Транспортують машини та навантажувачi

Транспортують машини та навантажувачi

На будiвництвах застосовують транспортуючi машини циклiчної та безперервної дiї. До перших вiдносяться вантажнi автомобiлi та трактори, до других - конвеєри i пневмотранспортнi установки.

Вантажнi автомобiлi по вiдповiднiй їм конструкцiї кузова i призначенням подiляються на бортовi, вантажопiдйомнiсть яких становить 1,5-3,0 т i вище i якi мають кузова-платформи з вiдкидними бортами i служать для перевезення i штучних i масових вантажiв; автосамоскиди вантажопiдйомнiсть яких 3-27 т i вище - автомобiлi з перекидними кузовами, якi перевозять пiсок, гравiй, щебiнь, грунт та iншi насипнi вантажi; спецiалiзованi автомобiлi - автоцистерни, автоцементовози, панелевози, автолiсовози та iншi машини зi спецiальними кузовами.

За сприятливих дорожнiх умовах (невеликi пiдйоми i задовiльний покриття дороги) до бортових автомобiлiв причiплюють автопричепи вантажопiдйомнiстю 1,5-3,0 т, i перевезення вантажiв проводиться автопоїздами. На основi унiфiкованих самоскидiв i автотягачiв створенi сiмейства транспортних i будiвельних машин.

Тракторний транспорт на будiвництвi використовується у виглядi поїздiв, що складаються з тягача-трактора потужнiстю 75-250 л. с, як правило, на гусеничному ходу i з тракторних причепiв на колiсному ходу. Причепи застосовуються бортовi i саморозвантаженням, з вiдкриваються внизу стулками днища i перекидним кузовом. Бортовi автомобiльнi та тракторнi причепи призначенi для перевезення масових i штучних вантажiв, а саморозвантажнi - для перевезення грунту i сипучих матерiалiв. Трактори на пневмоколiсному ходу iнодi застосовуються в умовах мiського будiвництва при русi по асфальтованих дорогах, якi пошкоджуються гусеницями.

Машини безперервного транспорту (конвеєри i пневмотранспортнi установки) перемiщують вантажi потоком, постiйним по продуктивностi i напрямком. Цi машини переважно застосовуються при перемiщеннi сипучих матерiалiв (гравiй, щебiнь, цемент, грунти i т. П.) І пластичних (бетонна сумiш, розчини), а iнодi дрiбноштучних (камiнь, цегла).

Висока продуктивнiсть машин безперервного транспорту вимагає, щоб матерiали подавалися на них безперервно i приймалися з них безвiдмовно. Перестановка таких машин в бiльшостi випадкiв складна, i тому вони, як правило, в будiвельному виробництвi застосовуються у виглядi стацiонарних та напiвстацiонарних установок.

Конвеєри застосовуються для транспортування механiчним шляхом на невеликi вiдстанi насипних i штучних вантажiв на будiвельному майданчику; найбiльш поширенi з них стрiчковi, вiбрацiйнi, ковшовi i гвинтовi; останнi два види як допомiжнi в iнших установках.

У пневмотранспортних пристроях, що застосовуються в будiвництвi головним чином для транспортування гiпсу та цементу при штукатурних роботах, матерiал перемiщається по системi трубопроводiв пiд дiєю рухомого з великою швидкiстю повiтря.
3-09-2017, 21:02
441 просмотров
[/group]