» » Дерев'янi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дерев'янi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дерев'янi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Вибiр дверей i фурнiтури

Мiжкiмнатнi дверi
Всi мiжкiмнатнi дверi можна умовно роздiлити на двi великi групи. До першої належать повнiстю готовi мiжкiмнатнi дверi, а також мiжкiмнатнi дверi, в якi необхiдно тiльки врiзати петлi, замки i вставити скла. У неї входять вiтчизнянi, фiнськi, польськi, англiйськi та iспанськi мiжкiмнатнi дверi. Друга група дверей - свого роду напiвфабрикат. До неї вiдносяться мiжкiмнатнi дверi, потребують (крiм врiзки петель i замкiв) ще й додаткової обробки (фарбування або лакування) для надання їм остаточного вигляду. У цю групу входять канадськi, iндонезiйськi i деякi вiтчизнянi дверi.
При виборi дверей керуються, як правило, двома критерiями: зовнiшнiм виглядом i вартiстю, забуваючи про якiсть, вартiсть установки, а також експлуатацiйних властивостях.

Зовнiшнiй вигляд i якiсть дверей.
Як правило, чим мiжкiмнатнi дверi дорожче, тим вони краще. Але зовнiшнiй вигляд пiдкоряється цiєї закономiрностi тiльки до певної межi. У нашiй країнi це вартiсть дверей в 300 доларiв. Дверi вартiстю в 200-500 доларiв зовнi рiзняться дуже незначно, а збiльшення цiни стосується в основному тiльки «нутрощiв» дверного блоку. Наприклад, в дорогих iспанських дверях (бiльше 500 доларiв) це може бути суцiльний сосновий масив, покритий товстим шаром шпону.

Найбiльш якiснi iмпортнi мiжкiмнатнi дверi. Шлюб буває i в них (близько 10%), але це найчастiше пояснюється неакуратної транспортуванням i зберiганням. Тому при покупцi iмпортних дверей обговорiть можливiсть обмiну шлюбу. Вiдразу пiсля доставки роздрукуйте i уважно огляньте мiжкiмнатнi дверi. Перевозити їх найкраще у фабричнiй упаковцi. Що ж до вiтчизняних дверей, то необхiдно переконатися в тому, що спосiб виготовлення i матерiал виключають можливiсть їх деформацiї в процесi експлуатацiї (див. Нижче їх опис).

Вибiр фурнiтури для дверей.
При виборi дверей враховуйте також вартiсть фурнiтури (замкiв, петель, шпiнгалетiв для подвiйних дверей, шурупiв), стекол, а також, якщо дверi не лакована, вартiсть лаку, шпаклiвки пiд дерево i т.д. Наприклад, якщо до порiвняно недорогий вiтчизняної дверi додати вартiсть фурнiтури, а також роботи i матерiалiв, необхiдних для того, щоб довести її до пристойного рiвня, то за цiною вона зрiвняється з iмпортної, яка вам може спочатку здатися занадто дорогою.

Вартiсть установки дверей залежить вiд декiлькох факторiв: вартостi самих дверей (чим вище її вартiсть, тим дорожче установка), необхiдностi урiзати петлi i замки, а також вiд того, чи дозволяють розмiри дверного отвору встановити в ньому нову мiжкiмнатнi дверi. В основному це стосується iмпортних дверей, оскiльки iмпортнi мiжкiмнатнi дверi розрiзняються за розмiрами, так як в кожнiй країнi дотримуються своїх стандартiв. Наприклад, фiнськi та iспанськi мiжкiмнатнi дверi ширше наших на 2,5 см i вище вiдповiдно на 4 i 3 см. Канадськi мiжкiмнатнi дверi можуть бути ширше на 1,5 см (в залежностi вiд того, де вони зробленi). Тому перед покупкою iмпортних дверей визначте розмiри дверних прорiзiв у вашiй квартирi. Врахуйте, що всi вони можуть значно вiдрiзнятися.

Експлуатацiйнi властивостi дверей.
При виборi дверей враховуйте також i їх стiйкiсть до рiзного роду пошкоджень. Якщо ризик таких пошкоджень достатньо великий (наприклад, через маленьких дiтей або домашнiх тварин), то краще всього вибирати тi мiжкiмнатнi дверi, якi досить просто вiдреставрувати. Це канадськi мiжкiмнатнi дверi, а також мiжкiмнатнi дверi з масиву або фанерованi, з товщиною фанеровки не менше 1-2 мм. Для реставрацiї вам буде потрiбно тiльки трохи шкурки, лаку або фарби того ж вiдтiнку, яким покрита дверi. Тому при покупцi неокрашенной або не лакованої дверi обов'язково збережете деяку кiлькiсть фарби або лаку, використаних для її фарбування пiсля ремонту квартири.

Купуючи готовi мiжкiмнатнi дверi, також придбайте невелику кiлькiсть лаку або фарби такого ж складу або вiдтiнку, якими покритi вашi мiжкiмнатнi дверi. У тому мiсцi, де ви купуєте мiжкiмнатнi дверi, такi лак або фарба, як правило, є. Не буде ж фiрма вiдправляти мiжкiмнатнi дверi назад виробниковi через найменшу подряпини!

Установка дверей
Установка дверей починається з виготовлення дверної коробки. Такi коробки для кам'яних i цегляних будинкiв робляться з дощок товщиною приблизно 50-60 мм i шириною 100 мм. Пiдготовленi та обструганние деталi крiплять мiж собою за допомогою шипiв, строго дотримуючись при цьому прямий кут. Пiд час установки необхiдно стежити за тим, щоб верхня i нижня дошки були розташованi строго горизонтально, а бiчнi - строго вертикально. Пiсля того як дверна коробка буде вирiвняна i встановлена, її потрiбно закрiпити. До стiн дверна коробка крiпиться за допомогою товстих довгих цвяхiв або сталевих штирiв. Якщо стiни будинку з бетону або цегли, в них досить важко, а часом навiть неможливо вбити цвях або штир, тому попередньо в мiсцях крiплення просверливаются отвори пiд цвяхи i в них вставляються дерев'янi пробки - згодом у них будуть убиватися крiплення для дверного отвору.

При установцi дверей в будинку потрiбно пам'ятати, що пороги робляться тiльки в зовнiшнiх дверних отворах i при переходi з неопалюваного примiщення (коридору) в опалювальне (кiмнату). Замiсть порога можна просто пiдняти небагато (на 2-3 см) пiдлогу в кiмнатi щодо коридорного статi.

Наведене вище опис ставиться до установки зовнiшнiх дверей. Внутрiшнi дверi менш масивнi, нiж зовнiшнi, i коробка для них складається не з чотирьох (двох бiчних, одного верхнього й одного нижнього) брускiв, а з трьох. У конструкцiї вiдсутнiй нижнiй горизонтальний брусок, тобто немає порога. Крiпляться внутрiшнi дверi теж трохи iнакше. Вони закрiплюються за допомогою товстих цвяхiв. Щiлини мiж коробкою i стiною закривають лиштвами.

Пiсля установки дверної коробки необхiдно приступати до навiшення самих дверей. Для початку її пiдганяють пiд розмiр дверної коробки, состругивая її торцеву сторону. Її навiшують на петлi й намiчають надлишок, знiмають з петель i зрiзають його. Коли дверi будуть остаточно пiдiгнана, її навiшують вже стацiонарно. Петлi вибираються за розмiром. Крiпляться вони тiльки шурупами, якi повиннi максимально щiльно входити в отвори в петлi, а голiвки шурупiв повиннi бути врiвень з картами. Петлi для навiшування дверей бувають шарнiрними i напiвшарнiрними. І тi, й iншi складаються з двох частин - половинок i стрижня (осi). Шарнiрнi петлi можуть бути як знiмними (у них виймається стрижень), так i глухими. Напiвшарнiрнi петлi можуть бути тiльки знiмними. Бiльш зручними вважаються знiмнi петлi. Для того щоб зменшити тертя мiж картами, на стрижень надiвається бронзове або латунне колечко. Сам розмiр петель залежить вiд того, якого розмiру буде дверi. Крiпити двернi коробки в прорiзи потрiбно дуже ґрунтовно. Зазори мiж стiною i коробкою повиннi бути законопаченi, це охоронить будинок вiд продування i попадання всередину опадiв. Конопатити щiлини мiж коробкою i стiною можна двома способами. Перший спосiб Це сухий спосiб. Зазор заповнюється спочатку сухим клоччям, шлаковати або скловатою i добре ущiльнюється за допомогою викрутки або ножа. Другий спосiб Цей спосiб - мокрий. Тут використовуються тi ж матерiали, що i в першому випадку. Але заповнювач попередньо змочується в жидко розведеному гiпсовому растворе.Сушествует кiлька рiзновидiв дверей.

Рiзновиди дверей

Дверi на шпонках
Одним з рiзновидiв є дверi на шпонках. Вона мiцна, досить проста у виготовленнi i нетеплопроводна. Її збирають зi струганих дощок товщиною 40-50 мм. По крайках дощок вибирають чвертi або шпунти. Пiдготовленi таким чином дошки укладають в ряд, пiдганяють остаточно, вирiвнюють i притискають, потiм наносять ризики для вибору пазiв пiд шпонки. Пази вибирають на конус. Їх глибина становить 1 / 2-1 / 4 всiєї товщини дошки. У пiдстави пази повиннi мати ширину 50 мм, а зверху - 35 мм. Шпонки можуть бути звичайними i з наплавом, мають трапецiєподiбну форму. Виготовляються вони iз брускiв, товщина яких дорiвнює товщинi дощок дверi, а довжина бiльше її ширини на 100-150 мм. Товстi шпонки набагато зручнiше, нiж тонкi, з ними дверi менше жолобиться. Спочатку збирають дверi на шпонках, потiм її оглядають i вiдзначають виступаючi мiсця, пiсля цього шпонки вибиваються й дошки знову пiдганяються. Потiм шпонки знову вбиваються, але вже до упору. Шпонки можна вбивати в дошки насухо, але можна ставити їх i на казеїновому клеї.

Дверi з брускiв
Цей рiзновид дверей може бути сплошно або гратчастої - все залежить вiд її призначення. Готовi бруски склеюються один з одним отфуговать сторонами, вирiвнюються лицьовi сторони i обклеюються фанерою або листами ДВП.

Дверi фiльонки
Такi дверi збирається з простих брускiв або з фасками i калевками. Калевки можна вибирати на окремих брусках. Вони утворюють паз завглибшки 15-20 мм, в який згодом i вставляються фiльонки. Якщо дверi призначена для внутрiшньої установки, фiльонки повиннi бути товщиною вiд 8 до 22 мм, якщо ж дверi зовнiшня - до 50 мм. Виготовляють фiльонки з фанери, дощок, ДВП або ДСП. Дверi зазвичай роблять кiлька бiльших розмiрiв, нiж двернi коробки, щоб потiм максимально пiдiгнати дверi пiд розмiр коробки. Надлишок деревини знiмають, i тiльки пiсля цього дверi навiшується на петлi, потiм до неї прикрiплюються ручки, замки, засувки i т. П.

Заскленi дверi
Засклене дверне полотно складається з брускiв обв'язки, якi утворюють каркас, i вставлених у нього пересiчних горбильков. Мiж каркасом i горбилькамi за допомогою штапикiв вставляються скла.

Розсувнi дверi
Слiдуючи модi, можна встановити в будинку розсувнi дверi. Звичайно, цей варiант не пiдiйде в якостi зовнiшньої. Розсувнi дверi робляться тiльки мiжкiмнатними. Чим легше розсувнi дверi, тим зручнiше вона в обiгу. Найлегша - каркасна дверi. Вона збирається iз брускiв товщиною 30 мм i шириною 40 мм i облицьовується по обидва боки тонкої ламiнованої фанерою. Нижнiй i верхнiй бруски дверної коробки для розсувних дверей робляться бiльш широкими, так як до них крiпляться ролики. Дiаметр роликiв може бути будь-яким. Рухаються ролики по напрямної, яка за допомогою шурупiв крiпиться до пiдлоги. Можна встановити дверi з вiтражами. Скло для вiтража годяться як прозорi, так i кольоровi, як гладкi, так i рифленi. Дверi з вiтражем пiдiйде тiльки для установки междe кiмнатами, а не для зовнiшнiх примiщень. Великою популярнiстю в даний час користуються розсувнi дверi-гармошки. Вони прекрасно пiдходять до iнтер'єру будь-якого будинку, мiцнi, довговiчнi i зручнi в експлуатацiї.

Як тiльки закiнчите установку дверей, можна приступати до прикраси безпосередньо дверного отвору. Це можна зробити за допомогою лиштв - зовнiшнiх i внутрiшнiх. Як правило, зовнiшнi лиштви бiльш масивнi i красивi. Інодi їх роблять рiзьбленими. Зазвичай лиштви виготовляють iз соснового або ялинового тесу, iнодi з липи. Липовi лиштви роблять у тому випадку, якщо на них передбачається декоративне рiзьблення. Товщина тесу становить приблизно 20-30 мм. Внутрiшнi лиштви звичайно мають ширину 75-150 мм, але при цьому вони обов'язково повиннi бути на 20-50 мм ширше брускiв дверної коробки. З лицьового боку наличникам можна надавати будь-яку форму, вибираючи на них калевки. А з тильної сторони вони обов'язково повиннi мати пази глибиною 5 мм, для того щоб вони щiльнiше прилягали до стiни i до дверної коробки. На кутах лиштви з'єднують на "вус", для чого їх зрiзують пiд кутом в 45 ° за допомогою малки або стусла. До самої дверної коробки лиштви крiпляться цвяхами зi сплющеними капелюшками. Убивають їх на вiдстанi 50-75 мм один вiд одного. Там, де знаходяться петлi, лиштви повиннi вiдступати вiд краю дверної коробки на 10-15 мм, тобто на товщину петлi; в мiсцях, де петель нi, - на 6-10 мм. До дверних коробок їх крiплять, перше нiж установлюють плiнтуса. Зовнiшнi лиштви iнодi мають рiзьбленi або накладнi деталi. Рiзьблення може бути як наскрiзний, так i рельєфною.

Установка замка на дверi
Пiсля того як установка зовнiшнiх дверей закiнчена, укрiпленi лиштви, потрiбно подбати про замок.
Врiзний замок повинен перебувати на вiдстанi 80-110 см вiд пiдлоги. Насамперед необхiдно вирiзати гнiздо пiд замок i пiд передню планку в бруску. Робиться це за допомогою долота або стамески так, щоб передня планка була урiвень з притвором бруска. Потiм треба вставити сам замок i перевiрити щiльнiсть прилягання передньої планки. Далi замок потрiбно вийняти, вимiряти вiдстань вiд ключевiни до планки й перенести на брусок дверей з таким розрахунком, щоб при вирiзаннi отвору в бруску воно було розташовано точно навпроти ключевiни замку. Вирiзати отвiр пiд замок краще не з одного, а з обох сторiн бруска по черзi. Отвiр для ключевiни найкраще висвердлити товстим свердлом. Потiм необхiдно вставити сам замок, прикрутити його шурупами, але не до межi (наметати), i перевiрити його роботу ключем. Навпаки засува у двернiй коробцi або в самих дверях вирубують гнiздо глибиною не бiльше 5 мм i розмiром трохи бiльшим, нiж розмiр прорiзу в запiрнiй планцi. Потiм це гнiздо на рiвнi бруска змазують м'якою глиною, пластилiном або замазкою i загладжують. Пiсля цього дверi закривають, щiльно притискають 'i поворотом ключа висувають засув, який залишає вiдбиток на пластилiнi або глинi. Пiсля цього дверi необхiдно вiдкрити, прикласти запiрну планку прорiзом до вiдбитка так, щоб вiн був точно в центрi прорiзу. Потiм планку треба щiльно притиснути, обвести по контуру олiвцем, залишаючи ризику, по якiй згодом вибрати деревину для планки засува й засувки. Пiсля встановленого замка до дверей крiпляться ручки, ланцюжки та засуви.

Утеплення та шумоiзоляцiя дверi
Коли встановлюється зовнiшнi дверi, вiдразу ж утеплюють її. Це не важко зробити за допомогою спецiальних ущiльнювачiв, якi можна придбати в магазинi або виготовити самостiйно. Робляться вони в такий спосiб. Береться смужка дерматину шириною 100-120 мм i довжиною, яка вiдповiдає довжинi трьох брускiв дверної коробки (двох вертикальних i одного горизонтального). Потрiбно ще смужка поролону 3-4 мм завтовшки i тiєї ж довжини, що i смужка дерматину. Потiм поролон обертається дерматином. Смужка дерматину скрiплюється в мiсцi з'єднання. Ущiльнювач прибивається уздовж дверної коробки по двох вертикальних брускiв i верхньому горизонтальному, закриваючи собою щiлину мiж дверною коробкою i дверима. Зовнiшнi дверi повиннi обов'язково вiдкриватися назовнi. Так її не можна буде вибити. Кращий варiант мiцної та надiйної дверей - металева або подвiйна. Зовнiшня - металева, а внутрiшня - з будь-якого матерiалу. Крiм цього, необхiдно вiдразу встановити на зовнiшнi дверi надiйнi замки з декiлькома ступенями захисту. Вхiднi дверi також повинна мати зсередини сталевий мiцний запор або надiйний ланцюжок, якi неможливо вiдкрити зовнi. Також в дверi необхiдний вiчко. На сьогоднiшнiй день кращим вважається вiчко з панорамним оглядом в 200 °. Шуму iз сусiднiх житлових примiщень можна уникнути, якщо зробити зовнiшнi дверi звуконепроникнiй. Для цього можна використовувати пiнопласт, повсть, ватин або навiть стару ковдру. З цього матерiалу виготовляються шумопоглинаючi накладки. Вiдповiдно до розмiру дверей iз соснових рейок товщиною приблизно 20 мм i шириною близько 30 мм виготовляється рама, яка потiм крiпиться до дверей за допомогою поперечних рейок. У дверi просвердлюють отвори, шурупами; крiплять плиту до рами. Ямки, якi залишають шурупи, можна заповнити вiконною замазкою, загладити шкуркою й покрити олiйною фарбою або пiдходящим лаком.

Інструмент для установки дверей
Робочого iнструмента для виготовлення та встановлення дверей буде потрiбно небагато, i вiн досить простий. Сокира потрiбен для пiдгонки дверей до прорiзу, а також при вибiрцi деревини з дощок. Вiн повинен бути насаджений на надiйну, зручну ручку й бути гостро наточений. Пили знадобляться для поперечного розпилювання дощок i брускiв. Можуть знадобитися пилки дворучнi, одноручнi, лучковi i для змiшаного розпилювання. Варто звернути увагу на те, що чим дрiбнiше зуби пилки, тим легше нею пиляти, щоправда, продуктивнiсть працi через це знижується. Кiлька рiзних по товщинi свердел будуть необхiднi для висвердлювання круглих отворiв. Також будуть потрiбнi i струги - для стругання деревини, коли дверi буде пiдганяти пiд отвiр. Всi струги мають рiзнi назви, форму залозки i довжину колодочки. Залозки бувають одинарними i подвiйними. Довжина колодочек шерхебеля, рубанка та iнших стругiв - 250 мм, а фуганку - 700 мм. Потрiбен шпунт для вибiрки шпунтiв, калевки - для виготовлення фiгурних елементiв на деталях, зензубелi й фальцювання - для отборки фальцiв, чвертей i т. Д. Рейсмус - колодочка з однiєю або двома лiнiйками, шпеньками на кiнцях i клином, яким закрiплюються лiнiйки. З його допомогою проводяться лiнiї-ризики на брусках i дошках. Для перевiрки вертикальностi i горизонтальностi встановлених дощок необхiднi схил, рiвень i ватерпас. Схил - вантаж, пiдвiшений на довгому i мiцному шнурi. Їм перевiряють вертикальнiсть установлених деталей. Ватерпас - двi рейки, коротка й довга, з пiдкосами й вагомому. Малка - косинець iз рухливим пером, що закрiплюється гвинтом. За допомогою малки роблять побудова та перевiрку кутiв.
3-12-2018, 00:37
177 просмотров
[/group]