» » Романтика пiд дахом »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Романтика пiд дахом »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Романтика пiд дахом »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Шанувальники життя пiд самим дахом не перестають дякувати Франсуа Мансара, який бiльше трьох столiть тому запропонував використовувати простiр пiд дахом як житлове.

Треба сказати, що першим жителям мансард було нелегко: спека i задуха влiтку, холод взимку i гуркiт покрiвельного залiза у вiтряну погоду. Невипадково цi примiщення здобули собi славу житла для бiдних - основними мешканцями їх довгий час були студенти i бiднi художники. Сьогоднi ставлення до мансард змiнилося радикально, i для жителiв замiського будинку населений простiр пiд дахом стало одним з найбажанiших.

СНиП трактують поняття мансарди таким чином: «Мансарда - поверх у горищному просторi, фасад якого повнiстю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилого або ламаного даху, при цьому лiнiя перетину площини даху i фасаду повинна бути на висотi не бiльше 1,5 м вiд рiвня пiдлоги мансардного поверху ». Це визначення пiдходить i для мiських багатоповерхiвок, i для замiських будинкiв.

Велика росiйська тяга до сибаритства особливо гостро проявляється в сiльськiй мiсцевостi, i тому не дивно, що архiтектурнi надмiрностi у виглядi мансарди, де можна усамiтнитися i в буквальному сенсi здiйнятися над суєтою, хочуть мати бiльшiсть власникiв замiських будинкiв i котеджiв.

Класифiкацiя та форми

З точки зору архiтектури мансарди можуть мати трикутний або ламаний силует, бути симетричними i асиметричними, розташовуватися по всiй ширинi будинку або тiльки по одну сторону вiд його поздовжньої осi. При ламанiй формi даху нижню частину мансарди роблять крутою (ухил 60-70 градусiв), а верхню - пологої (15-30 градусiв). Стеля мансарди в найвищому мiсцi повинен бути не нижче 2,5 м - це вимога ергономiки потрiбно дотримуватися, щоб життя в мансардi не вимагала постiйного обмеження в русi. Мансарднi кiмнати можуть мати вертикальнi стiни або похилi - по конфiгурацiї скатiв даху. Другий варiант бiльш незвичайний i вносить нотку романтики в житловий простiр. Інтер'єрнi рiшення зажадають в цьому випадку ретельнiшого пiдходу: деякi меблi доведеться пошукати або, в крайньому випадку, зробити на замовлення. Але цей недолiк примiщення з похилими стiнами з надлишком компенсується прекрасним видом з вiкна на даху, хмари i сонце.

Мансарди можуть розташовуватися в створi зовнiшнiх стiн будинку або виходити за їх межi. При незначному виносi мансардного поверху його спирають на консольний винос перекриття, лежачого нижче, а при великому виносi створюють додатковi опори - колони, стiнки, пiдвiски.

За якiстю мансарди бувають лiтнiми (неутепленими або слабо утепленими) i зимовими (добре утепленими). Як би там не було, облаштувавши верхнiй поверх будинку, можна зменшити тепловтрати i знизити витрати на опалення.

Краще якщо створення житлового горища спочатку включено в проект будинку. Найчастiше мансарду роблять не вiдразу, а спочатку створюють такий горище, який згодом можна буде утеплити зсередини, не розбираючи покрiвлю. Власне, i весь будинок необхiдно будувати в два етапи, щоб несучi конструкцiї нової будiвлi, фундамент i стiни могли дати усадку протягом першого року, не викликавши при цьому трiщини, викривлення або розриви внутрiшньої i зовнiшньої обробки. На першому етапi з усiх необхiдних робiт з перетворення мансарди в житлове примiщення роблять тiльки гiдроiзоляцiю, оскiльки пристрiй її «навздогiн», пiсля того як будинок побудований, неминуче спричинить за собою демонтаж покрiвлi.

Тепло i сухо

Першi мешканцi мансард вiдчайдушно мерзли в них в холодну пору року. Питання тепловтрат i проникнення вологи для мансардних примiщень залишається найактуальнiшим i для сьогоднiшнього дня. Врятуватися вiд дощу i снiгу допоможуть тепло- та гiдроiзоляцiйнi матерiали. В мансардi утеплюють всi стiни, а саме: фронтони, вертикальнi дiлянки на низьких стiнках мансарди (до 1,2 м), якщо такi стiнки передбаченi, горизонтальнi дiлянки на горищному перекриттi i похилi дiлянки, що повторюють конфiгурацiю покрiвлi.

Якщо мова йде не про будiвництво мансарди «з нуля», а про її реконструкцiю, то до початку утеплення потрiбно ретельно перевiрити, чи пiдходять внутрiшнi конструкцiї горища для нового призначення. Найбiльш вiрогiдний «дефект» - невiдповiднiсть кроку похилих огороджувальних конструкцiй-крокв розмiрами плит утеплювача. У цьому випадку слiд передбачити мiж кроквами бруски додаткового каркаса.

Дах мансарди складається з декiлькох шарiв, причому будова «пирога» залежить вiд типу покрiвлi та функцiй примiщення (втiм, проблеми тепло-, гiдро-, паро- i звукоiзоляцiї мансард заслуговують окремої розмови).

Особливостi п'ятого фасаду

За теорiєю архiтектури, дах є п'ятим фасадом. Саме вона виявляє силует будинку, надає закiнчений вигляд i виразнiсть архiтектурному рiшенню. При розробцi проекту будинку, в якому передбачається спорудити мансарду, формi даху слiд придiлити чималу увагу. У будiвельнiй iнженерiї не iснує поняття «мансардний дах» - це, як правило, рiзновид двосхилого даху. Для рацiонального використання простору горища її часто роблять зi зламом у поперечному перерiзi. Ту частину даху, яка утворює похилу частину стiн мансардних примiщень, необхiдно, на вiдмiну вiд звичайних холодних дахiв, утеплювати. Злам даху вiдокремлює верхню, бiльш пологу, частина скатiв i крокв вiд крутий нижньої. У мiсцi зламу ставлять прогони, на якi спирається верхiвка горищного даху з конструкцiєю крокв простої форми iз затягуванням. В iншому конструктивне рiшення мансардного даху мало вiдрiзняється вiд рiшень звичайної.

Вiкно по-паризькi

Найпершi мансарднi вiкна з'явилися пiвстолiття тому. На вiдмiну вiд звичайних, вони встановлюються пiд нахилом i за рахунок цього пропускають на 40% бiльше свiтла, причому вночi i вiд зiрок. Похиле вiкно здатне позбавити жителя коттеджного селища вiд такого явища, як свiтлове забруднення середовища, через який кожен другий європеєць не може розгледiти зiрки на небi. Таке забруднення виникає там, де в цiлях економiї вулицi селища висвiтлюються не вiдображених свiтлом (подiбнi лiхтарi називають «индиректами», i цiна їх досить висока), а за допомогою свiтильникiв-куль, що поширюють розсiяне свiтло майже на 360 градусiв.

Похиле вiкно розмiщують зазвичай на вiдстанi 90-110 см вiд пiдлоги, iнакше може виникнути ефект замкнутого простору, що загрожує нападами клаустрофобiї у схильних до цього людей. Чим менше ухил даху, тим довше має бути вiкно.

Вертикальнi, або, як їх називають у контекстi мiркувань про горища i мансардах, слуховi, вiкна дають рiзкi свiтловi перепади - тiньовi нiшi, якi утворюються за рахунок конструкцiї таких вiкон. У поєднаннi з вертикалями стiн це заважає грамотно спланувати iнтер'єр примiщення. Похилi мансарднi вiкна, навпаки, задають особливий об'ємно-просторовий ритм i дозволяють створювати неповторнi кольорово-свiтловi композицiї, максимально використовуючи вiдбите свiтло.

Кiлька слiв про освiтленiсть. За визначенням, мансарда - найсвiтлiше мiсце в будинку. Як тiльки виникає протирiччя мiж «получившимся» i «очiкуваним», вiдразу виникає психологiчний дискомфорт. Оcвeщeннocть мaнcapди paccчiтивaeтcя по cooтнoшeнiю еффeктiвнoй майдану ocтeклeнiя i майдану пoлa пoмeщeнiя: пропорцiя повинна бути приблизно 1:10. При цьому важливий i сeктop oбзopa ciдящeгo чeлoвeкa - вiн повинен бути (пpи oткpитoм oкнe) нe мeнee 15%.

Для склiння мансардних вiкон використовують спецiальнi стекла, якi при сильному тиску не розбиваються, а розсипаються на дрiбнi гранули, що не мають рiжучих поверхонь, або триплекс - два¬ скла, мiж якими знаходиться спецiальна плiвка, здатна, в разi чого, утримати осколки.

Якiснi мансарднi вiкна вiдрiзняються пiдвищеною мiцнiстю, так як похила установка припускає додатковi навантаження на вiкно, i герметичнiстю. Якщо мансарда простора i в нiй передбачається розмiстити кiлька кiмнат, то при розподiлi функцiї примiщень краще врахувати орiєнтацiю вiкон. Вiкно спальнi зазвичай дивиться на схiд, вiкно вiтальнi - на захiд, вiкно кабiнету - на пiвнiч.

Оскiльки людина - iстота цiкаве, як мiнiмум одне звичайне, вертикально орiєнтоване, вiкно все ж треба зробити, iнакше всякий раз, коли мешканцям мансарди захочеться подивитися, що вiдбувається на вулицi, їм доведеться спускатися вниз.

Я по драбинцi приставний

Лез на всклоченние сiнник ...

Осип Мандельштам

Може бути, приставна драбинка i сьогоднi залишається оптимальною для сiнника, але для мансарди вона нiяк не годиться. Сходи в даному випадку повинна бути стацiонарної i, бiльше того, мiцної, безпечної, зручної i досить широкою. Ширина ступенiв повинна бути не менше 28-30 см, а висота - не бiльше 20 см.

Компактним сходам (одномаршевим або з поворотом) варто вiддати перевагу. Для того щоб люди, що йдуть назустрiч один одному, могли розминутися, ширина сходового маршу повинна бути не менше 90 см. Не менш популярнi гвинтовi сходи, що мають опорний внутрiшнiй стрижень. Сходовий прорiз обов'язково огороджують поручнями.

Специфiка простору

Мансарднi примiщення вельми специфiчнi. У цьому їх особлива принаднiсть, але це не означає, що потрiбно вiдкидати досвiд чужих помилок в оформленнi мансардних iнтер'єрiв. Так, наприклад, через скошенi дiлянок стелi примiщення мансарди майже завжди здається менше, нiж воно є насправдi. Тим часом площа мансарди найчастiше якраз не маленька, а практично дорiвнює площi пiдстави будинку, яке рiдко буває менше 20 кв. метрiв.

Для того щоб кiмнати були затишними, варто роздiлити їх перегородками, але не стацiонарними, а напiвпрозорими - iз пластику, а ще краще, зi свiтлопроникних тканин. Крою простiр мансарди, необхiдно врахувати i розташування вiкон, i висоту стель, i мiсцезнаходження сходи. Легкiсть примiщенню додадуть бiлий колiр i дуже свiтлi тони. Темнi похилi стiни, навпаки, зроблять iнтер'єр великоваговим.

Спокусi використовувати текстиль для декорування вiкон пiддаватися, мабуть, не варто. Штори, особливо драпiрування, з'їдять простiр, до того ж по-мандельштамовски подихати «зiрок молочних потертю» уже не вдасться, а це чи не головне в життi пiд самим небом. Жалюзi - гарний вихiд, тим бiльше що вони неймовiрно рiзноманiтнi сьогоднi i по конструкцiї, i за матерiалами, i за забарвленням.

Мансарди iстотно збiльшують корисну площу будiвлi, але основне їхнє достоїнство, звичайно, не в цьому, а в тому, що вони являють собою незвичайний простiр, але ж саме до такого результату й прагнуть тi, кому хочеться мати по-справжньому iндивiдуальний будинок.
Джерело: Портал zagorod.spb.ru
17-02-2018, 10:46
145 просмотров
[/group]