» » Така рiзна покрiвля »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Така рiзна покрiвля »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Така рiзна покрiвля »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Така рiзна покрiвля

Будiвництво даху зазвичай становить близько 25% вiд загальних витрат на будiвництво будинку. Тому дуже важливо придбати якiсний покрiвельний матерiал - основна запорука цiлiсностi та експлуатацiйних характеристик всiєї конструкцiї даху в процесi її експлуатацiї.

Перед тим як навчитися розпiзнавати якiсть покрiвельних покриттiв i надiйнiсть компанiй, якi їх продають, визначимося з тим, якими взагалi цi покриття бувають i на що доводиться розраховувати, купуючи той чи iнший матерiал.

Покрiвельний асортимент

На сьогоднiшнiй день на ринку найбiльш поширенi кiлька типiв покриттiв. Натуральна черепиця являє собою плитки невеликих розмiрiв. Її можна використовувати на дахах будь-якої форми, на криволiнiйних поверхнях. Це один з найбiльш довговiчних покрiвельних матерiалiв. Таку черепицю дiлять на керамiчну i цементно-пiщану - матерiали обох типiв схожi зовнi, але вiдрiзняються складом, технологiєю виробництва i вартiстю. Натуральну черепицю виготовляють в широкому дiапазонi форм i кольорiв.

Бiтумна (або м'яка) нерепiца - це невеликi аркушi з еластичного багатошарового матерiалу. Вона придатна для використання на дахах будь-якої форми, iдеально пiдходить для криволiнiйних поверхонь. Має безлiч рiзновидiв i марок, якi вiдрiзняються довговiчнiстю. нюансами укладання i вартiстю. Асортимент рiзноманiтний за формами i квiтам.

Фальцевi покриття виконують безпосередньо на даху з листового металу: сталi, титан-цинку, мiдi, алюмiнiю. Метали вiдрiзняються один вiд одного властивостями, вартiстю, але всi вони пластичнi, довговiчнi, придатнi для використання на дахах будь-якої форми. Фальцева покрiвля - одна з найнадiйнiших.

являє собою великорозмiрнi листи iз сталi з багатошаровим покриттям i хвилястою поверхнею. Це економiчний матерiал, але при його застосуваннi на дахах складних форм вiдходи можуть бути значними, що зводить економiю нанiвець. Вiдрiзняється рiзноманiтнiстю профiлiв хвилi. кольорiв, типiв покриття металу (пурал. пластизол. натуральна крихта та iн.); До iнших, рiдше використовуваним типам покрiвельних матерiалiв вiдносять: шифер, єврошифер, профнастил, полiмерпiщану черепицю (економiчний сегмент), сланець, дерев'яний гонт i очеретяну черепицю.


Правила покупки

Якщо фiрма-реалiзатор, у якої ви збираєтеся придбати продукцiю, iменує себе дилером якої-небудь вiдомої фiрми-виробника покрiвельних матерiалiв, обов'язково вимагайте свiдоцтво (сертифiкат або договiр дилера). Тiльки з ним ви можете бути впевненi, що купуєте продукцiю виробництва всесвiтньо вiдомої фiрми, а не кустарно виготовлений матерiал.

Що ж до вибору виробника, то популярнiсть торгової марки, як показує практика, свiдчить не тiльки про престижнiсть продукту, але i про його якiсть. Вартiсть матерiалу авторитетних i популярних свiтових брендiв може бути вище невiдомих або маловiдомих виробникiв. Ця рiзниця - гарантiя того, що для покрiвельного покриття використовується тiльки високоякiсна сировина, сучасне обладнання, i виробник дбає про свою репутацiю, а значить, надає довгострокову гарантiю. Невiдомi виробники можуть дуже швидко зникнути з ринку, i в разi виникнення будь-яких проблем, наприклад при необхiдностi додаткової покупки матерiалу, вам не буде до кого звернутися.

Щоб вiдрiзнити справжню продукцiю виробника з свiтовим iм'ям вiд пiдробки, необхiдно в першу чергу звертати увагу на маркування. Бiльшiсть фiрмових виробiв, як правило, мають маркувальний знак у виглядi логотипу на невидимiй пiсля монтажу сторонi або кромцi покриття.

Широкий асортимент покрiвельних аксесуарiв - ще одна вiдмiтна риса вiдомих виробникiв. Тому дуже зручно, коли в однiй торговiй точцi разом з основним комплектом системи можна придбати i численнi додатковi деталi i елементи безпеки: коньковие, торцевi, карнизнi планки, пристiннi i скатнi сходiв, покрiвельнi мiстки, снiгозатримувачi, пожежнi люки i громовiдводи. Асортимент комплектуючих має бути настiльки широким, щоб можна було виконати покрiвлю будь-якої геометрiї i конструкцiї.

Також iснує ряд показникiв, за якими можна визначити, наскiльки данiй фiрмi можна довiрити нелегку справу з влаштування покрiвлi. Насамперед, це наявнiсть лiцензiї, зареєстрованої торгової марки, патентiв, рекомендацiйних листiв замовникiв i фотографiй виконаних об'єктiв. Заздалегiдь переконайтеся в наявностi сертифiкатiв на матерiали, якi будуть використовуватися в роботi, оскiльки їх вiдсутнiсть може привести до великих збиткiв. Якщо всi перерахованi вище документи є, то це вже хороша основа для початку спiвпрацi.


Гарантiйнi зобов'язання

При покупцi керамiчної черепицi гарантiю (30-50 рокiв залежно вiд постачальника) дають на цiлiснiсть матерiалу, його механiчну стiйкiсть до атмосферних впливiв, водонепроникнiсть i морозостiйкiсть за умови, що монтаж покрiвлi здiйснений вiдповiдно до технiчних рекомендацiй виробника. Якщо ця умова не дотримана, гарантiйнi зобов'язання не дiють. Предметом гарантiї не можуть бути незначнi колiрнi розходження матерiалу. Гарантiю на бiтумну черепицю (15-25 рокiв залежно вiд способу монтажу) надають у разi виявлення виробничих дефектiв матерiалу. До них можна вiднести видимi розбiжностi у формi i рiвномiрностi нанесення грануляту в порiвняннi з нормальним виробом, осипання грануляту. порушення водонепроникностi матерiалу i його нестiйкiсть до клiматичних навантажень. Гарантiя не поширюється на пошкодження покрiвельного матерiалу внаслiдок незвичайних механiчних i хiмiчних навантажень (використання його в агресивному середовищi), монтажу на неправильне i нерiвне пiдставу або через невiдповiдне догляду.

Металочерепицю можуть замiнити в разi розтрiскування або вiдшарування покриття вiд основи, нерiвномiрного кольору або його значної змiни. Термiн гарантiйних зобов'язань варiюється вiд 10 до 25 рокiв. в залежностi вiд того, хто постачає сировину.

При продажу металевих оцинкованих листiв продавець дає споживачевi сертифiкат якостi. отриманий вiд виробника. Якщо у покупця виникають якi-небудь претензiї (з приводу цiлiсностi покриття, стiйкостi матерiалу до механiчних i атмосферних впливiв), то вiн пред'являє їх продавцю, а той направляє їх виробнику продукцiї.


Догляд та ремонт

У покрiвлi найшвидше приходять в непридатнiсть звiси, так як на них довше затримується волога. Щоб їх захистити, бажано ще на етапi монтажу пiдкласти пiд них додатковий матерiал - пергамiн, руберойд або толь. Останнiй не рекомендують пiдкладати тiльки пiд покрiвельну сталь, оскiльки дьогтьова мастика руйнує шар олiйної фарби, з якою стикається.

Сама покрiвля також вимагає перiодичного догляду. Особливо це питання актуальне восени, коли з дерев на дах опадає листя, i взимку - через скупчення снiгу. Прибирати i те, i iнше потрiбно регулярно, тому що листя має властивiсть гнити, а снiг - танути i перетворюватися на лiд. Для прибирання можна використовувати полiмерний скребок з довгою ручкою або з гумовою смугою на кiнцi. Для гладких покрiвель застосовують рiвну смужку гуми, а для хвилястих - її край треба вирiзати вiдповiдно до профiлю покриття. Ручка дозволяє зчищати бруд на даху, стоячи на землi, а гума оберiгає дахове покриття вiд пошкоджень. З обмерзанням можна боротися i бiльш радикальним способом - укласти уздовж кромки даху спецiальний електричний кабель.

Якщо на покрiвлi з'явилися лишайники, що прискорюють її знос, їх слiд видалити за допомогою м'якої сталевої щiтки, а очищену дiлянку облити окропом, щоб убити суперечки, i добре просушити.

Ремонтувати покрiвлю краще в теплу пору року. У бiльшостi випадкiв проводять замiну дiлянок, за винятком ремонту незначних трiщин на покриттi, який роблять за допомогою спецiальних клеючих i гiдроiзоляцiйних матерiалiв. Матерiали для ремонту повиннi бути вiдсортованi i не мати дефектiв.

У разi пошкодження натуральної черепичної покрiвлi досить замiнити кiлька старих плиток новими. Проблема може полягати лише в тому. щоб пiдiбрати фрагменти черепицi, що збiгаються за кольором з iншими. У деяких випадках керамiчну черепицю можна пiддати глянцовке. Для цього її акуратно знiмають, а пiсля реставрацiї укладають заново.

Невеликi трiщини в бiтумної плитцi зазвичай закладають спецiальним покрiвельним клеєм. Для цього плитку пiднiмають, наносять по обидвi сторони вiд трiщини клей, потiм притискають її до основи. Якщо пошкодження серйознiшi, на нижню сторону розламаною плитки наносять шар клею, плитку вдавлюють в нього i прибивають оцинкованими покрiвельними цвяхами. Зверху на мiсце розлому накладають склосiтку, а поверх неї знову наносять клей.

При бiльшому розмiрi пошкоджень можна змастити клеєм всю площу бiтумної плитки або ж замiнити елемент покрiвлi. Подiбнi роботи краще проводити при температурi не нижче +5 ° С. так як при низькiй температурi бiтумний матерiал стає крихким i може трiснути.

Приступаючи до ремонту покрiвлi з листового металу (оцинкованого залiза, мiдi, титан-цинку), необхiдно переконатися, що вiн щiльно прилягає до решетування. Потiм очищають мiсце пошкодження вiд фарби i бруду. вирiзують латку з покрiвельного матерiалу на 5-10 см бiльше, нiж пошкоджена площа. Пiсля цього покривають кромки латки i мiсце пошкодження флюсом i з'єднують їх. в декiлькох мiсцях припаявши латку до покриття. Але такий спосiб не пiдходить для алюмiнiєвого покриття!


Порiвняльнi характеристики

Матерiал

Вага, кг / м 2

Термiн служби, роки

Основнi переваги

Особливостi матерiалу

Тип обрешiтки

Керамiчна черепиця

Вiд 40

100

Екологiчнiсть, натуральнiсть, висока стiйкiсть до вiтрам i ураганiв завдяки масi, довговiчнiсть, естетичнiсть, легкiсть ремонту

Крихкiсть, вимагає обережностi при укладаннi, висока цiна

Часта

Цементно

пiщана

черепиця

Вiд 40

50-70

Довговiчнiсть, естетичнiсть, легкiсть ремонту

Щодо велика вага, обмежена колiрна гамма

Часта

Бiтумна черепиця

8-10

20-25

Легко перекривати криволiнiйнi поверхнi

Високi вимоги до якостi пiдстави

Хмарно

Сталь,

фальцювати

покрiвля

2-5

50

Вiдсутнiсть наскрiзних отворiв

При монтажi вимагає застосування спецiальних iнструментiв, обов'язкове звукоiзоляцiя

Часта або суцiльна

4-6

Бiльше 30

Мала вага, легка i швидка укладка

Вразлива до механiчних пошкоджень, викликає корозiю, багато вiдходiв при монтажi, не пiдходить для дахiв складних форм

Рiдкiсна

Єврошифер

3-6

20

Дешевизна, проста i швидка укладка

Швидко втрачає естетичний зовнiшнiй вигляд, не пiдходить для дахiв складних форм

Рiдкiсна

Полiмер-пiщана черепиця

20

50

За виглядом нагадує натуральну

Новий матерiал з неперевiреними на практицi якостями

Часта

28-06-2018, 13:49
471 просмотров
[/group]