пiвнiчноафриканськi держави отримали незалежнiсть.

Значний вплив на культуру Марокко в цей перiод зробили Францiя та Іспанiя. Францiя володiла бiльшою частиною Марокко, i вiдповiдно внесла найбiльш значний внесок в iсторiю держави. Перший французький намiсник, маршал Луате, з повагою ставився до культурних традицiй Марокко, вiн не став руйнувати i перебудовувати iснуючi мiста, а побудував новi - французького типу. Французи не нав'язували свої архiтектурнi канони. Вони залишили недоторканими старовиннi квартали в центрi. Збереглися галасливi базари, вузькi вулички, мiськi будинки iз замкнутими внутрiшнiми двориками - традицiйнi арабськi "Рiад". У багатьох будинках, спроектованих французькими архiтекторами, можна побачити арабська орнамент - мозаїку, викладену з плиток, дерев'яну рiзьбу, фризи зi складною лiпниною, дерев'янi стелi. Справжнiй шедевр архiтектури - вiлла побудована художником Жаком Мажорелем, в 20-х роках минулого столiття. Пiсля його смертi садибу придбали П'єр Берже i Ів Сен-Лоран. Пройшовши тривалу реставрацiю - будинок вiдродився, вдало з'єднавши орiєнталiзм i модернiзм.

Французькi архiтектори i ранiше брали участь у проектуваннi будiвель рiзного призначення, на територiї сучасного Марокко.

У Касабланцi на березi океану стоїть одна з найбiльших i прекрасних мечетей свiту - мечеть Хасана II. Це найзахiднiша i друга в свiтi за величиною мечеть пiсля Мекки. Її архiтектор - француз Мiшель Пiнс - навiть не був мусульманином.

Значний внесок у популяризацiю марокканського стилю внесли художники - iмпресiонiсти, зокрема - Анрi Матiсс.

Так, що таке тривале перетин, взаємовплив i взаємопроникнення рiзних культур не могли не позначитися на розвитку культури в країнi, i як наслiдок на формуваннi марокканського стилю. Марокко - це синтез непоєднуваного, iнтернацiонального, сучасного i незмiнного - минає вглиб вiкiв.

Марокканський стиль умовно можна роздiлити на два напрямки: берберський i iспано-мавританський (андалузький).

Берберський - простий i лаконiчний, трохи грубуватий по виконанню. Вiн разюче вiдрiзняється вiд пишного iспано-мавританського. Протягом тисячолiть мистецтво берберiв зберiгається в первiсному - примiтивному виглядi, де основними є утилiтарнi завдання. І нiякi цивiлiзацiї, навiть домiнуюча - мусульманська культура не змогли чинити на нього помiтного впливу.

Марокканський стиль припускає несподiване рiзноманiтнiсть дизайну: вiд наївного до витонченого. Використання цього стилю однаково буде доречно в розкiшному особняку i простому житлi. Основною вимогою при створеннi iнтер'єру в даному стилi повиннi бути iмпровiзацiя i смiливе використання можливостей матерiалу.

Якщо вам хочеться створити затишок i внести витончену екзотику в iнтер'єри свого будинку (i не тiльки) спробуйте використовувати Марокканський стиль, i ви не будете розчарованi. А щоб бути впевненим у своєму виборi - давайте детально розберемо складовi для створення цього стилю i поринемо в п'янку атмосферу цiєї пiвнiчноафриканської країни.

Колористика даного стилю - це поєднання теплих тонiв охри, теракоти, пiсочного, бiлого з контрастними - кобальтово-синiм, ультрамарином i смарагдово зеленим. Як акцент - червоний, фiолетовий. Основна iдея створити вiбруючу гру кольору. Це гармонiйне зiткнення живих вiдтiнкiв - дiє збудливо, задає iнтер'єру характерну iмпульсивнiсть.

Стiни i стеля:

Як правило, це теплий колiр стiн, можливе використання традицiйної марокканської штукатурки "таделакт". Завдяки їй, стiни виходять схожими на мармур. Таделакт - це глянсова мiнеральна штукатурка для стiйких до впливу води поверхонь, для внутрiшньої обробки за традицiйною марокканської технологiї з сумiшi пiску, негашеного вапна i земляних пiгментiв. Бербери в Марокко працюють дуже простими, але, тим не менш, ефективними iнструментами. Найважливiшим iз них є камiнь, i чим довше вiн використовується, тим бiльше гладким i цiнним це покриття стає. У нашому випадку можливе застосування венецiанської штукатурки (stucco veneziano).

Декораторський прийом - пофарбованi поверхнi стiн в контрастi з рiзьбленим фризом на верхнiй частинi стiни або з декоративною рiзьбленою вставкою дуже актуальне в даному стилi. Причому тоновий i колiрне рiшення може бути як родинне, так i контрастне. Наприклад - бiлi стiни i бiлий фриз, або синi стiни i бiлий декоративний фриз.

Марокканцi активно використовують в нижнiй частинi стiни дрiбну глазуровану плитку "ZELLIJE" ("ЗЕЛІДЖ"). Рiзнобарвна плитка має розмiр не бiльше 3х3 см., І покладена в геометричнi мозаїки з самими незвичайними i складними вiзерунками. Історично цiєї плиткою облицьовували - камiни, фонтани, басейни, пiдлоги, сходи i навiть стiльницi. У Марокко можна зустрiти безлiч храмiв, де в iнтер'єрах активно використовується дана технiка. У сучасному iнтер'єрi - можна "розбавити" дрiбну плитку з плиткою бiльш великого формату.

Стеля може бути оформлений декiлькома способами в залежностi вiд призначення примiщення, наприклад:

• Евкалiптовi, олеандровi гiлки або прути (як можна тонше), укладають поперек балок. Пiсля дерево покривають вапном, щоб створити вiдчуття простору i захистити дерево вiд грибка i паразитiв.

• Рiзьблений стеля з кедра, розписана вручну (можна використовувати аналоги з гiпсу). Це дуже трудомiстка технiка i вiдповiдно дорога, але вона цього варта. Інтер'єр з такою стелею або фризом на стiнi справляє незабутнє враження. Дане рiшення виглядає прекрасно - при високих стелях.

• Стеля можна обшити деревом i пофарбувати, буде доречно використання орнаменту. Ще однiєю функцiональною особливiстю марокканського iнтер'єру - є наявнiсть численних нiш, якi замiнюють звичнi полицi i шафи. І звичайно стрiлчастi арки, для яких необхiдна велика висота примiщення.

Пiдлоги:

На пiдлогах, марокканцi використовують, все ту ж технiку "ZELLIJE" ("ЗЕЛІДЖ"), що i на стiнах. Також актуальнi в даному стилi - теракотова плитка i кам'янi пiдлоги, застосування їх викликано клiматичної необхiднiстю. При нашому клiматi можна замiнити плитку - лiнолеумом. Але якщо є велике бажання облицювати пiдлогу керамiчною плиткою в житлових примiщеннях - рекомендую використовувати "теплi пiдлоги".

Текстиль та аксесуари:

Особливою темою в марокканському iнтер'єрi - є ARTISANAT (з французької - ремiсничi вироби). Причому, вироби можуть бути рiзної якостi i для рiзних станiв, як для простих людей, так i для принцiв i королiв. Великою популярнiстю користується рiзьбленi меблi, меблi - розписана вручну. Інкрустованi перламутром, деревом, кiсткою верблюда або мельхiором рiзьбленi скринi i рами для дзеркал. Лiхтарi з карбування з кольоровими скельцями; свiтильники зi шкiри верблюда на металевому каркасi. Килими - виконанi в найрiзноманiтнiших технiках ткацтва; керамiка; пуфи зi шкiри та багато iншого.

Текстиль одна з основних складових марокканського стилю. Багате нашарування тканин, вишитих подушок i килимiв повиннi створювати атмосферу спокою i гармонiї.

І звичайно, для пiкантностi (якщо дозволяє архiтектура будiвлi, примiщення) додати в iнтер'єр фонтан i вiконнi вiконницi з темного рiзьбленого дерева або кованi решiтки.

Марокканська культура багатолика. Традицiї дбайливо зберiгаються i передаються з поколiння в поколiння. Дотепер справжнi майстри своєї справи: будь то виробник свiтильникiв або скринь, майстер рiзьби по дереву або кушнiр, - всi вони працюють вручну, вкладаючи у виробництво частинку своєї душi. Тому iнтер'єри, наповненi предметами декору, виконаними марокканськими ремiсниками, мають особливу - цiлющу ауру, яка необхiдна для вiдновлення моральних i фiзичних сил сучасної людини.
Джерело: Сайт Vashdom.ru
14-05-2018, 17:54
475 просмотров
[/group]