Пневмотранспортнi будiвельнi машини

Пневмотранспортнi будiвельнi машини

Пневматична транспортування сипучого матерiалу в трубопроводах засноване на повiдомленнi цьому матерiалу великiй швидкостi рухається потоком повiтря.

Пристрої пневматичного транспорту мають ряд переваг:
1) герметизацiя процесу транспортування сприяє усуненню втрат матерiалу, що особливо важливо для пилоподiбних, таких як пiсок, цемент, гiпс та iнших матерiалiв;
2) компактнiсть установки i вигини трубопроводу дають можливiсть застосовувати її в несприятливих умовах;
3) повна механiзацiя завантаження i розвантаження i можливiсть повної автоматизацiї процесу транспортування.

До числа основних недолiкiв пневмотранспортних пристроїв вiдносяться:
1) порiвняно висока витрата енергiї (1-4 кВтг на 1 т перемiщеного матерiалу), так як крiм матерiалу, транспортується i велика кiлькiсть повiтря;
2) швидкий знос частин у випадку транспортування абразивних матерiалiв.

У будiвництвi застосовують двi системи пневматичного транспортування - всмоктувальну i нагнiтальну. При всмоктувальнiй системi матерiал подається в транспортний трубопровiд i перемiщається в ньому, завдяки розрiдженню повiтря При нагнетательной системi перемiщення матерiалу в транспорт ном трубопроводi вiдбувається внаслiдок нагнiтання в нього повiтря.

При всмоктуючої установцi матерiал за допомогою всмоктувального сопла потрапляє в транспортний трубопровод.В мiсцi розвантаження матерiал переходить у вiдповiдне сховище. Тут перетин розширюється, швидкiсть повiтря рiзко падає i матерiал випадає. Повiтря надходить у фiльтр, пiсля очищення - в повiтряний насос, звiдки через вихлопної трубопровiд - в атмосферу.

При нагнетательной установцi матерiал з гвинтового пневматичного живильника надходить через транспортний трубопровiд в бункер, а повiтря через фiльтр - в атмосферу.

Усмоктувальнi i нагнiтальнi установки розрiзняються наступним:
1) при всмоктувальних установках можна перемiщати матерiал з декiлькох мiсць в одне, а при нагнiтальних - з одного в кiлька;
2) у всмоктувальних установок перепад тиску повiтря не перевищує 0,5 кг / см2, так як при бiльшому розрiдженнi рiзко знижується переносна здатнiсть струменя повiтря. Зважаючи на це транспортування можливо тiльки на короткi вiдстанi; у нагнiтальних установок перепад тиску доходить до 6 кг / см2 i тому протяжнiсть транспортування може досягати 2 км.

Прикладом всмоктуючої установки може служити пристрiй для самозавантаження автоцементовоза.

Пневматичний транспорт успiшно застосовується i для бетонної сумiшi. У деяких установках застосованi пневматичнi транспортнi жолоби для сухих пилоподiбних матерiалiв (наприклад, цементу), якi легко насичуються повiтрям.
5-09-2017, 16:58
158 просмотров
[/group]